13 липня 2021 року Міністерство освіти і науки (МОН) затвердило методичні рекомендації щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти в умовах особистісно зорієнтованого і компетентнісного навчання.

А в сьогоднішній статті ми вирішили опублікувати найважливіші тези документу.

На що спрямоване оцінювання учнів?

Як будуть оцінювати учнів 1-4 класів? - Learning.ua

МОН рекомендує розглядати оцінювання як процес отримання даних про стан сформованості результатів навчання учнів, аналіз отриманих даних та формулювання на його основі суджень про об’єкт, який оцінюють. Об’єктами оцінювання є результати навчання учня/учениці, у тому числі процес їх досягнення ним/нею.

Оцінювання доцільно здійснювати з метою:

Згідно з Державним стандартом початкової освіти, отримання даних, їх аналіз та формулювання суджень про результати навчання учнів здійснюють у процесі:

Характерною ознакою оцінювання є рівноправна взаємодія учасників освітнього процесу, спрямована на формування суб’єктної позиції учня/учениці через активне залучення його/її до самооцінювання/взаємооцінювання і прийняття рішень щодо подальшої навчальної діяльності.

Які результати навчання будуть оцінювати?

Відповідно до пункту 22 статті 1 Закону України «Про освіту» результати навчання — це знання, уміння, навички, способи мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, набуті у процесі навчання, виховання та розвитку, які можна ідентифікувати, спланувати, виміряти й оцінити та які дитина здатна продемонструвати після завершення освітньої програми або окремих освітніх компонентів.

Враховуючи вікові особливості учнів 1-4 класів, МОН рекомендує виокремлювати:

Як зміняться оцінки?

Як будуть оцінювати учнів 1-4 класів? - Learning.ua

На заміну узагальненій бальній оцінці навчальних досягнень учнів з предмета або курсу запропоновано використовувати вербальну оцінку окремих результатів навчання учнів, яка крім оцінювального судження про досягнення може ще називати і рівень результату навчання.

Задля уніфікації термінів та зручності їх використання в практичній діяльності МОН пропонує оцінювальне судження називати вербальною оцінкою, а оцінювальне судження із зазначенням рівня результату — рівневою оцінкою.

Рівень результату навчання рекомендовано визначати з урахуванням динаміки його досягнення та позначати буквами:

Для його визначення МОН пропонує використовувати Орієнтовну рамку оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти (додаток 1). Вона дозволяє забезпечити об’єктивність і точність результату оцінювання.

Результати оцінювання особистісних надбань учнів у 1-4 класах рекомендовано виражати вербальною оцінкою, об’єктивних результатів навчання у 1-2 класах — вербальною оцінкою, у 3-4 класах — або вербальною, або рівневою оцінкою за вибором закладу на підставі рішення його педагогічної ради.

Як правильно формулювати оцінювальні судження?

Основою для формулювання оцінювальних суджень МОН пропонує вважати Орієнтовну рамку оцінювання результатів навчання (посилання наводили вище) та очікувані результати, окреслені в освітній програмі.

Учителю пропонується співвідносити результат виконаного завдання з описом характеристики результатів навчання, конкретизувати його відповідно до змісту завдання, передбаченого для досягнення очікуваного результату, та озвучити/записати оцінювальне судження.

В оцінювальному судженні вчитель має розкрити прогрес учнів і дати поради щодо подолання труднощів (за їх наявності) у досягненні очікуваних результатів навчання. Оцінювальне судження, зазвичай, виражає не лише емоційне сприйняття результату роботи учня, його прогресу (типу «Молодець!», «Чудово!»), а розкриває суть досягнутого учнем результату відповідно до конкретних очікувань.

МОН закликає педагогів не допускати формулювання оцінювальних суджень, що принижують гідність дитини.

Кому можна повідомляти оцінку учня/учениці?

Як будуть оцінювати учнів 1-4 класів? - Learning.ua

У рекомендаціях наголошено, що оцінка є конфіденційною інформацією, доступною лише для учня/учениці та його/її батьків (або осіб, що їх замінюють).

Інформування батьків про результати навчання може відбуватися під час індивідуальних зустрічей, шляхом записів оцінювальних суджень у робочих зошитах учня/учениці, інших носіях зворотного зв’язку з батьками (паперових/ електронних щоденниках учнів тощо), фіксації результатів навчання у свідоцтвах досягнень учня/учениці. Учитель може самостійно обрати і погодити з батьками учнів форму зворотного зв’язку.

Примірні зразки свідоцтв досягнень учнів можна переглянути та завантажити за прикріпленим посиланням:

У свідоцтві досягнень учня пропонується надавати розгорнуту характеристику результатів навчання учня/учениці, здобутих протягом навчального року. Обидва примірні зразки свідоцтв досягнень містять такі частини: «Характеристика навчальної діяльності», «Характеристика результатів навчання з окремих освітніх галузей», «Рекомендації вчителя», «Побажання батьків».

МОН повідомляє, що нові методичні рекомендації з питань оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів мають рекомендаційний характер. Відповідно до статті 54 Закону України «Про освіту» щодо академічної свободи педагогічних працівників заклад загальної середньої освіти може розробити власну систему оцінювання результатів навчання учнів, дотримуючись таких її ключових показників: