Результат пошуку для «одинадцятий клас»

Одинадцятий клас

Е.2 Первісні функції
А.3 Властивості показникової функції
А.2 Знакосталості функції
А.4 Гра «Математична вікторина»
Ї.1 Границя функції в точці
Ї.3 Властивості границь
Ї.4 Обчислення границь
Ї.5 Обчислення границь дробово-раціональних функцій
Ї.6 Границя функції на нескінченності
Ї.7 Границя функції на нулі
Е.13 Гра «Хто правий?»
Е.14 Площа криволінійної трапеції
Ї.9 Знаходження асимптот до графіку функцій
Ї.8 Гра ­«Чудові границі»
Н.1 Площі поверхні куба та прямокутного паралелепіпеда
Н.2 Площі бічної поверхні многогранників
Н.3 Площі повної поверхні многогранників
Н.4 Площі бічної поверхні тіл обертання
Н.5 Площі поверхні тіл обертання
Н.6 Гра ­«Відповідність»
Н.7 Складені площі
Н.8 Зрізані фігури
Н.8 Площі знайомих предметів
Н.10 Задачі на обчислення площ правильних многогранників
А.5 Правильна нерівність
Е.15 Об'єм тіла
Г.1 Види подій
Ґ.1 Знаходимо розмах вибірки
Г.2 Обчислюємо ймовірність
Ґ.2 Знаходимо середнє значення статистичного ряду
Е.17 Похідна чи інтеграл
Г.4 Операції над подіями
А.1 Правильний вибір
Б.1 Означення логарифма
Б.2 Обчислюємо логарифм
Б.3 Гра «Номер квартири»
Б.4 Логарифмуємо рівняння
Г.5 Знаходимо умовну ймовірність
Г.6 Залежні і незалежні події
Г.7 Випадкові величини
Г.8 Знаходимо математичне сподівання та дисперсію
Б.5 Порівнюємо логарифми
Б.6 Гра «Зимовий день»
А.10 Гра «Вгадай число»
Б.7 Знаходимо число логарифма
Б.8 Переходимо до даної основи
Б.9 Обчислюємо вираз
Б.10 Вибираємо значення виразу
Б.11 Порівнюємо додатні числа
Б.12 Спадна чи зростаюча функція
А.12 Рівносильні рівняння
М.1 Називаємо елементи тіл обертання
А.6 Кількість коренів
Л.1 Гра «Кількість граней многогранника»
Л.2 Вікторина «Многогранники та їхні елементи»
А.16 Гра «Вибери нерівність»
К.1 Гра «Складаємо тригранні кути»
К.2 Двогранні кути
Л.4 Площа перерізу многогранника
К.5 Гра «Знаходимо третій кут»
К.3 Двогранний кут між площинами
Л.5 Гра «Журналіст»
К.4 Властивості тригранного кута
К.6 Точки у двогранному куті
Л.6 Площа поверхні зрізаного многогранника
А.11 Знаходимо відповідь
К.7 Визначаємо вид кута
К.8 Прямий двогранний кут
Л.7 Гра «Визначаємо многогранник за формулою»
К.9 Знаходимо відстань між точками
К.10 Відстань від точки до вершини тригранного кута
В.9 Формули комбінаторики
І.1 Гра «Шукаємо елемент»
І.2 Гра «Складаємо пазл»
І.3 Визначаємо тип матриці
І.4 Додавання та віднімання матриць
І.5 Множення матриць
І.6 Транспортування матриць
Ї.10 Визначаємо асимптоту
А.13 Гра «Знайди функцію»
І.11 Дії над матрицями
І.12 Рахуємо визначник матриці
А.9 Гра «Зустріч математиків»
С.1 Координати вектора в просторі
С.2 Довжина вектора
І.13 Мінор
І.15 Абраїчне доповнення
С.3 Додавання векторів
І.10 Ранг матриці
І.8 Обернена матриця
М.2 Працюємо з площами
І.7 Слід матриці
І.14 Гра «Чи правильно піднесли до степеня?»
А.7 Значення виразу дорівнює одиниці
І.9 Еквівалентні матриці
И.1 Одиничне коло
М.4 Перерізаємо тіла обертання
А.8 Спрощуємо вираз
С.4 Правило паралелепіпеда
А.15 Множина розв'язків
А.18 Системи показникових рівнянь
И.2 Обчислюємо тригонометричні вирази
И.3 Знаходимо радіанну міру кута
И.4 Знаходимо градусну міру кута
И.5 Область визначення функції
И.11 Формули зведення в тригонометрії
С.5 Рівні вектори
И.12 Гра «Визначаємо знак виразу»
С.6 Множення вектора на число
И.6 Множина значень функції
С.7 Колінеарні вектори
С.8 Умова колінеарності векторів
С.9 Вершини паралелограма
Л.9 Гра «Вибери літеру»
И.9 Період тригонометричної функції
И.12 Тригонометричні формули додавання
И.7 Нулі тригонометричної функції
А.14 Гра «Кількість точок»
Л.10 Побудова перерізу многогранника
И.10 Тригонометричні тотожності
И.8 Парність і непарність функцій
И.15 Формули подвійного кута для синуса та косинуса
И.16 Формули подвійного кута для тангенса
С.11 Рівні вектори за координатами
С.14 Координати точки
С.12 Гра «Полички»
И.17 Гра «Збери відповідь»
И.18 Приклади з оберненими тригонометричними функціями
Л.11 Переріз многогранника
И.20 Спрощуємо тригонометричні вирази
И.21 Формули суми і різниці тригонометричних функцій
И.23 Порівняння тригонометричних функцій
И.24 Гра «Розташуй в певному порядку»
И.22 Формули половинного аргументу тригонометричних функцій
И.19 Розв'язуємо тригонометричні рівняння
Р.1 Рух у просторі
Р.3 Симетрія відносно точки
Р.2 Симетрія відносно площини
Р.4 Симетрія відносно прямої у просторі
Р.6 Центр симетрії
Р.7 Вісь симетрії
Р.8 Площина симетрії
С.18 Чи перпендикулярні вектори?
Л.8 Гра «Відгадай многогранник»
С.20 Колінеарні чи перпендикулярні вектори
Р.5 Зміна координат точки
Л.13 Визначаємо радіус вписаної та описаної кулі
Р.9 Будуємо паралельне перенесення
Р.10 Паралельне перенесення сфери
Р.11 Паралельне перенесення площини
С.23 Визначаємо фігуру
Р.14 Визначаємо вид перетворення
С.25 Площа трикутника, утвореного векторами
С.26 Об'єм піраміди, утвореної векторами
Р.19 Визначаємо координати точки при повороті
Л.12 Вписані та описані многогранники
Р.23 Повертаємо фігуру на координатній площині
Р.12 Поворот у просторі
Л.14 Кути многогранників
Р.18 Гомотетія в трикутниках
Р.13 Гомотетія сфери відносно початку координат
Л.15 Гра «Дізнайся результат»
Л.16 Вікторина «Комбінації многогранників і тіл обертання»
Р.16 Коефіцієнт гомотетії
Р.17 Гомотетія площини
Ж.8 Розташування графіка
Р.21 Гомотетія і площа
Й.3 Гра «Поле чудес»
Л.17 Об'єм похилого многогранника
Р.22 Гомотетія і об'єм
Р.20 Гомотетія і периметр
Р.24 Знаходження об'ємів гомотетичних фігур
Ґ.3 Дисперсія вибірки
Ґ.4 Медіана вибірки
Ґ.9 Відновлюємо таблицю
Ґ.7 Знаходимо середнє значення вибірки
Ґ.6 Знаходимо середнє квадратичне відхилення вибірки
Ґ.10 Центральні тенденції та гістограма
Ґ.5 Знаходимо моду
Ґ.8 Будуємо полігон частот
И.14 Тригонометричні формули пониження степеня
Ґ.11 Середнє лінійне відхилення
Ґ.12 Відносна частота вибірки
Ґ.13 Відхилення від середнього
Р.15 Гомотетія кола відносно заданої точки
Ґ.14 Коефіцієнт варіації
Ґ.15 Об'єм вибірки
Ґ.17 Коефіцієнт осциляції
Ґ.16 Лінійний коефіцієнт варіації
Г.3 Знаходження ймовірності протилежних і сумісних подій
А.17 Рівносильні нерівності
О.1 Знаходимо об'єм або ребро куба
О.2 Знаходимо об'єм призми
О.3 Знаходимо об'єм піраміди
О.6 Знаходимо об'єм кулі
О.7 Кульовий сегмент та сектор
О.8 Об'єми многогранників
О.9 Об'єми тіл обертання
Е.4 Гра «Дошка»
Б.13 Гра «На природі»
О.4 Знаходимо об'єм циліндра
О.5 Визначаємо об'єм конуса
П.11 Місцезнаходження точки

Одинадцятий клас

А.1 Вибираємо правильне твердження
А.2 Відновлюємо алфавітний порядок слів
А.3 Вибираємо рядки з однаковою кількістю букв і звуків у кожному слові
А.4 Вибираємо слова, які відповідають заданим параметрам
А.5 Виділяємо приголосні звуки в словах
А.6 Сортуємо приголосні
А.7 Шукаємо слова зі спільним звуком
А.8 Характеризуємо звуки в слові
А.9 Узагальнюємо знання з фонетики
А.10 Розподіляємо слова з наголосом
А.11 Повторюємо наближення голосних
А.12 Уподібнення за дзвінкістю
А.13 Виділяємо слова з оглушенням
А.14 Уподібнення за м’якістю
А.15 Підбираємо звуки до буквосполучень
А.16 Вибираємо транскрипцію
А.17 Доповнюємо сполучення слів
А.18 Узагальнюємо знання з орфоепії
А.19 Вписуємо правильні літери
А.20 Вибираємо неправильні позначки
А.21 Вибираємо слова з апострофом
А.22 Доповнюємо правильно речення
А.23 Ставимо слова у відповідні форми
А.24 Повторюємо спрощення в групах приголосних
А.25 Доповнюємо слова правильними літерами
А.26 Вписуємо слова в таблицю
А.27 Переносимо позначки до рядків
А.28 Повторюємо написання великої літери
А.29 Правопис прізвищ
А.30 Повторюємо правопис складних слів
А.31 Правопис слів із пів-, напів-, полу-
А.32 Вписуємо и, і або ї
А.33 Повторюємо правила переносу слів
А.34 Доповнюємо речення правильним варіантом
А.35 Шукаємо помилку й перевіряємо правилом
Е.1 Повторюємо правила
Е.2 Визначаємо підмети і чим вони виражені
Е.3 Визначаємо, чим виражений присудок у реченні