Результат пошуку для «географія»

Курси ЗНО з Географії

Б.5 Масштаб. Способи вимірювання відстаней
Б.6 Орієнтація на місцевості. Азимут
В.1 Основні види часу. Визначення місцевого та поясного часу
В.2 Орбітальний рух Землі
Г.1 Внутрішня будова Землі
Г.2 Мінерали і гірські породи, корисні копалини
Г.3 Геологічне літочислення
Г.4 Внутрішні процеси в земній корі
Г.5 Зовнішні процеси рельєфотворення
Г.6 Основні форми рельєфу земної поверхні
Ґ.1 Склад і будова атмосфери
Ґ.2 Кліматотвірні чинники
Ґ.3 Температура і тиск
Ґ.4 Атмосферні явища: вітер, хмарність, опади
А.1 Географія як система наук, об’єкт дослідження географічної науки
А.2 Поняття про географічну оболонку та геосистему. Джерела географічних знань
Б.1 Способи зображення земної поверхні
Б.2 Географічна карта, її складові. Елементи градусної сітки
Б.3 Картографічні проекції, спотворення
Б.4 План місцевості, топографічна та географічна карта. Робота з картою
Г.7 Основні форми рельєфу Світового океану
Ґ.5 Погода
Ґ.6 Клімат
Ґ.7 Небезпечні погодні явища. Зміна клімату
Д.1 Гідросфера та її складові
Д.2 Світовий океан та його частини
Д.3 Властивості вод Світового океану
Д.4 Рухи води у Світовому океані
Д.5 Господарське значення морів та океанів
Д.6 Річкові системи
Д.7 Озера і водосховища
Д.8 Болота і підземні води
Д.9 Льодовики і багаторічна мерзлота
Е.1 Біосфера та її складові
Е.2 Взаємодія біосфери з іншими оболонками
Є.1 Географічна оболонка Землі
Є.2 Природні комплекси
Ж.1 Тихий океан
Ж.2 Атлантичний океан
Ж.3 Індійський океан
Ж.4 Північний Льодовитий океан
З.1 Географічне положення та історія досліджень
З.2 Тектонічна будова і рельєф. Корисні копалини
З.3 Загальні риси клімату
З.4 Гідрологія
З.5 Природні зони: зони лісів і чагарників
З.6 Природні зони: савани, рідколісся, пустелі і напівпустелі
И.1 Географічне положення і історія досліджень
И.2 Тектонічна будова і рельєф
И.3 Кліматичні умови і гідрологія
И.4 Природні зони. Рослинний і тваринний світ
І.1 Географічне положення та історія досліджень
І.2 Тектонічна будова і рельєф. Корисні копалини
І.3 Кліматичні умови
І.4 Гідрологія
І.5 Природні зони. Рослинний і тваринний світ
Ї.1 Особливості фізико-географічного положення. Відкриття та дослідження материка
Ї.2 Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини
Ї.3 Кліматичні умови. Рослинний та тваринний світ. Природні ресурси
Й.1 Географічне положення та історія досліджень
Й.2 Тектонічна будова і рельєф. Корисні копалини
Й.3 Кліматичні умови
Й.4 Гідрологія
Й.5 Природні зони. Рослинний і тваринний світ
К.1 Географічне положення та історія досліджень
К.2 Тектонічна будова і рельєф. Корисні копалини
К.3 Загальні риси клімату
К.4 Типи клімату і кліматичні пояси
К.6 Води суходолу. Озера і річки
К.7 Природні зони Євразії: арктичні пустелі, тундра і тайга
К.8 Природні зони Євразії: зони лісів, лісостеп і степ. Висотна поясність
К.9 Природні зони Євразії: зони субтропічний, тропічний, субекваторіальний та екваторіальний пояси
Л.1 Особливості фізико-географічного положення
Л.2 Формування території. Історичні області України
Л.3 Адміністративно-територіальний устрій України
Л.4 Місце України на політичній і економічній карті. Загальні відомості
М.1 Тектонічні структури. Геологічна історія території України
М.2 Геоморфологічна будова
М.3 Основні риси рельєфу України: низовини, височини, гори
М.4 Мінерально-сировинні ресурси України, їх поширення, характеристика та господарська оцінка
Н.1 Кліматотвірні чинники. Основні кліматичні показники
Н.2 Загальні риси клімату України
Н.3 Небезпечні метеорологічні явища, їх поширення в Україні. Кліматичні ресурси
О.1 Гідрологічні особливості України. Поверхневі води
О.2 Основні річкові басейни
О.3 Болота, їхні типи і поширення. Штучні водойми
О.4 Озера. Підземні води України
О.5 Несприятливі гідрологічні явища. Водні ресурси України
П.1 Ґрунтовий покрив. Умови ґрунтоутворення
П.2 Карта ґрунтів України. Господарське використання ґрунтів
П.3 Земельні ресурси України, їх охорона
Р.1 Рослинність України. Рослинні комплекси. Рослинні ресурси. Зелена книга України
Р.2 Різноманітність видового складу тварин. Тваринні ресурси. Червона книга України
С.1 Природно-територіальні комплекси
С.2 Фізико-географічне районування України
С.3 Природні комплекси рівнин. Зона мішаних і широколистих лісів
С.4 Лісостепова зона
С.5 Степ України
C.6 Гірські природні комплекси
С.7 Природні комплекси морів
Т.1 Геоекологічна ситуація. Охорона природи
А.4 Навколосвітні подорожі
У.1 Кількість та динаміка населення світу
У.3 Статево-вікова структура населення світу
У.2 Кількість та динаміка населення України
У.4 Структура населення України
Ф.1 Густота населення світу
Ф.2 Густота населення України
Ф.3 Міські та сільські населені пункти
Ф.4 Класифікація міст світу за кількістю населення та функціями
Ф.5 Класифікація міст України за кількістю населення та функціями
Ф.6 Урбанізація, субурбанізація, рурурбанізація. Міське і сільське населення
Ф.7 Джентрифікація. Система розселення
Ф.8 Міські агломерації, мегаполіси, мегалополіси світу
Ф.9 Міські агломерації України
А.3 Розвиток уявлень про Землю
А.5 Вітчизняні вчені-географи. Сучасні географічні дослідження
У.5 Демографічні процеси. Особливості демографічної політики країн світу
У.7 Механічний рух населення світу. Міграції
Х.4 Національні меншини та етнічні групи України
Х.5 Релігія. Світові релігії. Найпоширеніші релігійні конфесії в Україні
Ц.1 Трудові ресурси. Економічно активне населення
Ц.2 Зайнятість населення
Ч.1 Національна економіка. Економічний розвиток та його показники
Ч.3 Чинники розміщення виробництва
Ч.2 Форми суспільної організації виробництва. Просторова організація національної економіки
У.8 Механічний рух населення України. Діаспора
У.6 Природний рух населення
Ш.1 Світове господарство, світовий ринок, спеціалізація території, міжнародний поділ праці
Ш.2 Типи економічних систем
Ш.3 Типізація країн світу за рівнем економічного розвитку
Ш.4 Сучасні тенденції розвитку світового господарства. Міжнародні організації
Щ.1 Складники сільського господарства. Чинники розвитку і розміщення аграрного виробництва. Землезабезпеченість
Щ.2 Сільське господарство світу. Рослинництво
Щ.3 Тваринництво світу. Сільськогосподарські пояси світу
Щ.4 Сільське господарство України. Рослинництво
Щ.5 Тваринництво України. Зональна спеціалізація сільського господарства України
Щ.6 Лісові пояси світу. Лісозабезпеченість. Лісове господарство в Україні
Х.1 Етноси, світові раси
Х.2 Національний склад населення країни. Однонаціональні та багатонаціональні країни. Мови народів світу
Х.3 Національний склад населення України
Ь.1 Добувна промисловість. Показники ресурсозабезпеченості країн світу
Ь.2 Видобування вугілля, нафти і природного газу у світі
Ь.3 Видобуток паливно-енергетичних ресурсів в Україні
Ь.5 Видобування інших видів природної сировини в Україні та світі
В.В.1 Легка промисловість: галузі, характеристики, чинники розміщення
В.В.2 Легка промисловість світу
В.В.3 Легка промисловість України. Народні промисли
В.В.4 Харчова промисловість України та світу
Г.Г.1 Транспорт. Види транспорту, їхні переваги та недоліки
Г.Г.2 Транспорт світу
Г.Г.3 Транспорт України: залізничний, автомобільний. Міський транспорт
Г.Г.4 Транспорт України: трубопровідний, судноплавний, повітряний
Ґ.Ґ.1 Туризм, його види, чинники розвитку. Світова спадщина ЮНЕСКО
Ґ.Ґ.2 Міжнародний туризм. Основні туристичні регіони світу
Ю.1 Значення електроенергетики. Типи електростанцій. Паливно-енергетичний баланс
Ю.2 Електроенергетика світу
Ю.3 Електроенергетика України
Ю.4 Альтернативні джерела енергії
Я.2 Металургійне виробництво світу
Я.3 Чорна металургія України
Я.4 Кольорова металургія України
А.А.2 Хімічна промисловість України
Я.1 Значення металургійного виробництва в господарсті. Структура, чинники розміщення, сучасні технології виробництва
А.А.1 Значення та особливості технологій хімічного виробництва. Чинники розміщення виробництв
А.А.3 Хімічна промисловість світу
А.А.4 Виробництво деревини й паперу
А.А.5 Виробництво будівельних матеріалів в Україні
Б.Б.3 Машинобудування в Україні: важке, верстатобудування, точне, електротехнічне
Б.Б.4 Транспортне та сільськогосподарське машинобудування в Україні
Б.Б.1 Машинобудування. Різноманітність підприємств та чинники розміщення
Б.Б.2 Машинобудування світу
Ґ.Ґ.3 Туризм в Україні
Ґ.Ґ.4 Туристичні візитівки областей України
Д.Д.2 Світовий ринок. Основні напрямки зовнішньоторговельних зв'язків
Д.Д.1 Торгівля як вид послуг, її форми, показники. Світовий ринок товарів та послуг
Д.Д.3 Торгівля в Україні: експорт, імпорт
Д.Д.4 Фінансові послуги. Аутсорсинг
Д.Д.5 Освіта та наука. ІТ-технології. Охорона здоров'я. Найвідоміші наукові та медичні центри
Е.Е.1 Класифікація регіонів світу
Е.Е.2 Загальний огляд регіонів світу
Е.Е.3 Європа
Е.Е.4 Азія
Е.Е.5 Америка
Е.Е.6 Океанія
Е.Е.7 Африка
Є.Є.1 Політична карта світу: загальні характеристики
Є.Є.2 Формування політичної карти світу
Є.Є.4 Загальний огляд країн світу
Є.Є.5 Німеччина
Є.Є.3 Сучасний стан політичної карти світу, форми державного правління і територіального устрою країн
Є.Є.6 Франція
Є.Є.7 Велика Британія
Є.Є.8 Італія
Є.Є.9 Польща
Є.Є.1 Білорусь
Є.Є.1 Росія
Є.Є.1 Японія
Є.Є.1 Китай
Є.Є.1 Індія
Є.Є.1 Австралія
Є.Є.1 Сполучені Штати Америки
Є.Є.1 Канада
Є.Є.1 Бразилія
Є.Є.1 Єгипет
Є.Є.2 Південна Африка (ПАР)
Ж.Ж.1 Поняття про глобальні проблеми людства, сталий розвиток