Результат пошуку для «десятий клас»

Десятий клас

Г.6 Буквені вирази зі степенем
Г.5 Більше чи менше за нуль?
Є.10 Теорема Безу та наслідки з неї
Є.9 Ділення многочленів
Є.7 Розкладаємо на множники многочлен
В.1 Поняття відсотків
В.2 Знаходження числа за його відсотком
В.3 Знаходження відсотка від числа
Є.1 Степінь одночлена та многочлена
Е.1 Вибираємо формулу за назвою
В.4 Розчини і відсотки
В.5 Гра «Пеня за прострочення платежу»
В.6 Ціна і відсотки
Є.2 Стандартний вигляд одночлена та многочлена
Е.2 Квадрат суми та різниці
Є.3 Значення одночлена
З.1 Неповні квадратні рівняня
Є.6 Гра «Віднови одночлен»
Е.3 Різниця квадратів двох виразів
Є.4 Гра «Стрілка правди»
Є.5 Гра «Знавець теорії»
Є.8 Дії над одночленами та многочленами
З.2 Формула коренів квадратного рівняння
Д.1 Визначаємо формулу функції за таблицею
Д.2 Проміжки зростання та спадання функції
В.8 Відсотки і сплави
Е.5 Сума і різниця кубів
Д,3 Екстремуми функції
Д.4 Розподіляємо функції на зростаючі та спадні
В.7 Гра «Бухгалтер»
Д.5 Нулі функції
Ґ.2 Координатні чверті
Е.4 Куб суми і різниці виразів
Д.6 Розв'язуємо систему функцій
Д.8 Визначаємо координатні чверті
Д.9 Гра «Складаємо функцію за графіком»
Д.7 Перетворення функції
Д.10 Гра «Відгадай графік функції»
З.7 Квадратні рівняння з параметром
В.9 Гра «Як зміниться ціна?»
В.10 Відсотки в кулінарії
В.11 Відсотки і діаграми
Д.11 Область визначення та область значень функції
Д.12 Визначаємо точки перетину з осями координат
Д.14 Чи належить точка графіку функції?
Д.15 Знаходимо обернені функції
З.6 Біквадратне рівняння
Ж.1 Властивості числових нерівностей
Ж.2 Сума нерівностей однакового та протилежного змістів
З.8 Задачі і квадратні рівняння
Ж.3 Оцінка суми та різниці нерівностей
Ж.4 Виконуємо дії з подвійними нерівностями
Ж.5 Гра «Спробуй порівняти»
Ж.6 Розв'язок нерівностей на координатному промені
И.5 Вибираємо цілі розв'язки систем нерівностей
М.1 Послідовність
М.2 Арифметична прогресія
Ж.9 Показникові рівняння
М.3 Формула суми для арифметичної прогресії
М.4 Геометрична прогресія
Р.12 Логарифмічні рівняння
З.3 Гра «Скільки коренів в рівнянні?»
І.1 Квадратний корінь у стовпчик
І.3 Гра «Розташуй числа в порядку зростання та спадання»
І.4 Гра «Внеси множник під знак кореня»
І.5 Гра «Винеси множник з-під знака кореня»
М.6 Задачі на прогресії
Р.9 Основна логарифмічна тотожність
Б.3 Від періодичного дробу до звичайного
О.8 Значення похідної за таблицею
Б.1 Гра «Чи я раціональне?»
Г.2 Степінь із раціональним показником
Г.3 Гра «Рахуємо прибуток»
Г.10 Переводимо зі стандартного вигляду
І.6 Гра «Чи правильно записано вираз?»
М.5 Формула суми для геометричної прогресії
Й.3 Значення тригонометричних функцій кутів
І.7 Порівнюємо вирази
І.8 Звільнюємося від ірраціональності
І.10 Застосування властивостей кореня
Й.1 Кут повороту
Щ.15 Відстань від точки до площини
Щ.16 Рівняння площини за трьома точками
Й.5 Радіани на координатному колі
О.19 Похідна і нерівність
Щ.14 Взаємне розміщення сфери і точки
О.17 Шукаємо нулі похідної
Щ.12 Рівняння прямої на площині
О.7 Похідна елементарної функції в точці
Й.7 Переводимо з радіан у градуси
П.1 Кутовий коефіцієнт дотичної
П.2 Рівняння дотичної
Р.10 Гра «Знайди місце логарифму»
І.9 Спрощення виразів з коренями
Й.6 Переводимо з градусів у радіани
Й.9 Бліц «Що ти знаеш про синус та косинус?»
Г.4 Підносимо степінь до степеня
Г.7 Числові вирази зі степенем
Т.8 Середнє квадратичне відхилення вибірки
А.1 Гра «До яких множин я належу?»
К.4 Формула додавання
Д.13 Гра «Допоможи охарактеризувати функцію»
Й.8 Впорядковуємо значення тригонометричних функцій
Й.10 Властивості тригонометричних функцій
Й.11 Визначаємо знак виразу
Й.12 Гра «Парна чи непарна?»
К.5 Гра «Яке значення має вираз?»
Й.13 Період функції
К.7 Вибираємо рівносильний вираз
К.6 Формули подвійного кута
А.2 Елементи множини
А.4 Об'єднання та перетин множин
Ґ.1 Терміни на площині
Ґ.5 Гра «Зоряний шлях»
Ґ.6 Периметр та площа
А.3 Множина та підмножина
К.1 Співвідношення між тригонометричними функціями
К.9 Формули пониження степеня
К.11 Формули половинного аргументу
К.3 Формули зведення
А.7 Діаграми Ейлера-Венна
А.9 Числові проміжки
А.10 Добуток множин
Б.2 Раціональні дроби
А.6 Різниця множин
Т.5 Середнє значення статистичного ряду
Т.2 Середнє значення
Т.4 Мода
Т.3 Медіана
У.1 Вибираємо подію
Т.1 Гра «Розмах вибірки»
Г.9 Гра «Знайди мене»
Г.1 Степінь із натуральним показником
Г.11 Гра «Порядок числа»
Ґ.4 Координата середини відрізка
Ґ.7 Знаходження невідомої координати
Ґ.3 Гра «Визначаємо точку»
З.4 Застосовуємо теорему Вієта
О.16 Значення похідної функції в точці
К.8 Перетворення добутку тригонометричних функцій у суму
А.8 Потужність множини
Р.1 Поняття логарифма
Ґ.9 Знаходження центра та радіуса кола
Ґ.10 Будуємо трикутник та визначаємо його вид
Р.2 Десятковий та натуральний логарифми
Р.3 Обчислення логарифма
Р.4 Обчислення десяткового логарифма
К.12 Спрощення тригонометричних функцій
К.10 Формула потрійного аргументу
Й.14 Обернені тригонометричні функції
Р.6 Логарифмічна вікторина
Р.7 Властивості логарифму
Ґ.11 Визначаємо невідому вершину
Ц.1 Теорема Фалеса
Ц.3 Застосування теореми синусів
Ц.4 Застосування теореми косинусів
Р.11 Формула переходу до нової основи
Р.5 Гра «Логарифми у кіно»
Ц.2 Застосування теореми Піфагора
Щ.1 Знаходження координати точки у просторі
Щ.2 Знаходження відстані від точки до площини
Ф.13 Сторони опуклого многокутника
Ц.5 Теорема Чеви
Ц.6 Теорема Стюарта
Ц.7 Теорема Ван-Обеля
Ц.8 Теорема Менелая
Й.15 Розв'язуємо приклади з оберненими функціями
Ф.14 Периметр геометричних фігур
Щ.3 Гра «Які це вектори»
Щ.4 Відстань між двома точками у просторі
Ф.3 Коло та круг на площині
Ф.4 Взаємне розміщення кіл
Ф.12 Сума кутів геометричних фігур
Щ.5 Координати середини відрізка у просторі
Ф.5 Рівність трикутників
Ф.2 Визначаємо кути
Щ.6 Координати вектора у просторі
Щ.7 Модуль вектора у просторі
Щ.8 Дії над векторами у просторі
Ф.1 Гра «Чи існує така фігура?»
Ф.8 Коефіцієнт подібності трикутників
Ф.7 Визначаємо сторони подібних трикутників
О.1 Похідна степеневої функції
О.6 Похідні обернених тригонометричних функцій
О.2 Похідна функції y = k/хᶰ
О.3 Похідна кореня
О.4 Похідна показникової функції
О.5 Похідні тригонометричних функцій
Щ.11 Кут між векторами у просторі
Щ.10 Гра «Чи перпендикулярні вектори?»
Щ.9 Скалярний добуток векторів у просторі
О.12 Похідна добутку двох функцій
У,2 Прості події
У.3 Протилежні події
У.4 Сумісні події
У.5 Комбінаторика та ймовірність
О.9 Похідна суми двох функцій
О.10 Похідна різниці
Г.12 Дії з числами у стандартному вигляді
И.1 Рахуємо розв'язки
И.6 Система нерівностей
А.5 Задачі та множини
И.3 Гра «Які два числа?»
О.11 Складаємо похідну функції
Т.6 Шукаємо відхилення для окремих спостережень
У.8 Комбінації
Т.7 Дисперсія
О.13 Похідна частки двох функцій
И.2 Розв'язуємо систему лінійних рівнянь
И.4 Системи рівнянь другого степеня
Ж.8 Рівняння з модулем
Ж.7 Нерівності з модулем
У.7 Розміщення
У.6 Перестановки
Х.3 Вписані чотирикутники
З.5 Знаходимо квадратне рівняння
Л.2 Найпростіші тригонометричні рівняння
С.5 Будуємо графік за даними
Х.4 Описані чотирикутники
Н.1 Границя функції в заданій точці
Л.1 Гра «Є / немає?»
О.18 Похідна і рівняння
Ї.4 Вибираємо розв'язок нерівності
Ф.10 Середня лінія трикутника та трапеції
Х.2 Описаний трикутник
Ї.5 Гра «Склади відповідь»
Х.1 Вписаний трикутник
Х.5 Правильні многокутники, описані навколо кола
К.2 Основні тригонометричні тотожності
Х.6 Правильні многокутники, вписані в коло
Н.2 Властивості границь функції
Ї.6 Вибираємо всі можливі відповіді
Н.3 Границя числової послідовності
Н.6 Неперервність функції в точці
Н.7 Неперервність функції на проміжку
Н.4 Окіл точки
Р.8 Логарифм степеня
Н.9 Приріст функції
Н.5 Номер члена послідовності
Н.8 Гра «Визначаємо границю»
Ї.1 Гра «Зроби мене ірраціональним»
Ї.7 Розв'язуємо рівняння, ввівши нову змінну
С.4 Роза вітрів
Н.10 Точки розриву
С.1 Гра «Рахуємо прибуток»
Ф.9 Висота, медіана та бісектриса трикутника
Т.9 Полігон частот
Т.10 Гістограма
Ь.1 Гра «Визнач розгортку»
Ь.2 Елементи об'ємних фігур
Ь.3 Площа бічної поверхні куба
П.5 Точки екстремуму функції
П.3 Характер монотонності
П.7 Найбільше та найменше значення функції на відрізку
Г.8 Стандартний вигляд числа
П.8 Похідна в задачах
П.4 Шукаємо критичні точки
С.6 Дані гістограми
Ь.7 Площа бічної поверхні циліндра
Ь.6 Площа бічної поверхні конуса
Ь.8 Площа поверхні кулі
П.9 Похідна у фізиці
П.6 Проміжки зростання і спадання функції
Ь.4 Площа бічної поверхні призми
Ь.9 Площа повної поверхні призми
Ч.1 Координати вектора
Ч.3 Гра «Знайди потрібний вектор»
Ь.5 Площа бічної поверхні піраміди
Ь.14 Об'єм паралелепіпеда та призми
Ч.2 Вектори
Ь.15 Об'єм піраміди
Ь.10 Площа повної поверхні конуса
Ь.16 Об'єм конуса
Ь.11 Площа повної поверхні циліндра
Ч.4 Гра «Обчисли вектори»
Ь.13 Обчислюємо об'єм кулі
Ч.6 Гра «З'ясуй, які вектори»
Ч.7 Вектори в задачах
Б.5 Змішані дії з дійсними числами
Ш.1 Розміщення прямої і площини
Ш.2 Розміщення прямих
Л.3 Рівняння з оберненими функціями
Щ.13 Рівняння сфери
С.3 Впорядковуємо дані
Ф.11 Властивості чотирикутників
Ф.6 Подібність трикутників
Б.4 Дійсні числа на координатній прямій
Б.6 Порядок дійсних чисел
Л.4 Рахуємо корені тригонометричних рівнянь
Ь.17 Визначаємо об'єм циліндра
Ь.12 Площа повної поверхні піраміди
Ш.4 Двогранний кут
Л.6 Система тригонометричних рівнянь
Л.7 Тригонометричні нерівності
Л.5 Тригонометричні рівняння
Ш.3 Відстань у просторі
Ш.5 Вимірювання кутів у просторі
Ш.6 Перпендикуляр і похила
Ш.7 Теорема про три перпендикуляри
О.14 Шукаємо помилку
Й.4 Розв'язуємо тригонометричні вирази
Ч.5 Скалярний добуток векторів за малюнком
С.2 Знаходимо значення в таблиці
Ґ.8 Визначення належності точки
І.2 Обчислюємо значення виразу