Результат пошуку для «курси»

Курси ЗНО з Історії України

Б.3 Трипільська культура
А.1 Вступ до історії України
Б.1 Поява та розселення людей на території України
Б.2 Поширення землеробства і скотарства на землях України
Б.4 Кочовики раннього залізного віку
Б.5 Античні міста-колонії Північного Причорномор'я та Криму
К.3 Початок «Великих реформ» Олександра ІІ
Б.6 Велике переселення народів та Велике розселення слов'ян
Г.1 Об'єднання Галицького та Волинського князівств
Г.3 Монгольська навала
В.1 Слов’янські племена напередодні утворення держави
Г.4 Галицько-Волинська держава за нащадків Данила Романовича
В.2 Утворення Русі-України
Ґ.1 Українські землі у складі Великого князівства Литовського
Ґ.2 Входження українських земель до складу іноземних держав. Кримське ханство
Ґ.3 Кревська унія та її наслідки для українських земель
В.3 Київська Русь за перших Рюриковичів
Ґ.4 Виникнення козацтва
Ґ.7 Культура й духовність
В.4 Князювання Володимира Великого
Ж.1 Гетьманування Івана Виговського
Ж.2 Порушення територіальної цілісності України
Ж.3 Гетьманування Івана Брюховецького. Андрусівське перемир'я
Г.5 Суспільно-політичне та господарське життя
Г.7 Культура: освіта, література і літописання
К.2 Антикріпосницький рух на українських землях у другій половині ХІХ ст.
Ж.4 Діяльність гетьмана Петра Дорошенка
Ж.5 Гетьманщина у 60–80-х роках XVII століття
Ж.6 Політичний устрій та господарське життя
Ж.7 Слобідська Україна в XVII столітті
В.5 Київська Русь за правління Ярослава Мудрого
Д.1 Суспільно-політичне і господарське життя українських земель у другій половині XVI ст.
Д.3 Виникнення Запорізької Січі
К.1 Кримська війна
І.7 Діяльність Кирило-Мефодіївського товариства
Д.4 Становлення козацтва. Козацькі повстання XVI ст.
Д.2 Люблінська унія. Об’єднання більшості українських земель у складі Польщі
Д.5 Церковне життя та братський рух у XVI ст.
Д.6 Берестейська церковна унія
Д.7 Культурне життя: освіта, наука та книговидання
Д.8 Культурне життя: архітектура, мистецтво
Е.1 Походи козаків у І чверті XVII століття. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний
Е.2 Козацькі повстання 1620–1630-х рр.
Е.3 Церковне життя в Україні
Ф.1 Становище західноукраїнських земель у міжвоєнний період
Ф.2 Національне та політичне життя західноукраїнських земель у 20–30-ті рр. ХХ ст.
Ф.3 Утворення ОУН
Ф.4 Закарпаття в міжвоєнний період
Е.4 Українська культура: освіта, друкарство, література
Е.5 Українське мистецтво
В.6 Становище Київської Русі доби розквіту
В.7 Київська Русь за наступників Ярослава
В.8 Київська Русь за Володимира Мономаха та його сина
В.9 Київське, Чернігівське та Переяславське князівства за часів роздробленості
В.12 Культура Київської держави IX–XI ст.
В.14 Культура ХІ–ХІІІ ст.: архітектура і мистецтво
Є.1 Причини та початок Національно-визвольної війни
В.10 Галицьке та Волинське князівства у другій половині ХІІ століття
В.11 Соціально-економічний розвиток та історичне значення Київської держави
В.13 Культура другої половини ХІ–ХІІІ ст.: освіта, література, усна народна творчість
Є.2 Розгортання Національно-визвольної війни 1648–1649 рр.
Є.3 Утворення української козацької держави — Гетьманщини
Є.4 Постать Богдана Хмельницького
Є.5 Воєнно-політичні події 1651–1653 рр.
З.1 Гетьманування Івана Мазепи
З.2 Українські землі в кінці XVII – на початку XVIII ст.
З.3 Україна в подіях Північної війни
Є.6 Українсько-московський договір. Продовження Національно-визвольної війни
З.4 Полтавська битва. Гетьман Пилип Орлик
З.5 Становище Гетьманщини після Полтавської битви. І. Скоропадський
К.8 Національний рух в 90-ті рр. Вплив російського громадсько-політичного руху
К.7 Національний рух і суспільне життя в 70–80-х рр. ХІХ ст.
К.6 Національний рух і суспільне життя у 60-х рр. ХІХ ст.
К.5 Стан українських земель у пореформений період
3.6 Українські землі в 20–40-х роках 18 ст.
У.1 Форсована індустріалізація
У.2 Насильницька колективізація. Голодомор 1932–1933 рр.
У.3 Суспільство УСРР у 1930-і рр. «Великий терор»
У.4 Розстріляне відродження. Антирелігійна кампанія
І.2 Українські землі в системі міжнародних відносин
Т.1 Внутрішнє становище українських земель на початку 1920-х рр.
І.4 Початок національного відродження на українських землях
І.5 Суспільні рухи на українських землях в 20–30-ті роки ХІХ ст. Масонство
І.6 Декабриський рух та польське повстання на українських землях поч. ХІХ ст.
М.1 Тенденції розвитку культури другої половини ХІХ ст. – початку ХХ ст.
М.6 Живопис, архітектура, сільський та міський простір
Ь.1 Міжнародні зв’язки України
Б.2 Державотворчий процес у 1990-х рр.
М.5 Розвиток театрального та музичного мистецтва в другій половині ХІХ ст. – на початку ХХ ст.
Ь.3 Економічна політика
А.А.7 Історичні діячі останньої третини XVII ст.