Стандарти

Наші програми повністю покривають усі вимоги як українських, так і міжнародних стандартів
Міжнародні Українські
Іконка категорії
Сьомий клас
12-13 років
Стандарти з цього рівня:

Вимоги до мови

Володіння основами граматики та їх використання під час написання чи розмови. Демонстрація розуміння загальних принципів вживання великої літери, норм пунктуації та орфографії під час написання слів/словосполучень/речень.

L.7.1.a. Службові частини мови
Учень/учениця:
-       розуміє і пояснює функцію службових частин у лексичних конструкціях;
-       розрізняє службові частини мови між собою;
-       відрізняє прийменники від афіксів;
-       дотримується правил написання службових частин мови разом чи окремо.
Завдання в цій тематиці:
L.7.1.b. Самостійні частини мови
Учень/учениця:
-       формує і використовує доконаний й недоконаний вид дієслова;
-       змінює дієслова за часом, родом і числами, вживає та розуміє лексичні конструкції з дієсловами.
-       розрізняє і правильно використовує займенники, має уяву про розряди займенників, вживає їх у лексичних конструкціях;
-       використовує загальновживані іменники, власні назви, відмінює іменники, виявляє близькі та протилежні за значенням, вживає їх у лексичних конструкціях;
-       розрізняє і правильно вживає прислівники і прикметники;
-       знає і правильно застосовує ступені порівняння прислівників;
-       знає і правильно застосовує ступені порівняння прикметників, відмінює прикметники, правильно використовує їх за розрядами, вживає та розуміє лексичні конструкції з ними.
Завдання в цій тематиці:
L.7.2. Розуміння загальних принципів уживання правил пунктуації та орфографії в усному і письмовому мовленні
Учень/учениця:
-       розставляє розділові знаки між однорідними членами, при звертаннях і вставних словах, між частинами складного речення, обґрунтовує їхнє уживання відповідними правилами;
-       знаходить і виправляє пунктуаційні помилки на вивчені правила;
-       користується відповідними розділовими знаками в кінці речення для позначення його емоційного забарвлення і мети висловлювання;
-       правильно використовує розділові знаки для позначення прямої мови, назв творів та цитат з тексту;
-       вибирає прості, складносурядні або складнопідрядні речення, щоб відображати різну взаємодію між думками.
Завдання в цій тематиці:

Знання мови

Застосування знань мови та її загальних засад при усному і письмовому мовленні, читанні і прослуховуванні для розуміння функціонування слів в різних стилях, їхній ефективний вибір для доповнення речення/тексту.


 

L.7.3. Лексикологія. Фразеологія. Пряме і переносне значення. Образність мовлення
Учень/учениця:
-       розуміє різницю між офіційним та неофіційним використанням мови, визначає пряме і переносне значення слів і фраз з використанням контекстних підказок;
-       порівнює типи лексики за сферами вживання;
-       розуміє та/або уточнює значення невідомих і багатозначних слів та фраз, виходячи з прочитання та змісту тексту, гнучко вибираючи з ряду можливих варіантів;
-       демонструє розуміння образної мови, словосполучень і нюансів у значеннях слів;
-       визначає, аналізує та інтерпретує фігури мовлення у контексті;
-       узагальнює або конкретизує поняття і значення, добирає влучні слова і фрази, щоб досягнути потрібного ефекту;
-       інтерпретує образну мову в контексті;
-       розуміє та пояснює значення загальних ідіом, приказок та прислів'їв;
-       використовує зв'язок між окремими словами (синонімами, антонімами), щоб краще розуміти кожне слово.
Завдання в цій тематиці:
RI.7. Усвідомлене прослуховування або читання текстів, їх опрацювання та аналіз
Учень/учениця:
-       наводить кілька точних фрагментів тексту, демонструючи аналіз тексту, висновки, зроблені з нього;
-       визначає дві або більше центральних ідей у тексті та аналізує їхній розвиток, надає об'єктивне резюме тексту;
-       визначає значення слів і словосполучень, які використовуються у тексті, включно з образним, коннотативним та технічним сенсами;
-       аналізує вплив конкретного вибору слова на зміст і тон всього тексту;
-       аналізує структуру організації тексту, включно з тим, як основні розділи сприяють розвитку цілого тексту;
-       визначає точку зору або мету автора в тексті і аналізує, яким чином автор відокремлює свою позицію від позиції інших;
-       порівнює і протиставляє текст з аудіоверсією тексту, аналізуючи втілення кожного суб'єкта порівняння;
-       читає та осмислює науково-публіцистичну літературу в проміжку складності для 6–8 класів;
-       використовує виразне мовлення, розділяє речення та думки інтонаційними паузами;
-       наводить кілька уривків з тексту, демонструючи розуміння головних думок і висновків, зроблених з тексту;
-       визначає тему і основну думку тексту та аналізує їхній розвиток;
-       аналізує взаємодію окремих елементів твору.
Завдання в цій тематиці:

Розширення словникового запасу

Визначення або уточнення значення невідомих і багатозначних слів і фраз, використовуючи контекст, аналізуючи складові тексту. Демонстрація розуміння образної мови, словосполучень та нюансів у значенні слів. Використання такої кількості слів та фраз, яка є достатньою для читання, писання, слухання текстів відповідно до віку; демонстрація вміння з’ясовувати значення невідомого терміна, важливого для розуміння або висловлення думки. 

L.7.4.а. Будова слова як ключ до його значення
Учень/учениця:
-       використовує загальновживані морфеми як ключ до значення слова;
-       використовує  зрозуміле значення кореня слова для визначення значення нового слова, створеного додаванням афіксів;
-       змінює значення слів за допомогою додавання або вилучення афіксів до відомого слова;
-       розуміє і визначає значення спільнокореневих слів;
-       використовує значення окремих слів для розуміння значення слів, створених їхнім злиттям, створює нові слова цим способом.
Завдання в цій тематиці:
L.7.4.b. Користування довідковими матеріалами для уточнення значень слів та фраз
Учень/учениця:
-       звертається до загальних та спеціалізованих довідкових матеріалів (енциклопедій, словників, глосаріїв, тезаурусів), як друкованих, так і цифрових для визначення його точного змісту або приналежності до частин мови;
-       визначає або уточнює значення невідомих і багатозначних слів і фраз, використовуючи контекстні підказки, аналізуючи змістовні частини слів, а також звертаючись до загальних та спеціалізованих довідкових матеріалів;
-       визначає або уточнює значення невідомих чи багатозначних слів та фраз на основі читання матеріалів для 7 класу, вибираючи з ряду запропонованих варіантів;
-       використовує контекст (загальний зміст речення або абзацу, позицію слова або функцію у реченні) як підказку про значення слова або фрази;
-       зноходить та використовує ряд загальних академічних і специфічних слів і словосполучень, достатніх для читання, письма, мовлення та слухання на рівні школи;
-       демонструє незалежність у знаходженні довідкових матеріалів при зустрічі з невідомим терміном, важливим для розуміння або висловлювання;
-       отримує та використовує точні загальнонаукові та специфічні визначення для певних слів та фраз;
-       збирає визначення зі словників при розгляді слова або фрази, важливих для розуміння або висловлювання.
Завдання в цій тематиці:
L.7.4.c. Розуміння зв’язків між словами, відтінків та нюансів у значенні слів
Учень/учениця
-       розуміє та визначає взаємозв’язок між словами та використанням їх для опису предметів та їхніх ознак, дій, явищ тощо;
-       розуміє значення простих аналогій та метафор у контексті;
-       розуміє значення та взаємозв’язок слів з протилежними та схожими, але не однаковими значеннями, співвідносить слова за категоріями за одним або кількома ключовими атрибутами значення;
-       визначає зв'язок між словом та його лексичним значенням;
-       розрізняє відтінки лексичного значення споріднених слів, описує різницю між спорідненими словами;
-       має навички вираження емоційних та оціночних відтінків.
Завдання в цій тематиці:
L.7.5. Користування словами та фразами, засвоєними в результаті читання чи прослуховування
Учень/учениця:
-       знає та використовує точні відповідні загальні академічні та спеціальні визначення, які є базовими для конкретної теми, виконує певні навчальні дії на основі прослуховування чи читання слів та фраз.
Завдання в цій тематиці: