Стандарти

Наші програми повністю покривають усі вимоги як українських, так і міжнародних стандартів
Міжнародні Українські
Іконка категорії
Восьмий клас
13-14 років
Стандарти з цього рівня:

Вимірювання і величини

Опис та порівняння вимірюваних предметів. Класифікація предметів і лічба кількості предметів у групах.

8.EE.B.5 Зображати пропорційне відношення двох величин. Інтерпретувати коефіцієнт пропорційності як кутовий коефіцієнт графіка.
Завдання в цій тематиці:
8.EE.B.6 Будувати графіки прямих у=mx та у=mx+b та описувати їхні властивості.
Завдання в цій тематиці:

Геометричні фігури

Розпізнання форм оточуючих предметів. Аналіз, порівняння, зображення та створення форм.

8.G.A.1 Експериментально перевірити властивості повороту, симетрії та паралельного перенесення.
Завдання в цій тематиці:
8.G.A.2 Розуміти, що дві фігури рівні, коли одну можна отримати з іншої послідовністю рухів. Знаходити цю послідовність рухів.
Завдання в цій тематиці:
8.G.A.3 Виконувати геометричні перетворення на координатній площині.
Завдання в цій тематиці:
8.G.A.4 Розуміти, що дві фігури подібні, якщо одну можна отримати з іншої послідовністю рухів та гомотетії.
Завдання в цій тематиці:
8.G.A.5 Використовувати властивості кутів трикутників та кутів, що утворюються при перетині паралельних прямих січною.
Завдання в цій тематиці:
8.G.B.6 Вміти доводити теорему Піфагора та обернену до неї.
Завдання в цій тематиці:
8.G.B.7 Застосовувати теорему Піфагора для знаходження невідомих сторін прямокутних трикутників.
Завдання в цій тематиці:
8.G.B.8 Застосовувати теорему Піфагора для знаходження відстані між двома точками на координатній площині.
Завдання в цій тематиці:
8.G.C.9 Знати та використовувати формули для обчислення об'єму конуса, циліндра та кулі.
Завдання в цій тематиці:

Числа. Дії з числами

Лічба. Натуральні числа 1–10. Цифра «0». Арифметичні дії додавання й віднімання чисел у межах 10. Табличне додавання й віднімання в межах 10. Відношення різницевого порівняння. Нумерація чисел у концентрі 100. Усна та письмова нумерація у межах 100. Додавання й віднімання чисел на основі нумерації у межах 100. Додавання й віднімання чисел у межах 100 без переходу через розряд. Знаходження невідомого компонента арифметичних дій.

8.NS.A.1 Знати поняття ірраціонального числа. Вміти представляти раціональні числа у вигляді періодичних десяткових дробів.
Завдання в цій тематиці:
8.NS.A.2 Використовувати раціональне наближення ірраціональних чисел для їх порівняння та оцінки значень числових виразів.
Завдання в цій тематиці:
8.EE.A.1 Знати та застосовувати властивості степеня з цілим показником.
Завдання в цій тематиці:
8.EE.A.2 Використовувати знаки квадратного та кубічного кореня для запису розв'язків рівнянь. Знаходити значення виразів.
Завдання в цій тематиці:
8.EE.A.3 Використовувати стандартний запис числа для дуже великих та дуже малих величин, вміти їх порівнювати.
Завдання в цій тематиці:
8.EE.A.4 Виконувати дії з числами, записаними у стандартному вигляді.
Завдання в цій тематиці:

Математичні вирази. Рівності. Нерівності

Числові рівності і нерівності. Математичні вирази.

8.EE.C.7a Наводити приклади лінійних рівнянь з одною змінною, що мають 1 корінь, безліч коренів, жодного кореня.
Завдання в цій тематиці:
8.EE.C.7b Розв'язувати лінійні рівняння з раціональними коефіцієнтами.
Завдання в цій тематиці:
8.EE.C.8a Розуміти, що розв'язок системи двох лінійних рівнянь відповідає точці перетину їхніх графіків.
Завдання в цій тематиці:
8.EE.C.8b Розв'язувати системи двох лінійних рівнянь з двома змінними алгебраїчним та графічним способами.
Завдання в цій тематиці:
8.EE.C.8c Розв'язувати прикладні та математичні задачі за допомогою систем двох лінійних рівнянь з двома змінними.
Завдання в цій тематиці:
8.F.A.1 Розуміти, що функція — це певна відповідність. Зображувати функцію як множину впорядкованих пар.
Завдання в цій тематиці:
8.F.A.2 Порівнювати властивості функцій, представлених різними способами (формулою, графіком, таблицею, словесним описом).
Завдання в цій тематиці:
8.F.B.4 Конструювати лінійну функцію як математичну модель залежності двох величин. Визначати коефіцієнти лінійної функції.
Завдання в цій тематиці:
8.F.B.5 Описувати функціональну залежність за її графіком. Будувати графік за словесним описом функціональної залежності.
Завдання в цій тематиці:

Величини

Довжина. Маса. Місткість. Вартість. Час. Дії з величинами.

8.F.A.3 Інтерпретувати рівняння y=mx+b як таке, що визначає лінійну функцію. Наводити приклади нелінійних функцій.
Завдання в цій тематиці:
8.SP.A.1 Будувати та інтерпретувати діаграми розсіювання для оцінки виду залежності двох величин.
Завдання в цій тематиці:
8.SP.A.2 Знати, що прямі лінії широко використовуються для моделювання залежності між двома величинами.
Завдання в цій тематиці:
8.SP.A.3 Використовувати лінійну модель для опрацювання даних експерименту, знаходити кутовий коефіцієнт та відхилення.
Завдання в цій тематиці:
8.SP.A.4 Розуміти, що модель зв'язку можна побачити у таблицях частот та відносних частот.
Завдання в цій тематиці: