Стандарти

Наші програми повністю покривають усі вимоги як українських, так і міжнародних стандартів
Міжнародні Українські
Іконка категорії
Сьомий клас
12-13 років
Стандарти з цього рівня:

Мовленнєва змістова лінія

Cлухання та розуміння усного мовлення. Читання. Письмо. Говоріння.

 
7.УМ.2.1. Аудіювання матеріалів з декількох мовних одиниць, розуміння змісту текстів різних стилів та виконання навчальних завда
Учень/учениця:
-       обґрунтувує вибір стилю для розкриття в тексті;
-       визначає на слух тему, основну думку тексту, складає простий план (визначає мікротеми, добирає варіанти заголовка);
-       складає (вибирає з наданих) докладний усний переказ тексту, зокрема публіцистичного стилю з елементами роздуму (за простим планом);
-       визначає на слух різні частини мови, що містяться в тексті;
-       фіксує на слух порушення літературних норм і нормативної вимови;
-       відповідає на запитання за змістом прослуханого;
-       демонструє розуміння прослуханого тексту, виконуючи навчальні дії з його складовими з опорою на допоміжні матеріали.
Завдання в цій тематиці:
7.УМ.2.2. Загальне уявлення про мовлення як діяльність
Учень/учениця:
-       знає і пояснює зміст понять мовлення, види мовленнєвої діяльності, спілкування усне й писемне, монолог, діалог, адресат мовлення;
-       знає типи мовлення, наводить приклади відповідних висловлень;
-       знає вимоги до мовлення, основні правила спілкування, найпоширеніші етикетні формули;
-       володіє всіма видами і типами мовленнєвої діяльності;
-       сприймає й опрацьовує інформацію, подану в різних формах;
-       працює  з текстами вивчених типів, стилів і жанрів мовлення;
-       розрізняє офіційний та неофіційний стиль мовлення;
-       застосовує на практиці основні правила спілкування.
Завдання в цій тематиці:

Мовна змістова лінія

Текст. Речення. Слово. Звуки і букви. Склад. Наголос. Правопис.

 
7.УМ.1.1.А. Морфологія і орфографія. Узагальнення і повторення вивченого про частини мови та їхній правопис
Учень/учениця:
-       знає правила вживання розділових знаків у вивчених синтаксичних конструкціях;
-       знає та називає вивчені самостійні та службові частини мови, наводить приклади їх;
-       знаходить у реченнях вивчені частини мови;
-       визначає належність слова до певної частини мови, її граматичні ознаки;
-       визначає у словах орфограми, обґрунтовує написання слів відповідними правилами;
-       виправляє допущені помилки.
Завдання в цій тематиці:
7.УМ.1.1.Б. Дієслово
Учень/учениця:
-       знає значення дієслова, його морфологічні ознаки, синтаксичну роль;
-       розуміє роль дієслів у досягненні точності, інформативності й виразності мовлення;
-       знає й пояснює способи творення видових пар та часових і способових форм дієслів;
-       знаходить дієслова в реченні; визначає їхні граматичні ознаки, належність до певної дієвідміни;
-       використовує правильно форми дієслів у мовленні;
-       правильно вимовляє дієслова й пише, обґрунтовуючи правопис відповідними правилами;
-       конструює речення з дієсловами в усіх часових й особових формах, зокрема, вжитих у переносному значенні;
-       редагує тексти, замінюючи повторювані дієслова синонімами.
Завдання в цій тематиці:
7.УМ.1.1.В. Дієприкметник
Учень/учениця:
-       знає значення дієприкметника,  його морфологічні ознаки, синтаксичну роль;
-       розуміє та пояснює значення дієприкметника в мовленні;
-       записує правильно дієприкметники з вивченими орфограмами, пояснює правопис  дієприкметників відповідними правилами;
-       знає правила вживання розділових знаків у реченнях з дієприкметниковими зворотами;
-       відрізняє дієприкметник від прикметника;
-       знаходить у реченні дієприкметник і дієприкметниковий зворот; безособові дієслівні форми на -но, -то;
-       правильно ставить розділові знаки при дієприкметниковому звороті;
-       правильно інтонує речення з дієприкметниковими зворотами;
-       складає речення з дієприкметниковими зворотами, здійснює заміну їх підрядними реченнями;
-       визначає дієприкметники активного й пасивного стану; знає засоби творення їх;
-       редагує речення, що містять невластиві українській мові форми активних дієприкметників теперішнього часу;
-       редагує речення, виправляючи помилки у вживанні дієприкметникових зворотів.
Завдання в цій тематиці:
7.УМ.1.1.Г. Дієприслівник
Учень/учениця:
-       знає загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксичну роль дієприслівника;
-       розуміє та пояснює значення дієприслівника в мовленні;
-       записує правильно дієприслівники з вивченими орфограмами, пояснює правопис  їх  відповідними правилами;
-       знає правила вживання розділових знаків у реченнях з дієприслівниковими зворотами і одиничними дієприслівниками;
-       знаходить дієприслівник, дієприслівниковий зворот у реченні;
-       відрізняє дієприслівник від дієприкметника;
-       визначає граматичні ознаки дієприслівника;
-       правильно інтонує речення з дієприслівниковими зворотами;
-       складає речення з дієприслівниковими зворотами, здійснює заміну їх підрядними реченнями;
-       виправляє помилки у вживанні й правописі дієприслівників;
-       складає монологи й діалоги, використовуючи виражальні можливості дієприслівників і дієприслівникових зворотів.
Завдання в цій тематиці:
7.УМ.1.1.Ґ. Прислівник
Учень/учениця:
-       знає значення, морфологічні ознаки, синтаксичну роль прислівника;
-       розуміє роль прислівника в мовленні;
-       називає способи творення прислівників;
-       записує правильно прислівники, пояснює їх написання правилами;
-       знаходить прислівники в реченні, відрізняє їх від омонімічних і паронімічних частин мови;
-       утворює ступені порівняння прислівника; правильно наголошує прислівники;
-       помічає й виправляє помилки в правописі прислівників;
-       складає речення й мікротексти з прислівниками.
Завдання в цій тематиці:
7.УМ.1.1.Д. Прийменник
Учень/учениця:
-       розуміє та пояснює роль  прийменника в мовленні;
-       записує правильно прийменники, пояснює їх написання правилами;
-       знаходить прийменники в реченні;
-       відрізняє їх від сполучників і часток;
-       правильно поєднує з іменниками;
-       аналізує тексти щодо правильності використання прийменників з відмінковими формами іменників;
-       застосовує правила правопису прийменників;
-       знаходить і виправляє помилки в правописі їх;
-       складає речення з прийменниково-іменниковими конструкціями;
-       редагує тексти, виправляючи помилки у використанні прийменникових засобів милозвучності мовлення (з-із-зі, під-піді-підо та ін.).
Завдання в цій тематиці:
7.УМ.1.1.Е. Сполучник
Учень/учениця:
-       розуміє і пояснює роль  сполучника в мовленні;
-       записує правильно сполучники, пояснює їх написання правилами.
-       знаходить сполучники в реченні;
-       відрізняє їх від прийменників і часток;
-       визначає види сполучників за будовою, способом використання у простому й складному реченнях;
-       правильно пише сполучники; помічає й виправляє помилки в написанні їх;
-       використовує сполучники у власних висловленнях, складаючи прості та складні речення;
-       редагує речення, доцільно замінюючи сполучники синонімічними.
Завдання в цій тематиці:
7.УМ.1.1.Є. Частка
Учень/учениця:
-       розуміє та пояснює роль  частки в мовленні;
-       записує правильно частки, пояснює їх написання правилами.
-       знаходить частки в реченні, відрізняє від інших службових частин мови;
-       аналізує тексти щодо використання в них часток як виражального засобу;
-       самостійно знаходить і виправляє помилки в правописі часток;
-       редагує тексти  щодо правильності використання  часток;
-       створює висловлення, правильно використовуючи частки.
Завдання в цій тематиці:
7.УМ.1.1.Ж. Вигук. Особливі частини мови
Учень/учениця:
-       розуміє та пояснює роль вигука і особливих частин мови в мовленні;
-       записує правильно вигуки, особливі частини мови, пояснює їхнє написання та вживання при них розділових знаків правилами;
-       знаходить вигуки і особливі частини мови в реченні;
-       визначає належність вигуку і особливих частин мови до відповідної групи за значенням;
-       відрізняє вигуки від часток;
-       аналізує тексти щодо ролі в них вигуків і особливих частин мови;
-       правильно інтонує речення з вигуками;
-       доречно використовує вигуки і особливі частини мови у власному мовленні.
Завдання в цій тематиці:
7.УМ.1.2.А. Синтаксичні конструкції. Синтаксис речень. Розділові знаки в синтаксичних конструкціях
Учень/учениця:
-       знає правила вживання розділових знаків у вивчених синтаксичних конструкціях;
-       знає та називає вивчені самостійні та службові частини мови, наводить приклади їх;
-       пояснює написання слів різних частин мови та вживання розділових знаків у вивчених конструкціях правилами;
-       розставляє правильно розділові знаки в простих ускладнених, а також у складних реченнях відповідно до вивчених правил;
-       знаходить у реченнях вивчені частини мови;
-       визначає належність слова до певної частини мови, визначає її граматичні ознаки;
-       визначає у словах орфограми, обґрунтовує написання слів відповідними правилами;
-       виправляє допущені помилки;
-       мислить критично, формулює тезу, добирає аргументи на її підтвердження або спростування, самостійно робить висновки.
Завдання в цій тематиці:
7.УМ.1.2.Б. Текст, його структурні особливості, мовні засоби зв’язку речень у тексті. Стилі мовлення
Учень/учениця:
-       знає визначення тексту, його структурні особливості, мовні засоби зв’язку речень у тексті;
-       знає сфери вживання, основні види (жанри) висловлень, загальні та мовні  ознаки основних стилів мовлення;
-       пояснює вибір стилю тексту (висловлення) у відповідності до мети й ситуації спілкування; 
-       розуміє  призначення публіцистичного стилю, знає сферу його вживання, основні види висловлень, загальні та мовні ознаки;
-       знає й називає загальні та мовні ознаки публіцистичного стилю;
-       розпізнає текст, визначає його тему, основну думку, аналізує будову, визначає стиль;
-       визначає мікротеми та складає простий план готового тексту, а також план тексту, над складанням якого працює;
-       знаходить і виправляє стилістичні помилки.
Завдання в цій тематиці:
7.УМ.1.2.В. Літературні норми української мови
Учень/учениця:
-       знає та розуміє поняття «літературна мова», «літературна норма»;
-       знає норми орфоепічні, орфографічні, лексичні, фразеологічні, словотвірні, морфологічні, синтаксичні, пунктуаційні, стилістичні;
-       спостерігає за мовленням, помічає порушення літературної норми;
-       розрізняє поняття «літературна мова» й «діалекти», «просторіччя», «жаргон»;
-       редагує речення й тексти, що містять порушення літературних норм;
-       користується лінгвістичними словниками з метою вдосконалення власного мовлення.
Завдання в цій тематиці:

Діяльнісна змістова лінія

Формування діяльнісної компетентності, навчальних умінь і навичок. Опанування стратегіями, що визначають мовленнєву діяльність, соціально-комунікативну поведінку учнів, спрямовані на виконання навчальних завдань і розв’язання життєвих проблем. Розвиток різних видів мислення, оволодіння інтелектуальними вміннями, розумовими операціями й способами дій.

7.УМ.4.1. Формування загальнопізнавальних (інтелектуальних, інформаційних) умінь і навичок
Учень/учениця:
-       аналізує мовні й позамовні поняття, явища, закономірності;
-       порівнює, узагальнює, конкретизує їх;
-       робить висновки  на основі спостережень;
-       виділяє головне з-поміж другорядного;
-       здобуває інформацію з різноманітних джерел (довідкової, художньої літератури, ресурсів Інтернету тощо), здійснює бібліографічний пошук, працює з текстами вивчених типів, стилів і жанрів мовлення;
-       систематизує, зіставляє, інтерпретує готову інформацію;
-       моделює мовні й позамовні поняття, явища, закономірності.
Завдання в цій тематиці:
7.УМ.4.2. Формування творчих, естетико-етичних навчальних умінь
Учень/учениця:
-       уявляє словесно описані предмети і явища, фантазує на основі сприйнятого;
-       прогнозує подальший розвиток певних явищ;
-       переносить раніше засвоєні знання і вміння в нову ситуацію;
-       помічає й формулює проблеми в процесі навчання й життєтворчості;
-       усвідомлює будову предмета вивчення;
-       робить припущення щодо способу розв’язання певної проблеми;
-       добирає аргументи для його доведення;
-       спростовує хибні припущення й твердження;
-       помічає й цінує красу в мовних явищах, явищах природи, у творах мистецтва, вчинках людей і результатах їхньої діяльності;
-       критично оцінює відповідність своїх вчинків загальнолюдським моральним нормам, усуває помічені невідповідності;
-       виявляє здатність поставити себе на місце іншої людини;
-       усвідомлює й намагається творити добрі справи словом і ділом.
Завдання в цій тематиці:

Соціокультурна змістова лінія

Засвоєння культурних і духовних цінностей свого та інших народів, а також норм, що регулюють стосунки між людьми різних вікових категорій, статей, націй і сприяють естетичному та морально-етичному вихованню особистості.

7.УМ.3.1. Формування соціокультурної компетентності учнів
Учень/учениця:
-       сприймає, аналізує, оцінює прочитані чи почуті відомості та добирає й використовує ті з них, які необхідні для досягнення певної комунікативної мети;
-       використовує українську мову для  формування ціннісної позиції щодо громадянського патріотизму, любові до Батьківщини, поваги до її історії, культури й історичних пам’яток, сімейних цінностей, визнання цінності здоров’я свого й інших, оптимізм у сприйманні світу;
-       усвідомлює необхідність бути готовим і здатним дотримуватися морально-етичних норм стосовно дорослих і ровесників у школі, позашкільному житті, вдома; займатися суспільно корисною діяльністю.
Завдання в цій тематиці: