Стандарти

Наші програми повністю покривають усі вимоги як українських, так і міжнародних стандартів
Міжнародні Українські
Іконка категорії
Другий клас
7-8 років
Стандарти з цього рівня:

Вимоги до мови

Володіння основами граматики та їх використання під час написання чи розмови. Демонстрація розуміння загальних принципів вживання великої літери, норм пунктуації та орфографії під час написання слів/словосполучень/речень.

L.2.1.a. Іменники. Власні назви

Учень/учениця:

- використовує загальновживані іменники, власні назви, впізнає іменники в реченні, змінює іменники за числами і родами, виявляє близькі та протилежні за заначенням, вживає та розуміє лексичні конструкції з іменниками.

Завдання в цій тематиці:
L.2.1.b. Займенники

Учень/учениця:

- розрізняє і правильно використовує займенники, має уяву про особові, вказівні та присвійні займенники, вживає та розуміє лексичні конструкції з різними типами займенників.

Завдання в цій тематиці:
L.2.1.с. Дієслова

Учень/учениця:

- розрізняє і правильно використовує дієслова, вміє змінювати дієслова за часом, родом і числами, вживає та розуміє лексичні конструкції з дієсловами.

Завдання в цій тематиці:
L.2.1.d. Прикментики

Учень/учениця:

-розрізняє та використовує прикметники, впізнає прикметники в реченні та розрізняє за їх тлумаченням, розуміє ступені порівняння прикметників;

- змінює прикметники за родами і числами, правильно використовує прикметники за розрядами (відносні, якісні, присвійні);

- розуміє взаємодію прикметника з іменником, вживає та розуміє лексичні конструкції з прикметниками.

Завдання в цій тематиці:
L.2.1.e. Прислівники

Учень/учениця:

- розрізняє та використовує прислівники, розуміє різницю між прислівником і прикметником;

- розуміє ступені порівняння прислівників;

- вживає лексичні конструкції із прислівниками.

Завдання в цій тематиці:
L.2.1.f. Сполучники

Учень/учениця:
- має уяву про службові частини мови, зокрема, загальновживані сполучники ("і", "але", "або", "та", "тому що") та користуєтся ними для зв’язку слів у реченні.

Завдання в цій тематиці:
L.2.1.g. Прийменники

Учень/учениця:

- має уяву про службові частини мови, зокрема, загальновживані прийменники, використовує їх та вміє вводити їх у синтаксичні конструкції.

Завдання в цій тематиці:
L.2.2.h. Речення та їх головні члени. Типи речень.

Учень/учениця:

- створює, розширює доповнює і перегруповує речення;

- виявляє головні члени речення, розрізнює завершені і незавершені речення;

- відрізняє речення за метою висловлювання (розповідні, питальні, окличні).

Завдання в цій тематиці:

Знання мови

Розширення словникового запасу.

L.2.2.a. Правила вживання великої літери

Учень/учениця:

- розуміє і користується правилами вживання великих літер у географічних назвах, іменах людей і прізвиськах тварин, назвах свят та ін.

Завдання в цій тематиці:
L.2.2.b. Розділові знаки у звертаннях

Учень/учениця:

- правильно використовує розділові знаки у звертаннях.

Завдання в цій тематиці:
L.2.2.c. Використання алфавітного порядку слів як навички користування словниковими та довідковими матеріалами

Учень/учениця:

- застосовує розміщення слів в алфавітному порядоку як базову навичку для користування словниковими і довідковими матеріалами.

Завдання в цій тематиці:
L.2.3.a. Офіційне та неофіційне використання мови, пряме і переносне значення слів та фраз

Учень/учениця:

- розуміє різницю між офіційним та неофіційним використанням мови, визначає пряме і переносне значення слів і фраз з використанням контекстних підказок.

Завдання в цій тематиці:
 L.2.4.a. Визначення значення слова чи фрази в контексті речення, вживання лексичних та фразеологічних одиниць

Учень/учениця:

- використовує контекст речення як ключ до значення слова або фрази;

- виділяє та правильно використовує синоніми, антоніми, омоніми.

Завдання в цій тематиці:
L.2.4.b. Створення слів за допомогою афіксів

Учень/учениця:  

- використовує загальновживані префікси/суфікси для створення слова з новим значенням, використовує зрозуміле значення слова для визначення значення нового слова, створеного додаванням префікса/суфікса;

- змінює значення слів за допомогою додавання або вилучення префіксів/суфіксів до відомого слова.

Завдання в цій тематиці:
L.2.4.с. Створення слів словоскладанням

Учень/учениця:

-  використовує  значення окремих слів для розуміння значення слів, створених їх злиттям;

- створює нові слова цим способом.

Завдання в цій тематиці:
L.2.5.a. Розуміння зв’язків між словами та нюансів у значенні слів

Учень/учениця:

- розуміє та визначає взаємозв’язок між словами та їх використанням для опису предметів та їхніх ознак, дій, явищ тощо;

- розрізняє слова за категоріями та зрозуміє їхнє лексичне значення;

- співвідносить слова за категоріями за одним або кількома ключовими атрибутами значення;

- визначає зв'язок між словом та його лексичним значенням;

- розрізняє відтінки лексичного значення споріднених слів, описує різницю між спорідненими словами;

- має навички вираження емоційних та оціночних відтінків висловлювання з використанням позитивної/негативної конотації.

 

Завдання в цій тематиці:
L.2.5.b. Користування мовними одиницями, засвоєними в результаті читання чи прослуховування.

Учень/учениця:

- виконує певні навчальні дії на основі прослуховування чи читання слів та фраз.

Завдання в цій тематиці: