Стандарти

Наші програми повністю покривають усі вимоги як українських, так і міжнародних стандартів
Міжнародні Українські
Іконка категорії
Четвертий клас
9-10 років
Стандарти з цього рівня:

Вимоги до мови

Володіння основами граматики та їх використання під час написання чи розмови. Демонстрація розуміння загальних принципів вживання великої літери, норм пунктуації та орфографії під час написання слів/словосполучень/речень.

L.4.1.a. Іменники. Відмінювання іменників

Учень/учениця використовує загальновживані іменники, власні назви, впізнає іменники в реченні і розрізнює за тлумаченням; змінює іменники за числами, родами, відмінками; виявляє близькі та протилежні за заначенням слова, вживає та розуміє лексичні конструкції з іменниками.

Завдання в цій тематиці:
L.4.1.b. Вживання займенників

Учень/учениця розрізняє і правильно використовує займенники, має уяву про особові, вказівні та присвійні займенники, вживає та розуміє лексичні конструкції з різними типами займенників.

Завдання в цій тематиці:
L.4.1.с. Дієслова. Дієвідміни

Учень/учениця розрізняє і правильно використовує дієслова, вміє змінювати дієслова за часом, родом і числами; вживає та розуміє лексичні конструкції з дієсловами.

Завдання в цій тематиці:
L.4.1.d. Прикметники. Відмінювання прикметників

Учень/учениця розрізняє та використовує прикметники, впізнає прикметники в реченні та розрізняє за тлумаченням; розуміє ступені порівняння прикметників, змінює прикметники за родами і числами, правильно використовує прикметники за розрядами (відносні, якісні, присвійні), розуміє взаємодію прикметника з іменником, вживає та розуміє лексичні конструкції з прикметниками.

Завдання в цій тематиці:
L.4.1.е. Вживання прислівників

Учень/учениця розрізняє і правильно використовує прислівники, має уяву про групи прислівників за значенням і роллю у реченні, вживає та розуміє лексичні конструкції з різними їхніми типами.

Завдання в цій тематиці:
L.4.1.f. Службові частини мови

Учень/учениця має уяву про службові частини мови, зокрема, загальновживані прийменники, використовує їх та вміє вводити їх у синтаксичні конструкції.

Завдання в цій тематиці:
L.4.1.g. Омоніми

Учень/учениця  визначає і правильно використовує слова, що мають однакове звучання, але різне  значення та іноді і написання; розуміє їхню смислову, морфологічну та синтаксичну роль; використовує їх у реченнях, словосполученнях.

Завдання в цій тематиці:
L.4.1.h. Речення

Учень/учениця створює, розширює доповнює і перегруповує речення; виявляє головні і другорядні члени речення; розрізнює завершені і незавершені речення; розуміє зв'язок слів у реченні; відрізняє речення  за метою висловлювання та емоційним забарвленням.

Завдання в цій тематиці:
L.4.1.j. Усвідомлене читання і опрацювання текстів

Учень/учениця:

-      розуміє і аналізує загальну структуру тексту, виходячи з його змісту, знаходить у тексті зачин, основну частину, кінцівку;

-      інтерпретує інформацію, представлену візуально, та використовує її для розуміння тексту;

-      порівнює перекази текстів на основі джерела і вибирає найбільш докладний;

-      самостійно формулює тему і мету (основну думку) тексту, добирає заголовок, який відповідає темі або основній думці тексту;

-      виявляє в тексті слова, які містять важливі відомості тексту;

-      ділить текст на частини за поданим планом і самостійно;

-      має уявлення про поділ тексту на абзаци;

-      аналізує в навчальній роботі тексти різних типів.

Завдання в цій тематиці:
L.4.1.i. Розуміння принципів вживання слів та фраз, які передають додаткові відомості до змісту речення чи окремого його члена

Учень/учениця розуміє і вживає слова та фрази, за допомогою яких виражається ставлення до висловленої думки, користується ними для доповнення, роз’яснення чи уточнення предметного змісту речення, виділяє їх розділовими знаками на письмі.

Завдання в цій тематиці:
L.4.2.a. Вживання великої літери

Учень/учениця розуміє і користується правилами вживання великих літер у географічних назвах, іменах людей і прізвиськах тварин, назвах свят тощо.

Завдання в цій тематиці:
L.4.2.b. Правила пунктуації при відображенні прямої мови на письмі

Учень/учениця правильно використовує розділові знаки для позначення на письмі прямої мови або цитат.

Завдання в цій тематиці:
L.4.2.с. Користування довідниковими матеріалами. Абетковий порядок слів

Учень/учениця має базові вміння в користуванні довідниковими матеріалами із застосуванням алфавітного порядку слів, знає і використовує порядок літер у абетці.

Завдання в цій тематиці:

Знання мови

Застосування знань мови та її загальних засад при усному і письмовому мовленні, читанні і прослуховуванні для розуміння функціонування слів в різних стилях, їхній ефективний вибір для доповнення речення/тексту.


 

L.4.3.a. Синоніми. Антоніми. Узагальнення

Учень/учениця розуміє лексичне значення окремих слів та фраз; відрізняє слова з абстрактним значенням; використовує синоніми для уникнення повторень; добирає антоніми; узагальнює або конкретизує поняття і значення; добирає влучні слова і фрази, щоб досягнути потрібного ефекту.

Завдання в цій тематиці:
L.4.3.b. Розділові знаки для позначення мети висловлювання та емоційного забарвлення

Учень/учениця використовує розділові знаки для позначення на письмі мети висловлювання та емоційного забарвлення.

Завдання в цій тематиці:
L.4.3.c. Пряме і переносне значення. Образність мовлення

Учень/учениця розуміє різницю між офіційним та неофіційним використанням мови; визначає пряме і переносне значення слів і фраз з використанням контекстних підказок.

Завдання в цій тематиці:

Розширення словникового запасу

Визначення або уточнення значення невідомих і багатозначних слів і фраз, використовуючи контекст, аналізуючи складові тексту. Демонстрація розуміння образної мови, словосполучень та нюансів у значенні слів. Використання такої кількості слів та фраз, яка є достатньою для читання, писання, слухання текстів відповідно до віку; демонстрація вміння з’ясовувати значення невідомого терміна, важливого для розуміння або висловлення думки. 

L.4.4.a. Використання контексту як ключа до значення слів або фраз

Учень/учениця  використовує контекст речення як ключ до значення слова або фрази, знаходить чи складає до ключового речення речення з тим самим змістом, виділяє в контексті та правильно використовує синоніми, антоніми, омоніми.

Завдання в цій тематиці:
L.4.4.b. Словотвір. Будова слова як ключ до його значення

Учень/учениця  використовує загальновживані афікси як ключ до значення слова, використовує зрозуміле значення кореня слова для визначення значення нового слова, створеного додаванням афіксів; змінює значення слів за допомогою додавання або вилучення афіксів до відомого слова; розуміє і визначає значення спільнокореневих слів, використовує значення окремих слів для розуміння значення слів, створених їх злиттям, та створює нові слова цим способом.

Завдання в цій тематиці:
L.4.4.с. Користування довідковими матеріалами для уточнення значень слів та фраз

Учень/учениця  використовує довідкові матеріали (словники, глосарії, тезауруси), щоб знайти або уточнити значення слів та фраз.

Завдання в цій тематиці:
L.4.4.d. Розуміння зв’язків між словами, відтінків та нюансів у значенні слів

Учень/учениця розуміє та визначає взаємозв’язок між словами та їх використанням для опису предметів та їхніх ознак, дій, явищ тощо; розуміє значення простих аналогій та метафор у контексті; розуміє значення та взаємозв’язок слів з протилежними та схожими, але не однаковими значеннями; співвідносить слова за категоріями за одним або кількома ключовими атрибутами значення; визначає зв'язок між словом та його лексичним значенням; розрізняє відтінки лексичного значення споріднених слів, описує різницю між спорідненими словами; має навички вираження емоційних та оціночних відтінків висловлювання з використанням позитивної/негативної конотації.

Завдання в цій тематиці:
L.4.5.а. Користування словами та фразами, засвоєними в результаті читання чи прослуховування

Учень/учениця знає та використовує точні відповідні загальні академічні та спеціальні визначення, які є базовими для конкретної теми, виконує певні навчальні дії на основі прослуховування чи читання слів, фраз, доступних текстів.

Завдання в цій тематиці:

Розуміння образної мови

Розуміння образної мови, зв’язків між словами та нюансів у значенні слів.

L.4.4.e. Розуміння значень сталих виразів та малих форм усної народної творчості

Учень/учениця розуміє та пояснює значення загальних ідіом, приказок та прислів'їв.

Завдання в цій тематиці: