Стандарти

Наші програми повністю покривають усі вимоги як українських, так і міжнародних стандартів
Міжнародні Українські
Іконка категорії
П'ятий клас
10-11 років
Стандарти з цього рівня:

Вимоги до мови

Володіння основами граматики та їх використання під час написання чи розмови. Демонстрація розуміння загальних принципів вживання великої літери, норм пунктуації та орфографії під час написання слів/словосполучень/речень.

R.5.1. Читання
Учень/учениця:
-       знає і застосовує фонетику на рівні 5 класу та навички аналізу слів у розшифруванні тексту;
-       використовує комбіновані знання всіх аналогів букв та звуків, схеми складоподілу та морфемики для читання незнайомих слів у контексті та поза контекстом;
-       читає із достатньою точністю та темпом, розуміє значення прочитаного;
-       читає прозу та вірші з високою точністю, відповідним темпом та логічними наголосами під час читання;
-       використовує зміст для підтвердження або розпізнавання та розуміння слів.
Завдання в цій тематиці:
L.5.1.a. Службові частини мови
Учень/учениця:
-       розуміє і пояснює функцію службових частин у лексичних конструкціях;
-       розрізняє службові частини мови між собою;
-       відрізняє прийменники від префіксів;
-       дотримується правил написання службових частин мови разом чи окремо.
Завдання в цій тематиці:
L.5.1.b. Самостійні частини мови
Учень/учениця:
-       формує і використовує доконаний й недоконаний вид дієслова, змінює дієслова за часом, родом і числами, вживає та розуміє лексичні конструкції з дієсловами.
-       розрізняє і правильно використовує займенники, має уяву про розряди займенників, вживає їх у лексичних конструкціях;
-       розрізняє і правильно використовує загальновживані іменники, власні назви, відмінює іменники, виявляє близькі та протилежні за значенням, вживає їх у лексичних конструкціях;
-       розрізняє і правильно вживає прислівники і прикметники, розуміє ступені порівняння;
-       відмінює прикметники, правильно використовує їх за розрядами, вживає та розуміє лексичні конструкції з ними.
 
Завдання в цій тематиці:
L.5.2. Розуміння загальних принципів вживання правил пунктуації та орфографії в усному і письмовому мовленні.
Учень/учениця:
-       розставляє розділові знаки між однорідними членами, при звертаннях і вставних словах, між частинами складного речення, обґрунтовує їхнє уживання відповідними правилами;
-       знаходить і виправляє пунктуаційні помилки на вивчені правила;
-       користується відповідними розділовими знаками в кінці речення для позначення його емоційного забарвлення і мети висловлювання;
-       правильно використовує розділові знаки для позначення прямої мови, назв творів та цитат з тексту.
Завдання в цій тематиці:

Знання мови

Застосування знань мови та її загальних засад при усному і письмовому мовленні, читанні і прослуховуванні для розуміння функціонування слів в різних стилях, їхній ефективний вибір для доповнення речення/тексту.


 

R.5.3. Усвідомлене читання і опрацювання текстів
Учень/учениця:
-       розуміє і аналізує загальну структуру тексту, виходячи з його змісту, знаходить у тексті зачин, основну частину, кінцівку (завершення);
-       інтерпретує інформацію, представлену візуально, та використовує її для розуміння тексту;
-       порівнює перекази текстів на основі джерела і вибирає найбільш докладний;
-       самостійно формулює тему і мету (основну думку) тексту, добирає заголовок, який відповідає темі або основній думці тексту;
-       виявляє в тексті слова, які містять важливі відомості тексту;
-       ділить текст на частини за поданим планом і самостійно;
-       має уявлення про поділ тексту на абзаци;
-       аналізує в навчальній роботі тексти різних типів, ключові ідеї та подробиці.
Завдання в цій тематиці:
L.5.3. Лексикологія. Фразеологія. Пряме і переносне значення. Образність мовлення
Учень/учениця:
-       розуміє різницю між офіційним та неофіційним використанням мови, визначає пряме і переносне значення слів і фраз з використанням контекстних підказок;
-       порівнює типи лексики за сферами вживання;
-       розуміє та/або уточнює значення невідомих і багатозначних слів та фраз, виходячи з прочитання та змісту тексту, гнучко вибираючи з ряду можливих варіантів;
-       узагальнює або конкретизує поняття і значення, добирає влучні слова і фрази, щоб досягнути потрібного ефекту;
-       інтерпретує образну мову в контексті;
-       розуміє та пояснює значення загальних ідіом, приказок та прислів'їв;
-       використовує зв'язок між окремими словами (синонімами, антонімами), щоб краще розуміти кожне слово.
Завдання в цій тематиці:

Розширення словникового запасу

Визначення або уточнення значення невідомих і багатозначних слів і фраз, використовуючи контекст, аналізуючи складові тексту. Демонстрація розуміння образної мови, словосполучень та нюансів у значенні слів. Використання такої кількості слів та фраз, яка є достатньою для читання, писання, слухання текстів відповідно до віку; демонстрація вміння з’ясовувати значення невідомого терміна, важливого для розуміння або висловлення думки. 

L.5.4.а. Словотвір. Будова слова як ключ до його значення.
Учень/учениця:
-       використовує загальновживані морфеми як ключ до значення слова;
-       використовує  зрозуміле значення кореня слова для визначення значення нового слова, створеного додаванням афіксів;
-       змінює значення слів за допомогою додавання або вилучення афіксів до відомого слова;
-       розуміє і визначає значення спільнокореневих слів;
-       використовує значення окремих слів для розуміння значення слів, створених їхнім злиттям, створює нові слова цим способом.
Завдання в цій тематиці:
L.5.4.c. Розуміння зв’язків між словами, відтінків та нюансів у значенні слів.
Учень/учениця
-       розуміє та визначає взаємозв’язок між словами та використанням їх для опису предметів та їхніх ознак, дій, явищ тощо;
-       розуміє значення простих аналогій та метафор у контексті;
-       розуміє значення та взаємозв’язок слів з протилежними та схожими, але не однаковими значеннями, співвідносить слова за категоріями за одним або кількома ключовими атрибутами значення;
-       визначає зв'язок між словом та його лексичним значенням;
-       розрізняє відтінки лексичного значення споріднених слів, описує різницю між спорідненими словами;
-       має навички вираження емоційних та оціночних відтінків.
Завдання в цій тематиці:
L.5.5.а Користування словами та фразами, засвоєними в результаті читання чи прослуховування.
Учень/учениця:
-       знає та використовує точні відповідні загальні академічні та спеціальні визначення, які є базовими для конкретної теми, виконує певні навчальні дії на основі прослуховування чи читання.
Завдання в цій тематиці: