Стандарти

Наші програми повністю покривають усі вимоги як українських, так і міжнародних стандартів
Міжнародні Українські
Іконка категорії
Дев'ятий клас
14-15 років
Стандарти з цього рівня:

Мовленнєва змістова лінія

Cлухання та розуміння усного мовлення. Читання. Письмо. Говоріння.

 
9.УМ.2.1. Аудіювання і розуміння змісту текстів різних стилів та виконання навчальних завдань з ними
Учень/учениця:
-       обґрунтувує вибір стилю для розкриття в тексті;
-       визначає на слух тему, основну думку тексту, складає простий план (визначає мікротеми, добирає варіанти заголовка);
-       відповідає на запитання за змістом прослуханого;
-       демонструє розуміння прослуханого тексту, виконуючи навчальні дії з його складовими із опорою на допоміжні матеріали.
Завдання в цій тематиці:
9.УМ.2.2. Уявлення про мовлення як діяльність. Розвиток мовлення
Учень/учениця:
-       знає види мовленнєвої діяльності, різновиди аудіювання та читання,  стилі, типи, жанри мовлення;
-       формулює вимоги до мовлення;
-       характеризує ситуацію спілкування, розпізнає  маніпулятивні впливи;
-       аналізує прослухані або прочитані тексти різних стилів, типів і жанрів мовлення;
-       складає діалоги відповідно до ситуації та мети спілкування;
-       уникає небажаних або небезпечних співрозмовників, протистоїть маніпулятивним впливам.
Завдання в цій тематиці:

Мовна змістова лінія

Текст. Речення. Слово. Звуки і букви. Склад. Наголос. Правопис.

 
9.УМ.1.1.А. Фонетика. Орфоепія. Орфографія. Узагальнення і повторення вивченого раніше
Учень/учениця:
-       знає, що вивчає фонетика, орфоепія, орфографія;
-       розуміє та пояснює співвідношення між звуками й буквами;
-       вимовляє слова відповідно до правил орфоепії;
-       знає і використовує засоби милозвучності української мови;
-       дотримується чергувань голосних і приголосних звуків;
-       розпізнає у словах явища уподібнення, спрощення, чергування звуків;
-       помічає й виправляє орфографічні помилки, керуючись вивченими правилами;
-       знає правила правопису та обґрунтовує правопис слів;
-       користується лінгвістичними словниками різних видів;
-       редагує речення й тексти, у яких допущено граматичні помилки.
Завдання в цій тематиці:
9.УМ.1.1.Б. Морфологія. Узагальнення і повторення вивченого раніше
Учень/учениця:
-       знає та називає вивчені самостійні та службові частини мови, наводить приклади;
-       знає виражальні можливості кожної із самостійних частин мови;
-       знаходить у реченнях вивчені частини мови;
-       визначає належність слова до певної частини мови, її граматичні ознаки;
-       знає і визначає граматичні категорії самостійних частин мови;
-       здійснює адекватний добір слів для складання висловлення певного змісту та стилю;
-       визначає морфологічні ознаки, синтаксичну роль самостійних частин мови;
-       визначає у словах орфограми, обґрунтовує написання слів відповідними правилами;
-       виправляє допущені помилки.
Завдання в цій тематиці:
9.УМ.1.1.В. Словотвір. Будова слова. Узагальнення і повторення вивченого раніше
Учень/учениця:
-       знає основні способи словотвору;
-       правильно записує складні й складноскорочені слова, пояснює правопис правилами;
-       визначає способи творення слів;
-       самостійно утворює нові слова вивченими способами;
-       дотримується правил чергування приголосних при творенні слів, пояснює чергування приголосних при творенні слів правилами;
-       створює словотвірний ланцюжок;
-       утворює складноскорочені слова;
-       знаходить і виправляє орфографічні помилки на вивчені правила, користується орфографічним словником.
Завдання в цій тематиці:
9.УМ.1.1.Г. Лексикологія. Фразеологія. Узагальнення і повторення вивченого раніше
Учень/учениця:
-       знає та розуміє значення основних термінів розділу;
-       пояснює лексичне значення слова;
-       розрізняє слова за походженням;
-       розрізняє активну й пасивну лексику;
-       доцільно використовує в мовленні різні групи лексики, фразеологізми;
-       визначає й аргументує належність слова до певної групи лексики;
-       розуміє та пояснює значення фразеологізмів;
-       добирає фразеологічні синоніми та антоніми;
-       визначає синтаксичну роль фразеологізмів у реченнях.
Завдання в цій тематиці:
9.УМ.1.2.А. Словосполучення. Речення. Узагальнення і повторення вивченого раніше
Учень/учениця:
-       розуміє й пояснює різницю між словосполученням і реченням та між простим і складним реченням;
-       розрізняє головне й залежне слова у словосполученні;
-       аналізує будову словосполучень, способи підрядного зв'язку в словосполученнях та види за способами вираження головного слова;
-       складає словосполучення й речення різних видів, визначає серед них синонімічні;
-       розпізнає речення прості та складні;
-       редагує словосполучення, речення й тексти, помічаючи й виправляючи граматичні помилки;
-       використовує виражальні можливості речень вивчених видів у власному мовленні.
Завдання в цій тематиці:
9.УМ.1.2.Б. Граматична основа речення. Односкладне і двоскладне речення. Розділові знаки у простому ускладненому реченні
Учень/учениця:
-       знає й називає основні ознаки речення;
-       ставить розділові знаки в простому ускладненому реченні та обґрунтовує їх відповідними правилами;
-       визначає в тексті прості речення, розрізняє двоскладні й односкладні речення, виділяє в них граматичну основу;
-       складає висловлення на актуальні й цікаві теми, використовуючи виражальні можливості простого ускладненого речення;
-       знаходить і виправляє пунктуаційні помилки на вивчені правила.
Завдання в цій тематиці:
9.УМ.1.2.В. Пряма й непряма мова. Діалог
Учень/учениця:
-       пояснює поняття прямої та непрямої мови як способів передавання чужого мовлення;
-       ставить і пояснює розділові знаки в реченнях із прямою й непрямою мовою, при діалозі, у реченнях, що містять цитати;
-       визначає в тексті речення з прямою й непрямою мовою, цитатами, репліки діалогу;
-       складає речення з прямою та непрямою мовою;
-       створює й розігрує діалог на запропоновану або самостійно обрану тему;
-       порівнює виражальні можливості різних способів передавання прямої мови;
-       проводить мовні експерименти, спостерігає, аналізує будову речень, замінюючи пряму мову непрямою.
Завдання в цій тематиці:
9.УМ.1.2.Г. Складне речення, його ознаки
Учень/учениця:
-       знає види складних речень;
-       розрізняє прості та складні речення, розпізнає складні речення із сурядним і підрядним зв’язком;
-       визначає види складних речень (сполучникові й безсполучникові);
-       визначає засоби зв’язку між частинами складного речення, кількість граматичних основ у ньому.
Завдання в цій тематиці:
9.УМ.1.2.Ґ. Складносурядне речення
Учень/учениця:
-       визначає будову складносурядного речення і засоби зв’язку між його частинами;
-       розуміє і встановлює смислові відношення між частинами складносурядного речення;
-       правильно ставить розділові знаки між частинами складносурядного речення та обґрунтовує їх правилами;
-       розмежовує складносурядні речення і прості речення, ускладнені однорідними членами;
-       знаходить і виправляє пунктуаційні помилки на вивчені правила;
-       складає тексти, використовуючи складносурядні речення.
Завдання в цій тематиці:
9.УМ.1.2.Д. Складнопідрядне речення
Учень/учениця:
-       знає основні види складнопідрядних речень, пояснює їх будову;
-       правильно ставить розділові знаки між частинами складнопідрядного речення та обґрунтовує їх правилами;
-       знаходить у тексті  складнопідрядні речення з однією й кількома підрядними частинами;
-       визначає головну й підрядну частини, види складнопідрядних речень, істотні ознаки їх, межі головної й підрядної частин, кількість частин;
-       класифікує складнопідрядні речення за значенням і будовою, засобами зв’язку в них;
-       розрізняє сполучники і сполучні слова;
-       знаходить і виправляє помилки на вивчені правила;
-       правильно інтонує складнопідрядні речення;
-       аналізує й порівнює виражальні можливості складнопідрядних речень та інших синонімічних конструкцій у текстах різних стилів;
-       конструює складнопідрядні речення різних видів.
 
Завдання в цій тематиці:
9.УМ.1.2.Е. Безсполучникове речення
Учень/учениця:
-       визначає і пояснює основні ознаки, смислові відношення між частинами безсполучникових складних речень;
-       розмежовує безсполучникові складні речення і сполучникові (складносурядні й складнопідрядні);
-       розрізняє види безсполучникових складних речень за характером синтаксичних і смислових зв’язків між частинами;
-       правильно інтонує безсполучникові складні речення;
-       правильно ставить розділові знаки між частинами безсполучникового складного речення та обґрунтовує їх правилами;
-       знаходить і виправляє пунктуаційні помилки на вивчені правила;
-       аналізує й порівнює виражальні можливості безсполучникових складних речень із синонімічними синтаксичними конструкціями в невеликих текстах розмовного, публіцистичного й художнього стилів;
-       правильно будує безсполучникові складні речення з різними смисловими відношеннями між частинами, добирає до них синтаксичні синоніми.
Завдання в цій тематиці:
9.УМ.1.2.Є. Складне речення з різними видами зв’язку
Учень/учениця:
-       визначає основні ознаки й будову речень з різними видами зв’язку;
-       правильно розставляє в складному реченні з різними видами зв’язку розділові знаки та обґрунтовує їх правилами;
-       знаходить і виправляє помилки на вивчені правила;
-       аналізує й зіставляє виражальні можливості складних речень з різними видами зв’язку та синонімічних конструкцій;
-       будує складні речення з різними видами зв’язку.
Завдання в цій тематиці:
9.УМ.1.2.Ж. Текст як одиниця мовлення й продукт мовленнєвої діяльності
Учень/учениця:
-       знає й називає істотні ознаки тексту, пояснює його структурні особливості;
-       визначає тему, основну думку тексту, виділяє ключові слова в тексті й тематичне речення в абзаці;
-       розрізняє спільне й відмінне між мікротемою й абзацом;
-       визначає  види й засоби міжфразового зв’язку в тексті;
-       конструює  невеликі тексти на певну тему;
-       використовує виражальні можливості текстів різних типів, стилів і жанрів у власному усному й писемному мовленні.
Завдання в цій тематиці:

Діяльнісна змістова лінія

Формування діяльнісної компетентності, навчальних умінь і навичок. Опанування стратегіями, що визначають мовленнєву діяльність, соціально-комунікативну поведінку учнів, спрямовані на виконання навчальних завдань і розв’язання життєвих проблем. Розвиток різних видів мислення, оволодіння інтелектуальними вміннями, розумовими операціями й способами дій.

9.УМ.3.1. Формування загальнопізнавальних (інтелектуальних, інформаційних) навчальних умінь
Учень/учениця:
-       аналізує мовні й позамовні поняття, явища, закономірності; 
-       порівнює, узагальнює, конкретизує їх;
-       робить висновки  на основі спостережень;
-       виділяє головне з-поміж другорядного;
-       здобуває  інформацію з різноманітних джерел (довідкової, художньої літератури, ресурсів Інтернету тощо), здійснює  бібліографічний пошук, працює  з текстами  вивчених типів, стилів і жанрів мовлення;
-       систематизує, зіставляє, інтерпретує готову інформацію;
-       моделює мовні й позамовні поняття, явища, закономірності.
Завдання в цій тематиці:
9.УМ.3.3. Формування творчих, естетико-етичних навчальних умінь
Учень/учениця:
-       уявляє словесно описані предмети і явища, фантазує на основі сприйнятого;
-       прогнозує подальший розвиток певних явищ;
-       переносить раніше засвоєні знання й уміння в нову ситуацію;
-       помічає й формулює проблеми в процесі навчання й життєтворчості;
-       усвідомлює будову предмета вивчення;
-       робить припущення щодо способу розв’язання певної проблеми;
-       добирає аргументи для  його доведення;
-       спростовує  хибні припущення й твердження.
-       помічає й цінує красу в мовних явищах, явищах природи, у творах мистецтва, вчинках  людей і результатах їхньої діяльності.
Завдання в цій тематиці: