Стандарти

Наші програми повністю покривають усі вимоги як українських, так і міжнародних стандартів
Міжнародні Українські
Іконка категорії
Восьмий клас
13-14 років
Стандарти з цього рівня:

Мовленнєва змістова лінія

Cлухання та розуміння усного мовлення. Читання. Письмо. Говоріння.

 
8.УМ.2.1. Сприймання на слух матеріалу, розуміння змісту текстів та виконання навчальних завдань з ними

Учень/учениця:
-    розуміє відмінність між різновидами аудіювання;
-    розрізняє на слух мовні одиниці: слова, словосполучення, речення; 
-    виявляє на слух мовні одиниці, вимовлені з порушенням правил вимови або узгодження складових, або відповідні зазначеним в завданні прикметам;
-    слухає і розуміє усне висловлювання, фіксує початок і кінець, визначає на слух кількість речень у тексті;
-    знає особливості будови опису пам’ятки історії й культури;
-    розпізнає вжиті в прослуханому тексті типи мовлення: розповідь, роздум, опис;
-    розпізнає в тексті розповідного характеру опис пам’ятки історії та культури, аналізує його будову.
-    відповідає на запитання за змістом прослуханого; 
-    демонструє розуміння прослуханого тексту, виконуючи навчальні дії.

Завдання в цій тематиці:
8.УМ.2.2. Загальне уявлення про ситуацію спілкування та її складові

Учень/учениця:
-    знає визначення тексту;
-    розрізняє стилі, жанри й типи мовлення;
-    знає засоби міжфразового зв’язку в тексті;
-    розрізняє тексти за стильовою належністю;
-    визначає тип мовлення й жанр тексту;
-    знаходить і характеризує засоби міжфразового зв’язку в тексті;
-    складає план висловлення (тексту) і складає текст за складеним планом;
-    розуміє висловлення на дискусійну тему, покликаючись на логічні аргументи, приклади з різних інформаційних джерел.

Завдання в цій тематиці:

Мовна змістова лінія

Текст. Речення. Слово. Звуки і букви. Склад. Наголос. Правопис.

 
8.УМ.1.1.А. Лексикологія. Фразеологія. Морфологія й орфографія. Основні правила правопису

Учень/учениця:
-    знає, що вивчають лексикологія та фразеологія, орфографія та морфологія;
-    знає та пояснює лексичне значення слів і фразеологізмів;
-    знає самостійні та службові частини мови;
-    знає виражальні можливості кожної із самостійних частин мови;
-    знає правила правопису слів;
-    доцільно використовує в мовленні різні групи лексики, фразеологізми;
-    визначає й аргументує належність слова до певної групи лексики;
-    здійснює адекватний добір слів для складання висловлення певного змісту та стилю;
-    визначає морфологічні ознаки, синтаксичну роль самостійних частин мови; 
-    обґрунтовує правопис слів правилами;
-    користується лінгвістичними словниками різних видів;
-    редагує речення й тексти, у яких допущено лексичні та граматичні помилки.

Завдання в цій тематиці:
8.УМ.1.1.Б. Синтаксис. Пунктуація. Словосполучення й речення

Учень/учениця:
-    знає та розуміє предмет вивчення синтаксису й пунктуації; 
-    розуміє різницю між словосполученням і реченням; реченням простим і складним;
-    розрізняє головне й залежне слова у словосполученні; 
-    аналізує будову словосполучень, види за способами вираження головного слова;
-    складає словосполучення й речення різних видів, визначає серед них синонімічні; 
-    розпізнає речення прості та складні; 
-    редагує словосполучення, речення й тексти, помічаючи й виправляючи граматичні помилки.

Завдання в цій тематиці:
8.УМ.1.1.В. Просте речення. Двоскладне речення. Підмет і присудок. Означення, додаток й обставини як другорядні члени речення

Учень/учениця:
-    знає члени речення, способи вираження їх;
-    ставить розділові знаки в простому двоскладному реченні;
-    визначає головні та другорядні члени речення; 
-    розрізняє речення двоскладні та односкладні;
-    визначає види присудків, обставин у реченнях, прикладку як різновид означення, способи вираження підмета, присудка, означень, додатків та обставин; 
-    інтонує правильно речення різних видів, за допомогою логічного наголосу передає різні змістові та емоційні відтінки значення; 
-    записує прикладки відповідно до орфографічних норм і обґрунтовує написання;
-    знаходить і виправляє орфографічні та пунктуаційні помилки на вивчені правила;
-    аналізує будову простого двоскладного речення.

Завдання в цій тематиці:
8.УМ.1.1.Г. Односкладне речення. Односкладні прості речення. Повні й неповні речення

Учень/учениця:
-    знає види односкладних речень, пояснює будову односкладних речень кожного з типів;
-    ставить розділові знаки в неповних реченнях;
-    розрізняє речення односкладні й неповні;
-    визначає види односкладних речень;
-    конструює односкладні речення вивчених видів, а також неповні речення;
-    ставить правильно тире в неповних реченнях;
-    знаходить і виправляє пунктуаційні помилки на вивчені правила;
-    правильно будує тексти різних типів і стилів, використовуючи виражальні можливості односкладних і неповних речень;
-    вживає в мовленні речення двоскладні й односкладні різних видів як синтаксичні синоніми;
-    використовує в текстах-описах називні речення для позначення часу й місця;
-    правильно інтонує неповні речення.

Завдання в цій тематиці:
8.УМ.1.1.Ґ. Просте ускладнене речення. Речення з однорідними членами

Учень/учениця:
-    визначає речення, ускладнені однорідними членами;
-    ставить розділові знаки в таких реченнях, пояснює їх правилами;
-    знаходить в тексті речення, ускладнене однорідними членами (непоширеними й поширеними);
-    розрізняє однорідні й неоднорідні означення;
-    визначає смислові відношення між однорідними членами речення;
-    правильно інтонує речення з однорідними членами; 
-    знаходить і виправляє пунктуаційні помилки на вивчені правила;
-    конструює речення, до складу яких входять однорідні члени з різними типами зв’язку між ними, зокрема з парними сполучниками, узагальнювальними словами при однорідних членах.

Завдання в цій тематиці:
8.УМ.1.1.Д. Речення зі звертаннями, вставними словами

Учень/учениця:
-    розрізняє речення, ускладнені звертаннями, вставними словами (словосполученнями);
-    ставить розділові знаки в таких реченнях;
-    знаходить звертання, вставні слова (словосполучення) в реченні; 
-    визначає в тексті риторичні звертання й пояснює стилістичну роль їх;
-    знаходить і виправляє помилки на вивчені пунктуаційні правила;
-    конструює правильно речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями).

Завдання в цій тематиці:
8.УМ.1.1.Е. Речення з відокремленими членами

Учень/учениця:
-    знає приклади речень, ускладнених відокремленими (також уточнювальними) членами речення;
-    ставить розділові знаки в таких реченнях, пояснює їх правилами;
-    знаходить відокремлені й уточнювальні члени в реченні;
-    знаходить і виправляє допущені пунктуаційні й граматичні помилки; 
-    правильно інтонує речення з відокремленими й уточнювальними членами речення.

Завдання в цій тематиці:

Діяльнісна змістова лінія

Формування діяльнісної компетентності, навчальних умінь і навичок. Опанування стратегіями, що визначають мовленнєву діяльність, соціально-комунікативну поведінку учнів, спрямовані на виконання навчальних завдань і розв’язання життєвих проблем. Розвиток різних видів мислення, оволодіння інтелектуальними вміннями, розумовими операціями й способами дій.

8.УМ.4.1. Формування навчально-інтелектуальних вмінь

Учень/учениця:
-    усвідомлює та визначає головне; 
-    класифікує і групує вивчений матеріал; 
-    знаходить і пояснює причиново-наслідкові зв’язки; 
-    користується прийомами осмисленого запам’ятовування (план, опорні слова); 
-    виконує творчі завдання; застосовує мисленнєві операції, мовні знання і мовленнєві вміння в життєвих ситуаціях для розв’язання важливих проблем.

Завдання в цій тематиці:
8.УМ.4.2. Формування загальнопізнавальних вмінь

Учень/учениця:
-    аналізує мовні й позамовні поняття, явища, закономірності;
-    порівнює, узагальнює, конкретизує їх; 
-    виділяє головне з-поміж другорядного;
-    здобуває інформацію з різноманітних джерел (довідкової, художньої літератури, ресурсів Інтернету тощо), здійснює бібліографічний пошук, працює з текстами вивчених типів, стилів і жанрів мовлення;
-    систематизує, зіставляє, інтерпретує готову інформацію;
-    моделює мовні й позамовні поняття, явища, закономірності.

Завдання в цій тематиці:
8.УМ.4.3. Формування творчих, естетико-етичних вмінь

Учень/учениця:
-    уявляє словесно описані предмети та явища;
-    прогнозує подальший розвиток певних явищ;
-    переносить раніше засвоєні знання та вміння в нову ситуацію;
-    помічає та формулює проблему в процесі навчання;
-    усвідомлює будову предмета вивчення;
-    робить припущення щодо способу розв’язання певної проблеми, добирає аргументи для його доведення;
-    помічає красу в мовних явищах, явищах природи, у творах мистецтва, у вчинках людей і результатах їхньої діяльності;
-    критично оцінює відповідність своїх вчинків загальнолюдським моральним нормам, усуває помічені невідповідності цим нормам; 
-    виявляє здатність поставити себе на місце іншої людини;
-    усвідомлює обов’язок кожної людини творити добро словом і ділом, готовий і здатний його виконувати.

Завдання в цій тематиці:

Соціокультурна змістова лінія

Засвоєння культурних і духовних цінностей свого та інших народів, а також норм, що регулюють стосунки між людьми різних вікових категорій, статей, націй і сприяють естетичному та морально-етичному вихованню особистості.

8.УМ.3.1. Формування соціокультурної компетентності учнів

Учень/учениця:
-    сприймає, аналізує, оцінює прочитані чи почуті відомості та добирає й використовує ті з них, які необхідні для досягнення певної комунікативної мети;
-    використовує українську мову як засіб формування ціннісної позиції щодо громадянського патріотизму, любові до Батьківщини, української природи, почуття гордості за свою країну, поваги до її історії, культури й історичних пам’яток, сімейних цінностей, визнання цінності здоров’я свого й інших, оптимізм у сприйманні світу;
-    усвідомлює необхідність бути готовим і здатним дотримуватися морально-етичних норм стосовно дорослих і ровесників у школі, позашкільному житті, удома, у суспільно корисній діяльності.

Завдання в цій тематиці: