Стандарти

Наші програми повністю покривають усі вимоги як українських, так і міжнародних стандартів
Міжнародні Українські
Іконка категорії
Четвертий клас
9-10 років
Стандарти з цього рівня:

Мовленнєва змістова лінія

Cлухання та розуміння усного мовлення. Читання. Письмо. Говоріння.

 
4.УМ.2.1. Сприймання на слух матеріалу з декількох мовних одиниць. Розуміння змісту невеликих текстів

Учень/учениця:

-       розрізняє на слух мовні одиниці: слова, словосполучення, речення; встановлює їхню кількість;

-       виявляє на слух мовні одиниці, вимовлені з порушенням правил вимови;

-       слухає і розуміє усне висловлювання; фіксує початок і кінець, визначає на слух кількість речень, кількість слів у реченні;

-       відповідає на запитання за змістом прослуханого;

-       демонструє розуміння прослуханого тексту, виконуючи навчальні дії із опорою на допоміжні матеріали (ілюстрація, опорні слова, словосполучення).

Завдання в цій тематиці:
4.УМ.2.2. Відтворення діалогів. Загальні поняття про пряму мову

Учень/ учениця:

-       відтворює діалог на задану тему;

-       використовує у власному мовленні формули мовленнєвого етикету;

-       спостерігає за відтворенням на письмі прямої мови і діалогу, усвідомлює різницю між ними.

Завдання в цій тематиці:

Мовна змістова лінія

Текст. Речення. Слово. Звуки і букви. Склад. Наголос. Правопис.

 
4.УМ.1.1.А. Слово. Значення слова. Будова слова

Учень/учениця:

-      знає значущі частини слова: префікс, корінь, суфікс, закінчення;

-      самостійно розбирає прості за будовою слова;

-      розрізнює спільнокореневі слова та форми того самого слова;

-      ділить на групи слова, що відповідають на питання різних частин мови, включно з числівниками і прислівниками;

-      розрізняє слова з абстракним і конкретним значенням;

-      узагальнює або конкретизує поняття і значення.

Завдання в цій тематиці:
4.УМ.1.1.Б. Іменник

Учень/учениця:

-      відносить до іменників слова з абстрактним значенням;

-      добирає до поданого іменника 2-3 синоніми, антоніми;

-      розкриває значення багатозначного іменника, у процесі виконання навчальних вправ вводить його в словосполучення, речення;

-      визначає рід і число іменників, змінює іменники за числами і відмінками, визначає початкову форму іменника, відмінок іменника в реченні;

-      визначає і розуміє явища чергування кореневих [і] з [е], [о] в окремих іменниках жіночого та чоловічого родів з основою на приголосний;

-      правильно вживає закінчення при відмінюванні іменників;

-      використовує у мовленні паралельні форми іменників чоловічого роду – назв істот у давальному і місцевому відмінках однини;

-      вживає подвоєні букви на позначення м’яких приголосних перед закінченням -ю з основою на приголосний;

-      не вживає подвоєння в іменниках зі збігом приголосних в основі;

-      правильно вживає прийменники з іменниками в окремих відмінках;

-      вживає літературні форми закінчень іменників у місцевому відмінку множини.

Завдання в цій тематиці:
4.УМ.1.1.В. Прикметник

Учень/учениця:

-      відносить до прикметників слова, що означають різні ознаки предметів;

-      добирає до поданого прикметника 2-3 синоніми, антоніми;

-      пояснює і вживає у мовленні прикметники у прямому і переносному значеннях;

-      змінює прикметники за числами та родами;

-      визначає рід і число прикметника за родом зв’язаного з ним іменника та за характерним закінченням;

-      зіставляє і розрізнює відмінкові закінчення прикметників з орієнтацією на твердий і м’який приголосний основи;

-      визначає відмінки прикметників за відмінками іменників;

-      дотримується правил вимови і написання прикметників на -ський, -цький, -зький;

-      вживає букву «ь» для позначення м’якості кінцевого приголосного основи у відмінкових формах прикметників;

-      дотримується м’якої і пом’якшеної вимови кінцевих приголосних основи прикметників у називному відмінку множини.

Завдання в цій тематиці:
4.УМ.1.1.Г. Числівник

Учень/учениця:

-       впізнає серед слів числівники, ставить до них питання «скільки?», «котрий?», «котра?», «котре?», «котрі?»;

-       правильно вимовляє і пише числівники, передбачені програмою, форми родового відмінка числівників 50-80 та на позначення дат;

-       ставить питання до кількісних і порядкових числівників;

-       вживає правильні форми числівників для позначення часу;

-       будує словосполучення з числівникам.

Завдання в цій тематиці:
4.УМ.1.1.Ґ. Займенник

Учень/учениця:

-       впізнає серед слів займенники, які вказують на предмети, їхні ознаки, кількість, але не називають їх, ставить питання до займенників;

-       впізнає на слух і в текстах особові займенники, розуміє їхнє лексичне значення, роль у реченні;

-       відмінює особові займенники, визначає їхні відмінки у реченні;

-       дотримується правила вживання займенників із прийменниками;

-       будує словосполучення і речення з особовими займенниками;

-       використовує займенники для зв’язку речень у тексті, з метою уникнення лексичних повторів.

Завдання в цій тематиці:
4.УМ.1.1.Д. Дієслово

Учень/учениця:

-       пояснює лексичні значення дієслів, добирає дієслова до груп з різними лексичними значеннями;

-       добирає до поданого дієслова 2-3 синоніми, антоніми;

-       пояснює пряме і переносне значення дієслів, 2-3 значення багатозначного дієслова, вводячи їх у словосполучення, речення, зв’язні висловлювання;

-       використовує дієслова в навчальних вправах, у текстах розповідного та описового типу;

-       добирає з-поміж поданих дієслів те, що найбільш відповідає мовленнєвій ситуації, уникає одноманітності у використанні дієслів;

-       впізнає на слух та в письмових текстах неозначену форму дієслова;

-       добирає неозначену форму до дієслів, поданих в інших формах;

-       використовує неозначену форму у побудові навчальних текстів-інструкцій, порад;

-       визначає час дієслова у реченнях, тексті;

-       змінює дієслова за часами і числами, вживає ці дієслівні форми у своєму мовленні;

-       дотримується літературної вимови і правопису дієслів на -ся;

-       утворює і пояснює значення дієслів на -ся, вживає їх у побудові речень, у зв’язному мовленні.

Завдання в цій тематиці:
4.УМ.1.1.Є. Прислівник

Учень/учениця:

-       розрізнює серед поданих слів прислівники; знає їх основну граматичну ознаку – незмінюваність; ставить до них питання, зв’язує їх із дієсловами в словосполученнях, вводить у речення, поширює речення найуживанішими прислівниками;

-       добирає до поданого прислівника синоніми й антоніми;

-       будує і відрізняє речення з однорідними членами, вираженими прислівниками;

-       пояснює значення прислівників у тексті;

-       вибирає з-поміж поданих прислівник, який найбільше відповідає змісту речення, тексту.

Завдання в цій тематиці:
4.УМ.1.1.Е. Повторення вивченого у початкових класах

Учень/учениця:

-       застосовує здобуті протягом навчання в початкових класах мовні знання і мовленнєві вміння у процесі виконання навчальних і контрольних завдань.

Завдання в цій тематиці:
4.УМ.1.2. Правопис

Учень/учениця:

-       знає напам’ять українську абетку (алфавіт), розташовує слова у списку за абеткою, орієнтуючись на другу і третю літери у слові;

-       знаходить потрібне слово в навчальному словнику, користується орфографічним словником для перевірки закінчення іменників чоловічого роду на приголосний у родовому відмінку;

-       відображає на письмі явища чергування приголосних [г], [к], [х] із [з´], [ц´], с´] та голосного [і] з [е], [о];

-       вживає у процесі виконання навчальних вправ: у родовому відмінку іменників жіночого роду на -а закінчення -и -і , в орудному відмінку однини в іменниках чоловічого та жіночого роду з основою на м’який приголосний та [ж], [ч], [ш] закінчення -ею, -ем, закінчення -єю в іменниках жіночого роду на –ія, закінчення -єм в іменниках чоловічого роду на [й];

-       перевіряє за словником закінчення в родовому й орудному відмінках іменників на -ар, -яр;

-       дотримується правил написання іменників жіночого роду з основою на приголосний в орудному відмінку однини (сіль-сіллю; честь-честю);

-       вживає закінчення -ах (-ях) в іменниках місцевого відмінка множини;

-       уживає букву «ь» для позначення м’якості кінцевого приголосного основи у відмінкових формах прикметників;

-       дотримується правила написання прикметників у називному відмінку множини (із закінченням -і);

-       правильно записує числівники, форми родового відмінка числівників 50-80;

-       пише займенники окремо від прийменників;

-       уживає приставну літеру «н» після прийменників у займенниках 3-ї особи;

-       знає і дотримується правила окремого написання «не» з дієсловами;

-       дотримується правила правопису дієслів на -ся;

-       дотримується правил правопису найуживаніших прислівників, зокрема, передбачених програмою для запам’ятовування;

-       правильно вживає розділові знаки в кінці речень.

Завдання в цій тематиці:
4.УМ.1.3. Речення

Учень/учениця:

-       розрізнює на слух і на письмі розповідні, питальні і спонукальні речення, розрізнює серед них окличні і неокличні;

-       знаходить головні і другорядні члени речення у найпростіших випадках, встановлює логіко-граматичні зв’язки між членами речення за допомогою питань, поширює речення;

-       складає речення за поданими графічними схемами, відновлює зміст деформованих речень;

-       виявляє в реченні однорідні члени (головні і другорядні), виконує навчальні вправи з реченнями з однорідними членами, вживає кому при однорідних членах речення.

Завдання в цій тематиці:
4.УМ.1.4. Текст

Учень/учениця:

-       знаходить у тексті зачин, основну частину, кінцівку;

-       самостійно формулює тему і мету (основну думку) тексту, добирає заголовок, який відповідає темі або основній думці тексту;

-       виявляє в тексті слова, які містять важливі відомості тексту;

-       зв’язує два речення за допомогою займенників і службових слів;

-       ділить текст на частини за поданим планом і самостійно;

-       записує кожну частину тексту з абзацу;

-       аналізує в навчальній роботі тексти різних типів.

Завдання в цій тематиці:
4.УМ.1.5. Мова і мовлення

Учень/учениця:

-       пояснює значення мови в житті народу; упізнає старі й нові слова в наукових і художніх текстах;

-       знає основні ознаки культури усного і писемного мовлення, володіє лексичними засобами її вираження з огляду на ситуацію та учасників спілкування.

Завдання в цій тематиці:

Діяльнісна змістова лінія

Формування діяльнісної компетентності, навчальних умінь і навичок. Опанування стратегіями, що визначають мовленнєву діяльність, соціально-комунікативну поведінку учнів, спрямовані на виконання навчальних завдань і розв’язання життєвих проблем. Розвиток різних видів мислення, оволодіння інтелектуальними вміннями, розумовими операціями й способами дій.

4.УМ.3.1.Формування навчально-інтелектуальних і творчих умінь та навичок 

Учень/учениця:

-       користується порівнянням та аналогією як засобами встановлення нових ознак і якостей;

-       класифікує і групує вивчений матеріал;

-       знаходить і пояснює причиново-наслідкові зв’язки;

-       користується прийомами осмисленого запам’ятовування (план, опорні слова);

-       виконує творчі завдання; застосовує мисленнєві операції, мовні знання і мовленнєві вміння в життєвих ситуаціях для розв’язання важливих проблем.

Завдання в цій тематиці: