Стандарти

Наші програми повністю покривають усі вимоги як українських, так і міжнародних стандартів
Міжнародні Українські
Іконка категорії
Другий клас
7-8 років
Стандарти з цього рівня:

Мовленнєва змістова лінія

Cлухання та розуміння усного мовлення. Читання. Письмо. Говоріння.

 
2.УМ.2.1.А. Сприймання на слух матеріалу з декількох мовних одиниць та виконання навчальних завдань з ними

Учень/учениця:

- розрізняє на слух мовні одиниці: звуки, склади, слова, словосполучення, речення; встановлює їхню кількість;

- виявляє на слух мовні одиниці, вимовлені з порушенням правил вимови, або із зазначеними у завданні прикметами.

Завдання в цій тематиці:
2.УМ.2.1.Б Сприймання на слух, розуміння змісту невеликих текстів художнього й розмовного стилів

Учень/учениця:

- слухає і розуміє усне висловлювання обсягом 70-90 слів; фіксує початок і кінець, визначає на слух кількість речень (2-4) у тексті; кількість слів у реченні без прийменників, сполучників, займенників (до 4 слів);

- відповідає на запитання за змістом прослуханого;

- демонструє розуміння прослуханого тексту, виконуючи навчальні дії із опорою на допоміжні матеріали (ілюстрація, опорні слова, словосполучення).

Завдання в цій тематиці:
2.УМ.2.1.В. Відтворення діалогів

Учень/ учениця:

- розуміє, що діалог – це розмова двох чи більше осіб, і вставляє репліки за змістом.

- створює діалог на задану тему – 3-4 репліки для двох учасників без урахування вступних і прикінцевих етикетних формул;

- використовує у власному мовленні формули мовленнєвого етикету.

Завдання в цій тематиці:
2.УМ.2.2.А. Усвідомлене читання доступних текстів

Учень/учениця:

- читає вголос доступні тексти цілими словами;

- переказує прочитаний текст з опорою на допоміжні матеріали (ілюстрація, опорні слова, словосполучення);

- висловлює своє ставлення до подій, персонажів тексту.

Завдання в цій тематиці:

Мовна змістова лінія

Текст. Речення. Слово. Звуки і букви. Склад. Наголос. Правопис.

 
2.УМ.1.1.А. Звуки слова

Учень/учениця:

- виконує усно звуковий і звуко-буквений аналіз слів та будує звукові моделі слів з 5-8 звуків, в тому числі з подвоєними, м’якими, пом’якшеними приголосними, диграфами, дифтонгами і апострофом;

- виконує аналітико-синтетичні і конструктивні дії зі словами, як то: заміна, додавання, вилучення одного зі звуків слова з метою відновлення слова або зміни його значення.

Завдання в цій тематиці:
2.УМ.1.1.Б. Знаки письма. Абетка

Учень/учениця:

- правильно читає абетку, знає абеткові назви букв, відновлює пропущені літери та/або знаходить за записом потрібні літери в абетці;

- розташовує 5-6 слів за абеткою з орієнтацією на першу букву.

Завдання в цій тематиці:
2.УМ.1.1.В. Голосні і приголосні звуки

Учень/учениця:

- перелічує (до шести) голосні звуки і записує (до десяти) букви на їх позначення;

- впізнає і розрізнює на слух та за способом вимовляння голосні звуки;

- впізнає і розрізнює на слух та за способом вимовляння приголосні звуки;

- впізнає і розрізнює на слух та за способом вимовляння тверді і м’які, дзвінкі і глухі приголосні;

- відрізняє на слух правильне вимовляння слів із дзвінкими приголосними звуками в кінці слова і складу перед глухим;

- відрізняє на слух правильне вимовляння, читає і записує слова з апострофом.

Завдання в цій тематиці:
2. УМ.1.1.Г. Поділ слова на склади.

Учень/учениця:

- ділить дво-, трискладові слова на склади;

- вимовляє та\або розрізнює на слух вимовляння слів по складах;

- відрізняє правильний поділ слів на склади від неправильного.

Завдання в цій тематиці:
2. УМ.1.1.Ґ. Перенесення слів

Учень/учениця:

- переносить частини слів з рядка в рядок по складах;

- переносить частини слів з рядка в рядок за правилами переносу слів зі збігом двох і кількох приголосних звуків, з літерами "й" та "ь" у середині слів, із буквосполученнями "дж", "дз", "йо", "ьо", з апострофом, з подвоєними приголосними;

- не розриває злиття приголосного з голосним при перенесенні частини слова з рядка в рядок;

- переносить слова з подвоєними приголосними відповідно до правил.

Завдання в цій тематиці:
2. УМ.1.1.Д. Наголос у слові

Учень/учениця:

- відрізняє на слух слова з чітким наголошенням звуків;

- правильно наголошує слова, передбачені програмою.

Завдання в цій тематиці:
2. УМ.1.2.А. Позначення звуків буквами

Учень/учениця:

- правильно друкує визначені програмою слова, вимова і написання яких не розходяться;

- правильно позначає на письмі (друкує) м’якість приголосних звуків, доцільно використовуючи знак пом’якшення ("ь") та букви "я", "ю", "є", "і";

- розуміє різницю між вимовою і написанням слів, що пишуться за вивченими правилами (слова з ненаголошеними голосними, з апострофом перед "я", "ю", "є", "ї").

Завдання в цій тематиці:
2. УМ.1.3.А. Слова, які відповідають на питання "хто?", "що?" (іменники).

Учень/учениця:

- впізнає в реченні і розрізняє слова-назви предметів, знає термін "іменник" і розуміє його значення;

- ставить до слів питання "хто?", "що?";

- співвідносить слово і зображення відповідного предмета;

- змінює іменники за числами (один – багато);

- вибирає з-поміж 2-3 слів те, якому відповідає тлумачення, вживає та розуміє лексичні конструкції різної складності;

- розподіляє слова на групи за значенням та питаннями;

- розпізнає слова, близькі і протилежні за значенням;

- виявляє в ряду слів ті, що є близькими або протилежними за значенням.

Завдання в цій тематиці:
2. УМ.1.3.Б. Слова, що відповідають на питання "який?", "яка?", "яке?", "які?" (прикметники)

Учень/учениця:

- впізнає в реченні і розрізняє слова, які називають ознаки, знає термін "прикметник" і розуміє його значення;

- правильно ставить питання до прикметників різного роду й числа;

- добирає до зображення відомого предмета відповідні ознаки;

- змінює прикметники за числами;

- утворює словосполучення іменників із прикметниками;

- розпізнає слова, близькі і протилежні за значенням;

- виявляє в ряду слів ті, що є близькими або протилежними за значенням.

Завдання в цій тематиці:
2. УМ.1.3.В. Слова, які відповідають на питання "що робити?", "що зробити?", "що робив?", "що буде робити?" (дієслова)

Учень/учениця:

- впізнає в реченні і розрізняє слова-назви дій, знає термін "дієслово" і розуміє його значення;

- правильно ставить питання до дієслів різного роду й числа і часу;

- складає групи дієслів із певним лексичним значенням дії;

- виявляє і добирає слова, близькі і протилежні за значенням із значенням дії.

Завдання в цій тематиці:
2. УМ.1.3.Г. Службові слова

Учень/учениця:

- впізнає в реченні, тексті службові слова, пише їх окремо від інших слів;

- пов’язує між собою слова за допомогою службових слів.

Завдання в цій тематиці:
2. УМ.1.4.А. Утворення словостполучень і узгодження слів

Учень/учениця:

- утворює словосполучення за мовними нормами з двох або більше повнозначних слів;

- узгоджує слова у словосполученнях згідно з мовними нормами.

Завдання в цій тематиці:
2.УМ.1.4.Б. Доповнення речень іншими словами за змістом

Учень/учениця:

- доповнює речення 1-2 словами за змістом, вибираючи із запропонованих або за поданими питаннями.

Завдання в цій тематиці:
2. УМ.1.4.В. Створення речень, поділ речень на слова

Учень/учениця:

- визначає кількість слів у реченні з 3-5 слів;

- складає прості речення (до 5 слів), у тому числі зі службовими частинами мови;

- виконує дії з деформованими реченнями шляхом додавання або вилучення слів відповідно до завдання.

Завдання в цій тематиці:
2. УМ.1.4.Г Спостереження за змістом і завершеним інтонаційним оформленням речення

Учень/учениця:

- характеризує речення за його основними ознаками;

- розрізняє на слух завершене і незавершене речення;

- виділяє на слух окремі речення у висловлюванні.

Завдання в цій тематиці:
2. УМ.1.4.Ґ Спостереження за реченнями за метою висловлювання і виконання з ними навчальних завдань

Учень/учениця:

- знає і дотримується правил вживання великої літери на початку речення та у власних назвах;

- правильно вживає розділові знаки у кінці речень відповідно до їхніх типів за метою висловлювання;

- відрізняє на слух інтонацію розповідних, питальних і спонукальних речень; речень, у яких виражено сильні почуття (з додатковою окличною інтонацією);

- розуміє зміст почутого та/або прочитаного речення відносно до запропонованого малюнка.

Завдання в цій тематиці:
2.УМ.1.4.Д. Текст. Зміст та заголовок тексту

Учень/учениця:

- вибирає із запропонованих потрібний заголовок до тексту підручникового типу;

- визначає кількість речень у тексті (з 2-4 речень);

- виявляє межі речень за графічними орієнтирами.

Завдання в цій тематиці:
2.УМ.1.4.Е. Текст. Спостереження за структурою тексту

Учень/учениця:

- визначає в тексті зачин, основну частину, кінцівку;

- розуміє наявність та дотримується абзаців у процесі опрацювання текстів;

- використовує займенники, прислівники, контекстні синоніми (без уживання термінів) для зв’язку речень у тексті;

- удосконалює навчальні тексти, усуваючи лексичні повтори шляхом заміни в них окремих слів, що повторюються, на близькі за значенням і ті, що були вжиті раніше;

- відновлює навчальний деформований текст, який складається з 3-4 речень.

Завдання в цій тематиці:

Діяльнісна змістова лінія

Формування діяльнісної компетентності, навчальних умінь і навичок. Опанування стратегіями, що визначають мовленнєву діяльність, соціально-комунікативну поведінку учнів, спрямовані на виконання навчальних завдань і розв’язання життєвих проблем. Розвиток різних видів мислення, оволодіння інтелектуальними вміннями, розумовими операціями й способами дій.

2.УМ.3.1.А. Виконання мисленнєвих операцій

Учень/учениця:

- виділяє у предметах, мовних одиницях головні і другорядні ознаки;

- встановлює тотожність, схожість і відмінність між кількома предметами, мовними одиницями чи явищами;

- виконує логічне групування предметів, мовних об’єктів (за видовими і родовими ознаками, вилучає «зайвий» серед чотирьох-п’яти однорідних);

- встановлює логічну послідовність викладу подій;

- переносить знання і способи діяльності в нову ситуацію.

Завдання в цій тематиці:

Соціокультурна змістова лінія

Засвоєння культурних і духовних цінностей свого та інших народів, а також норм, що регулюють стосунки між людьми різних вікових категорій, статей, націй і сприяють естетичному та морально-етичному вихованню особистості.

2.УМ.4.1.А. Побутова культура

Учень/учениця:

- знає розклад дня, правила особистої гігієни, самообслуговування.

Завдання в цій тематиці:
2.УМ.4.1.Б. Організація навчального процесу

Учень/учениця:

- самостійно добирає необхідне навчальне приладдя;

- розуміє необхідність підтримання порядку на робочому місці в школі і вдома;

- дбайливо ставиться до своїх і чужих навчальних речей.

Завдання в цій тематиці:
2.УМ.4.1.В. Культура навчання

Учень/учениця:

- розуміє визначену мету навчальної діяльності;

- дотримується певної послідовності виконання завдання;

- переключається з одного виду роботи на інший;

- орієнтується в часі, відведеному на виконання поставленого завдання.

Завдання в цій тематиці:
2. УМ.4.1.Г. Культура спілкування

Учень/учениця:

- володіє мовним етикетом відповідно до ситуації (привітання, прохання, вибачення, подяка, комплімент, звертання);

- вміє поводитися у громадських місцях.

Завдання в цій тематиці:
2.УМ.4.1.Ґ. Культура діяльності

Учень/учениця:

- знає і розуміє користь праці, охайності, наполегливості (фразеологізми, прислів'я, приказки, загадки).

Завдання в цій тематиці:
2.УМ.4.1.Д. Загальні правила моральності

Учень/учениця:

- розуміє і прагне до набуття таких рис, як мужність, радість за інших, правдивість, скромність (фразеологізми, прислів'я, приказки, загадки).

Завдання в цій тематиці: