Стандарти

Наші програми повністю покривають усі вимоги як українських, так і міжнародних стандартів
Міжнародні Українські
Іконка категорії
Курси ЗНО з Історії України
Стандарти з цього рівня:

Стародавня доба

І.У.1. Вступ до історії України

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна вміти:
-    визначати правильність застосування в історичному контексті вказаних понять і термінів;
-    пояснювати сутність історії України як науки;
-    розпізнавати на картосхемі територіальні межі України;
-    характеризувати різновидові джерела з історії України;
-    визначати основні загальноусталені періоди історії України.

Завдання в цій тематиці:
І.У.2. Стародавня історія України

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна вміти:
-    встановлювати співвідношення між вказаними періодами та їх віддаленість від сьогодення;
-    визначатии правильність застосування в історичному контексті вказаних понять і термінів;
-    розпізнавати на картосхемі місця основних стоянок людей кам’яного віку на теренах сучасної України; території розселення носіїв трипільської і середньостогівської археологічних культур, кіммерійців, скіфів; місця розташування античних міст-колоній Північного Причорномор’я та Криму, Боспорського царства; напрямки розселення слов’ян під час Великого переселення народів;
-    характеризувати суспільне, господарське та духовне життя носіїв трипільської і середньостогівської археологічних культур, кіммерійців, скіфів, сарматів, мешканців міст-колоній Північного Причорномор’я та Криму, давніх слов’ян;
-    визначати основні риси археологічних періодів, неолітичної революції, причини та наслідки занепаду Великої Скіфії, особливості грецької колонізації Північного Причорномор’я та Криму.

Завдання в цій тематиці:

Доба Середньовіччя

І.У.3. Русь-Україна (Київська держава)

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна вміти:
-    встановлювати та групувати вказані дати відповідно до подій, явищ, процесів;
-    визначати послідовність історичних подій, явищ, процесів;
-    характеризувати етапи політичного розвитку, особливості соціального і господарського життя Київської держави (Русі-України); розвиток Київського, Чернігівського,
Переяславського, Галицького і Волинського князівств за доби роздробленості; діяльність та здобутки вказаних історичних діячів;
-    пояснювати наслідки та значення внутрішньо- та зовнішньополітичної діяльності князів, Любецького з’їзду князів, причини та сутність політичної роздробленості Русі-України;
-    візуально розпізнавати та характеризувати історично-культурні пам’ятки.

Завдання в цій тематиці:
І.У.4. Королівство Руське (Галицько-Волинська держава). Монгольська навала

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна вміти:
-    встановлювати та групувати вказані дати відповідно до подій, явищ, процесів;
-    визначати правильність застосування в історичному контексті вказаних понять і термінів;
-    характеризувати на картосхемі королівство Руське (Галицько-Волинську державу) за правління Романа Мстиславовича та Данила Романовича; напрямки походів монголів на південно-західні землі Русі;
-    характеризувати розвиток політичного, соціального і господарського життя королівства Руського (Галицько-Волинської держави), залежність українських князівств від Золотої Орди, наслідки золотоординського панування; діяльність вказаних історичних діячів;
-    сприймати та інтерпретувати різновидові історичні джерела, що стосуються теми;
-    візуально розпізнавати та характеризувати історично-культурні пам’ятки.

Завдання в цій тематиці:
І.У.5. Руські удільні князівства у складі іноземних держав у другій половині XIV – першій половині XVІ ст. Кримське ханство

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна вміти:
-    встановлювати та групувати вказані дати відповідно до подій, явищ, процесів;
-    визначати правильність застосування в історичному контексті вказаних понять і термінів;
-    розпізнавати на картосхемі українські землі у складі різних держав; територію Кримського ханства;
-    порівнювати особливості перебування українських земель у складі сусідніх держав;
-    сприймати та інтерпретувати різновидові історичні джерела, що стосуються теми;
-    візуально розпізнавати та характеризувати історично-культурні пам’ятки.

Завдання в цій тематиці:
І.У.6. Українські землі у складі Речі Посполитої в другій половині XVІ ст.

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна вміти:
-    встановлювати та групувати вказані дати відповідно до подій, явищ, процесів;
-    визначати правильність застосування в історичному контексті вказаних понять і термінів;
-    розпізнавати на картосхемі територіальні зміни, що відбулися внаслідок Люблінської унії, польські воєводства на українських землях та їхні центри;
-    характеризувати соціальну структуру українського суспільства, становище різних верств населення українського суспільства XVI ст., суспільно-політичні зміни, здобутки в галузі культури; військово-політичну організацію козацтва; діяльність православних братств; становище православної церкви; діяльність та здобутки вказаних історичних діячів;
-    визначати причини та наслідки Люблінської та Берестейської уній, перших козацьких повстань.

Завдання в цій тематиці:

Нова доба

І.У.7. Українські землі у складі Речі Посполитої в першій половині XVІІ ст.

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна вміти:
-    встановлювати та групувати вказані дати відповідно до подій, явищ, процесів;
-    визначати правильність застосування в історичному контексті вказаних понять і термінів;
-    розпізнавати на картосхемі українські землі у складі різних держав; воєводства Речі Посполитої на українських землях;
-    характеризувати політичне та соціально-економічне становище в українських землях, становище православної та греко-католицької церков; діяльність за здобутки вказаних історичних діячів;
-    визначати наслідки «доби героїчних походів козацтва» перших десятиліть XVII ст., козацьких повстань 1620-1630-х рр.;
-    сприймати та інтерпретувати різновидові історичні джерела, що стосуються теми;
-    візуально розпізнавати та характеризувати історично-культурні пам’ятки.

Завдання в цій тематиці:
І.У.8. Національно-визвольна війна українського народу середини XVІІ ст.

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна вміти:
-    встановлювати та групувати вказані дати відповідно до подій, явищ, процесів;
-    визначати правильність застосування в історичному контексті вказаних понять і термінів;
-    розпізнавати на картосхемі територіальні зміни, що відбулися внаслідок Національно-визвольної війни, територію української козацької держави за Зборівським і Білоцерківським договорами, місця основних подій війни;
-    характеризувати відносини Війська Запорозького з Річчю Посполитою, Кримським ханством, Молдовою, Московією, Швецією та Трансільванією: умови мирних угод українців з польським урядом, українсько-московського договору 1654 р.; діяльність вказаних історичних діячів;
-    визначати причини та наслідки Національно-визвольної війни, місце Гетьманщини в міжнародних відносинах тогочасної Європи;
-    сприймати та інтерпретувати різновидові історичні джерела, що стосуються теми.

Завдання в цій тематиці:
І.У.9. Козацька Україна наприкінці 50–80-х рр. XVІІ ст.

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна вміти:
-    встановлювати та групувати вказані дати відповідно до подій, явищ, процесів;
-    визначати правильність застосування в історичному контексті вказаних понять і термінів;
-    розпізнавати на картосхемі території, підвладні гетьманам Лівобережної та Правобережної України; території, що перебували під контролем Московського царства, Османської імперії, Речі Посполитої;
-    характеризувати зміст політичних угод, що стосувалися українських земель, особливості господарського та церковного життя; діяльність вказаних історичних діячів;
-    визначати причини та наслідки Руїни; укладення гетьманськими урядами угод з державами-сусідами, найважливіших угод між іноземними державами, що стосувалися українських земель; особливості адміністративно-політичного устрою Слобідської України та Лівобережної Гетьманщини;
-    сприймати та інтерпретувати різновидові історичні джерела, що стосуються теми.

Завдання в цій тематиці:
І.У.10. Українські землі наприкінці XVІІ – в першій половині XVІІІ ст.

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна вміти:
-    встановлювати та групувати вказані дати відповідно до подій, явищ, процесів;
-    визначати правильність застосування в історичному контексті вказаних понять і термінів;
-    розпізнавати на картосхемі українські землі у складі різних держав; території, підвладні гетьманам Лівобережної України, події Північної війни на території України;
-    характеризувати діяльність Першої Малоросійської колегії, «Правління Гетьманського уряду»; зміст основних положень «Конституції..» Пилипа Орлика; діяльність та здобутки вказаних історичних діячів;
-    визначати причини укладення українсько-шведського союзу в роки Північної війни, наслідки Полтавської битви для українських земель;
-    сприймати та інтерпретувати різновидові історичні джерела, що стосуються теми;
-    візуально розпізнавати та характеризувати історично-культурні пам’ятки.

Завдання в цій тематиці:
І.У.11. Українські землі в другій половині XVІІІ ст.

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна вміти:
-    встановлювати та групувати вказані дати відповідно до подій, явищ, процесів;
-    визначати правильність застосування в історичному контексті вказаних понять і термінів;
-    розпізнавати на картосхемі українські землі у складі різних держав; територіальні зміни, що відбулися на українських землях унаслідок поділів Речі Посполитої, російсько-турецьких війн (1768-1774, 1787-1791 рр.), ліквідації Кримською ханства (1783); території охоплені опришківським і гайдамацьким рухами, Коліївщиною;
-    характеризувати основні напрями політики Російської імперії щодо України, особливості опришківського та гайдамацького рухів, територіально-адміністративний устрій та господарське життя Нової (Підпільненської) Січі, політику Австрійської імперії щодо західноукраїнських земель; діяльність та здобутки вказаних історичних діячів;
-    сприймати та інтерпретувати різновидові історичні джерела, що стосуються теми;
-    візуально розпізнавати та характеризувати історично-культурні пам’ятки.

Завдання в цій тематиці:
І.У.12. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVІІІ – в першій половині XІХ ст.

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна вміти:
-    встановлювати та групувати вказані дати відповідно до подій, явищ, процесів;
-    визначати правильність застосування в історичному контексті вказаних понять і термінів;
-    розпізнавати на картосхемі адміністративно-територіальний устрій українських земель у складі Російської імперії, територіальні зміни, що відбулися внаслідок російсько-турецької війни 1806-1812 рр.;
-    характеризувати асиміляційну політику Російської імперії щодо України, економічний розвиток і соціальні відносини, початок національного відродження, поширення в Україні російського та польського суспільних рухів, програмні засади, документи та діяльність Кирило-Мефодіївського братства; діяльність та здобутки вказаних історичних діячів; 
-    сприймати та інтерпретувати різновидові історичні джерела, що стосуються теми.

Завдання в цій тематиці:
І.У.13. Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці XVІІІ – в першій половині XІХ ст.

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна вміти:
-    встановлювати та групувати вказані дати відповідно до подій, явищ, процесів;
-    визначати правильність застосування в історичному контексті вказаних понять і термінів;
-    розпізнавати на картосхемі українські землі у складі Австрійської імперії;
-    характеризувати перебіг українського національного руху під час революції 1848-1849 рр. в Австрійській імперії; політику Австрійської імперії щодо західноукраїнських земель, її наслідки; початок національного відродження, форми соціального протесту населення; 
-    визначати наслідки значення подій 1848-1849 рр. причини та значення українського національного руху в західноукраїнських землях;
-    сприймати та інтерпретувати різновидові історичні джерела, що стосуються теми.

Завдання в цій тематиці:
І.У.14. Культура України кінця XVІІІ – першої половини XІХ ст.

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна вміти:
-    встановлювати та групувати вказані дати відповідно до подій, явищ, процесів;
-    визначати правильність застосування в історичному контексті вказаних понять і термінів;
-    характеризувати основні явища і процеси розвитку культури; діяльність та здобутки вказаних історичних діячів;
-    визначати умови та особливості розвитку культури кінця XVІІІ — першої половини XІХ ст., причини культурних зрушень у першій половинй XІХ ст.;
-    сприймати та інтерпретувати різновидові історичні джерела, що стосуються теми;
-    візуально розпізнавати та характеризувати історично-культурні пам’ятки.

Завдання в цій тематиці:
І.У.15. Українські землі у складі Російської імперії в другій половині XІХ ст.

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна вміти:
-    встановлювати та групувати вказані дати відповідно до подій, явищ, процесів;
-    визначати правильність застосування в історичному контексті вказаних понять і термінів;
-    характеризувати основний зміст реформ 1860-1870-х рр. та особливості їх проведення на українських землях, зміни в соціальному складі населення в другій половині XIX ст., процеси модернізації; національний рух на українських землях у складі Російської імперії, національну політику Росії; діяльність та здобутки вказаних історичних діячів;
-    визначати наслідки Кримської війни для України, наслідки реформ 1860-1870-х рр., Валуєвського циркуляру та Емського указу;
-    сприймати та інтерпретувати різновидові історичні джерела, що стосуються теми.

Завдання в цій тематиці:
І.У.16. Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині XІХ ст.

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна вміти:
-    встановлювати та групувати вказані дати відповідно до подій, явищ, процесів;
-    визначати правильність застосування в історичному контексті вказаних понять і термінів;
-    характеризувати особливості соціально-економічного розвитку західноукраїнських земель у другій половині XIX ст., зміни в соціальному складі населення, основні течії суспільно-політичного руху; діяльність «Просвіти» та Наукового товариства імені Тараса Шевченка, процес утворення українських політичних партій у Галичині; 
-    визначати причини та наслідки трудової еміграції українців, зародження кооперативного руху; особливості українського національного руху, місце і роль провідних діячів західноукраїнських земель в українському національному рухові другої половини XIX ст.;
-    сприймати та інтерпретувати різновидові історичні джерела, що стосуються теми.

Завдання в цій тематиці:
І.У.17. Культура України в другій половині XІХ – на початку ХХ ст.

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна вміти:
-    встановлювати та групувати вказані дати відповідно до подій, явищ, процесів;
-    визначати правильність застосування в історичному контексті вказаних понять і термінів;
-    характеризувати основні культурні явища, процеси другої половини XIX — початку XX ст., розвиток освіти, науки, літератури, образотворчого, музичного мистецтва, архітектури, становлення професійного театру; діяльність та здобутки вказаних історичних діячів;
-    визначати умови розвитку культури в другій половині XІХ — на початку ХХ ст.;
-    сприймати та інтерпретувати різновидові історичні джерела, що стосуються теми;
-    візуально розпізнавати та характеризувати історично-культурні пам’ятки.

Завдання в цій тематиці:
І.У.18. Українські землі у складі Російської імперії в 1900-1914 рр.

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна вміти:
-    встановлювати та групувати вказані дати відповідно до подій, явищ, процесів;
-    визначати правильність застосування в історичному контексті вказаних понять і термінів;
-    характеризувати особливості економічного та соціального розвитку, національно-визвольний рух України в роки російської революції 1905-1907 рр., діяльність українських парламентських громад в І та II Державних Думах Росії, особливості проведення аграрної реформи Петра Столипіна та її запровадження в Україні; діяльність та здобутки вказаних історичних діячів;
-    визначати основні тенденції політичного, соціально-економічного розвитку українських земель у складі Російської імперії на початку XX ст., причини та наслідки посилення національного гніту в 1907-1914 рр.;
-    сприймати та інтерпретувати різновидові історичні джерела, що стосуються теми.

Завдання в цій тематиці:
І.У.19. Українські землі у складі Австро-Угорщини в 1900-1914 рр.

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна вміти:
-    встановлювати та групувати вказані дати відповідно до подій, явищ, процесів;
-    визначати правильність застосування в історичному контексті вказаних понять і термінів;
-    характеризувати економіку західноукраїнських земель у складі Австро-Угорської імперії, розвиток кооперативного руху, діяльність політичних партій, національних і спортивно-фізкультурних організацій «Сокіл», «Січ», «Пласт»; діяльність та здобутки вказаних історичних діячів;
-    визначати причини активізації політичного руху на початку XX ст., його результати, роль Андрея Шептицького в піднесенні національного життя;
-    сприймати та інтерпретувати різновидові історичні джерела, що стосуються теми.

Завдання в цій тематиці:

Новітня доба

І.У.20. Україна в роки Першої світової війни

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна вміти:
-    встановлювати та групувати вказані дати відповідно до подій, явищ, процесів;
-    визначати правильність застосування в історичному контексті вказаних понять і термінів;
-    розпізнавати на картосхемі військові події на території України в 1914-1917 рр., бойовий шлях легіону УСС, Галицько-Буковинське генерал-губернаторство;
-    характеризувати територіально-політичні плани ворогуючих держав щодо українських земель, позиції українських політичних сил щодо війки, політичне життя та соціально-економічне становище населення в роки війни; діяльність вказаних історичних діячів;
-    визначати політичні та соціально-економічні наслідки війни для українського суспільства.

Завдання в цій тематиці:
І.У.21. Початок Української революції

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна вміти:
-    встановлювати та групувати вказані дати відповідно до подій, явищ, процесів;
-    визначати правильність застосування в історичному контексті вказаних понять і термінів;
-    розпізнавати на картосхемі територію УНР згідно з ІІІ Універсалом УЦР; напрямки наступу більшовиків під час першої війни Росії з УHP; територію УНР за Берестейським мирним договором;
-    характеризувати діяльність УЦР, українських партій; основні положення універсалів УЦР; взаємовідносини УЦР з Тимчасовим урядом та більшовицькою Росією; боротьбу за владу в Києві в жовтні — листопаді 1917 р.; ультиматум Раднаркому; діяльність та здобутки вказаних історичних діячів;
-    визначати причини Української революції, її характер; роль «Всеукраїнських з’їздів рад» у містах Київ та Харків; причини та наслідки першої війни більшовицької Росії з УНР; здобутки і прорахунки УЦР в державотворчому процесі; 
-    пояснювати історичне значення універсалів УЦР.

Завдання в цій тематиці:
І.У.22. Розгортання Української революції. Боротьба за відновлення державності

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна вміти:
-    встановлювати та групувати вказані дати відповідно до подій, явищ, процесів;
-    визначати правильність застосування в історичному контексті вказаних понять і термінів;
-    характеризувати внутрішню та зовнішню політику урядів гетьмана Павла Скоропадського, Директорії УМР, ЗУНР, УСРР, зміст Варшавської угоди між УНР ти Польщею, Ризького мирного договору, культурне життя в Україні в 1918-1921 рр.; 
-    визначати причини гетьманського перевороту та падіння влади гетьмана Павла Скоропадського; особливості внутрішнього та зовнішнього становища УНР часів Директорії; причини і наслідки українсько-польської війни та підписання Симоном Петлюрою Варшавської угоди; причини поразки Української революції;
-    сприймати та інтерпретувати різновидові історичні джерела, що стосуються теми;
-    візуально розпізнавати та характеризувати історично-культурні пам’ятки.

Завдання в цій тематиці:
І.У.23. Встановлення комуністичного тоталітарного режиму в Україні

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна вміти:
-    встановлювати та групувати вказані дати відповідно до подій, явищ, процесів;
-    визначати правильність застосування в історичному контексті вказаних понять і термінів;
-    розпізнавати на картосхемі зміни в адміністративно-територіальному устрої УСРР у 1921-1928 рр.;
-    характеризувати складові непу, процес стабілізації економічного й соціального життя в Україні; національну, релігійну та церковну політику в Україні, коренізацію/українізацію та її наслідки, особливості української культури; діяльність та здобутки вказаних історичних діячів;
-    визначати причини та наслідки вступу УСРР в СРСР; причини та особливості впровадження непу в Україні; коренізації/українізації, її вплив на суспільство та українську культуру;
-    візуально розпізнавати та характеризувати історично-культурні пам’ятки.

Завдання в цій тематиці:
І.У.24. Утвердження більшовицького тоталітарного режиму в Україні

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна вміти:
-    встановлювати та групувати вказані дати відповідно до подій, явищ, процесів;
-    визначати правильність застосування в історичному контексті вказаних понять і термінів;
-    розпізнавати на картосхемі основні індустріальні об’єкти, побудовані в роки перших п’ятирічок, райони, що найбільш постраждали від Голодомору;
-    характеризувати сутність політики фінансової індустріалізації та насильницької колективізації; взаємозв’язок між складовими політики сталінського тоталітарного режиму; зміни в соціальній структурі населення, особливості культурного життя періоду; діяльність та здобутки вказаних історичних діячів;
-    визначати причини та наслідки масових репресій, Голодомору.

Завдання в цій тематиці:
І.У.25. Західноукраїнські землі в міжвоєнний період

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна вміти:
-    встановлювати та групувати вказані дати відповідно до подій, явищ, процесів;
-    визначати правильність застосування в історичному контексті вказаних понять і термінів;
-    розпізнавати на картосхемі українські землі у складі Польщі, Румунії, Чехословаччини, територіальні межі Карпатської України;
-    характеризувати вплив міжнародної    ситуації 1920–1930-х рр. на політику урядів Польщі, Румунії, Чехословаччини в українських землях, стан економіки, життя населення, освіти та культури, діяльність політичних партій західноукраїнських земель 1930-х рр.; діяльність та здобутки вказаних історичних діячів;
-    сприймати та інтерпретувати різновидові історичні джерела, що стосуються теми.

Завдання в цій тематиці:
І.У.26. Україна в роки Другої світової війни

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна вміти:
-    встановлювати та групувати вказані дати відповідно до подій, явищ, процесів;
-    визначати правильність застосування в історичному контексті вказаних понять і термінів;
-    розпізнавати на картосхемі українські землі, приєднані до УPCР у 1939-1940 рр.; основні події, пов’язані з початком та завершенням вигнання з України німецьких загарбників і їх союзників; окупаційні зони, на які була поділена Україна; території активних дій різних течій руху опору окупантам;
-    характеризувати суть гітлерівських планів «Барбаросса» та «Ост», «нацистського нового порядку», Голокост, діяльність українського визвольного руху;
-    визначати наслідки радянсько-німецьких договорів 1939 р. для українських земель, політики радянізації новоприєднаних до УРСР територій, причини поразок Червоної армії у 1941-1942 рр., основні результати та наслідки війни для України й українського народу, внесок українського народу в перемогу над нацистською Німеччиною та її союзниками; особливості культури й духовного життя в період війни;
-    пояснювати наслідки найважливіших воєнних подій 1941-1944 рр. на території України, депортації кримських татар та інших народів Криму.

Завдання в цій тематиці:
І.У.27. Україна в перші повоєнні роки

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна вміти:
-    встановлювати та групувати вказані дати відповідно до подій, явищ, процесів;
-    визначати правильність застосування в історичному контексті вказаних понять і термінів;
-    розпізнавати на картосхемі зміни в адміністративно-територіальному устрої України;
-    характеризувати політику влади щодо соціально-економічного, культурного, релігійного і повсякденного життя; хід операцій «Вісла» та «Захід»; діяльність та здобутки вказаних історичних діячів;
-    визначати особливості та наслідки радянізації західних областей, причини та наслідки проведения операцій «Вісла» та «Захід», розгортання ідеологічних кампаній;
-    пояснювати причини масового голоду в Україні, ліквідації УПСЦ;
-    сприймати та інтерпретувати різновидові історичні джерела, що стосуються теми;
-    візуально розпізнавати та характеризувати історично-культурні пам’ятки.

Завдання в цій тематиці:
І.У.28. Україна в умовах десталінізації

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна вміти:
-    встановлювати та групувати вказані дати відповідно до подій, явищ, процесів;
-    визначати правильність застосування в історичному контексті вказаних понять і термінів;
-    розпізнавати на картосхемі зміни в адміністративно-територіальному устрої України;
-    характеризувати сутність процесу десталінізації, спроби реформ управління економікою в середині 1950–1960-х рр., особливості розвитку культури; сутність антирежимного руху та його течії; діяльність та здобутки вказаних історичних діячів;
-    визначати наслідки процесу лібералізації, реформ для українського суспільства, причини виникнення та значення антирежимного руху;
-    сприймати та інтерпретувати різновидові історичні джерела, що стосуються теми.

Завдання в цій тематиці:
І.У.29. Україна в період загострення кризи радянської системи

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна вміти:
-    встановлювати та групувати вказані дати відповідно до подій, явищ, процесів;
-    визначати правильність застосування в історичному контексті вказаних понять і термінів;
-    характеризувати наслідки змін в політичному керівництві УРСР на початку 1970-х рр.; стан економіки; основні вимоги та напрями дисидентського руху 1960–1970-х рр., явища у сфері культури, політику зросійщення; діяльність та здобутки вказаних історичних діячів;
-    визначати причини політико-ідеологічної кризи радянського ладу в Україні, активізації спротиву, досягнення та проблеми розвитку соціальної сфери;
-    сприймати та інтерпретувати різновидові історичні джерела, що стосуються теми;
-    візуально розпізнавати та характеризувати історично-культурні пам’ятки.

Завдання в цій тематиці:
І.У.30. Відновлення незалежності України

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна вміти:
-    встановлювати та групувати вказані дати відповідно до подій, явищ, процесів;
-    визначати правильність застосування в історичному контексті вказаних понять і термінів;
-    характеризувати зміст та основні напрями політики «перебудови», розгортання соціального і національного рухів, зв’язок між національно-демократичним і дисидентським рухами як формами українського визвольного руху, процес формування багатопартійності, зміст Декларації про державний суверенітет України та Акта проголошення незалежності України, особливості соціально-економічного становища УРСР; 
-    визначати причини та наслідки поглиблення економічної кризи, погіршення життєвого рівня населення, падіння авторитету Комуністичної партії України;
-    пояснювати причини розпаду СРСР і його наслідки для державотворення в Україні; значення відновлення незалежності України.

Завдання в цій тематиці:
І.У.31. Становлення України як незалежної держави

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна вміти:
-    встановлювати та групувати вказані дати відповідно до подій, явищ, процесів;
-    визначати правильність застосування в історичному контексті вказаних понять і термінів;
-    розпізнавати на картосхемі адміністративно-територіальні одиниці України (області, АРК, міста Київ, Севастополь);
-    характеризувати державотворчі процеси, зміни в політичному, соціально-економічному, національному, культурному житті, здобутки України на шляху інтеграції у європейський, світовий простір; діяльність та здобутки вказаних історичних діячів;
-    визначати основні тенденції суспільного розвитку України за часів незалежності;
-    пояснювати причини європейської інтеграції України.

Завдання в цій тематиці:
І.У.32. Творення нової України

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна вміти:
-    встановлювати та групувати вказані дати відповідно до подій, явищ, процесів;
-    визначати правильність застосування в історичному контексті вказаних понять і термінів;
-    розпізнавати на картосхемі адміністративно-територіальні одиниці України (області, АРК, міста Київ, Севастополь);
-    характеризувати перебіг державотворчих процесів в Україні впродовж останнього десятиліття; природу походження, рушійні сили та значення Євромайдану і революції Гідності; чинники формування громадянського суспільства в незалежній Україні; важливість для України політичної асоціації, економічної інтеграції та впровадження безвізового режиму з ЄС, діяльність та здобутки вказаних історичних діячів;
-    визначати основні тенденції спільного розвитку України за часів незалежності; основні тенденції та протиріччя соціально-економічного розвитку України в 2005-2008, 2008-2014 і після 2014 р.;
-    пояснювати передумови, ознаки та наслідки агресії Росії проти України;
-    сприймати та інтерпретувати різновидові історичні джерела, що стосуються теми.

Завдання в цій тематиці: