Стандарти

Наші програми повністю покривають усі вимоги як українських, так і міжнародних стандартів
Міжнародні Українські
Іконка категорії
П'ятий клас
10-11 років
Стандарти з цього рівня:

Мовленнєва змістова лінія

Cлухання та розуміння усного мовлення. Читання. Письмо. Говоріння.

 
5.УМ.2.1. Сприймання на слух і опрацювання прослуханих навчальних матеріалів
Учень/учениця:
-       розрізняє на слух мовні одиниці: слова, словосполучення, речення;
-       виявляє на слух мовні одиниці, вимовлені з порушенням правил вимови або узгодження складових;
-       слухає і розуміє усне висловлювання;
-       фіксує початок і кінець, визначає на слух кількість речень, кількість слів у тексті;
-       відповідає на запитання за змістом прослуханого;
-       демонструє розуміння прослуханого тексту, виконуючи з ним навчальні дії.
Завдання в цій тематиці:
5.УМ.2.2. Загальне уявлення про мовлення як діяльність
Учень/учениця:
-       знає і пояснює зміст понять мовлення, види мовленнєвої діяльності, спілкування усне й писемне, монолог, діалог, адресат мовлення;
-       знає типи мовлення, наводить приклади відповідних висловлень;
-       знає вимоги до мовлення, основні правила спілкування, найпоширеніші етикетні формули;
-       володіє всіма видами і типами мовленнєвої діяльності;
-       сприймає й опрацьовує інформацію, подану в різних формах;
-       розрізняє типи мовлення (розповідь, опис, роздум);
-       визначає належність тексту (фрагменту) до певного типу мовлення;
-       визначає мету спілкування, адресата мовлення;
-       розрізняє офіційну й неофіційну ситуацію мовлення;
-       застосовує на практиці основні правила спілкування.
Завдання в цій тематиці:

Мовна змістова лінія

Текст. Речення. Слово. Звуки і букви. Склад. Наголос. Правопис.

 
5.УМ.1.1.А. Повторення вивченого в початкових класах. Слово
Учень/учениця:
-       знає вивчені правила написання слів, їхню вимову, творення граматичних форм;
-       пояснює лексичне значення слів;
-       наводить приклади слів різних частин мови;
-       визначає належність слова до певної частини мови.
Завдання в цій тематиці:
5.УМ.1.1.Б. Фонетика. Графіка. Орфоепія
Учень/учениця:
-       знає, що вивчає фонетика, графіка, орфоепія, орфографія;
-       розрізняє у словах тверді й м’які, дзвінкі й глухі приголосні, ненаголошені й наголошені голосні звуки;
-       знає українську абетку і користується нею для встановлення абеткового порядку слів;
-       розуміє та пояснює співвідношення між звуками й буквами;
-       вимовляє звуки в словах відповідно до правил орфоепії;
-       знає засоби милозвучності української мови;
-       пояснює звукове значення букв я, ю, є, ї та щ;
-       дотримується чергувань голосних і приголосних звуків;
-       знає і використовує правила вживання знака м’якшення і апострофа;
-       розпізнає у словах явища уподібнення, спрощення, чергування звуків;
-       помічає й виправляє орфографічні помилки, керуючись вивченими правилами.
Завдання в цій тематиці:
5.УМ.1.1.В. Будова слова. Словотвір. Орфографія
Учень/учениця:
-       знає значущі частини слова;
-       наводить приклади різних форм слова та спільнокореневих слів;
-       пояснює правопис значущих частин слова правилами;
-       виділяє у слові значущі частини;
-       розрізняє форми слова та спільнокореневі слова, змінні й незмінні слова;
-       використовує доцільно слова, що містять антонімічні суфікси та префікси;
-       записує правильно слова з вивченими орфограмами в значущих частинах, обґрунтовує написання їх правилами;
-       знаходить і виправляє орфографічні помилки на вивчені правила;
-       використовує спільнокореневі слова як засіб зв’язку речень у тексті;
-       знає правила переносу слів із рядка в рядок;
-       поділяє слова на склади, правильно переносить з рядка в рядок;
-       користується словником наголосів.
Завдання в цій тематиці:
5.УМ.1.1.Г. Лексикологія і фразеологія
Учень/учениця:
-       розуміє й витлумачує лексичне значення слів, зокрема синонімів та антонімів;
-       наводить приклади слів, що належать до різних за значенням груп: синонімів, антонімів, омонімів;
-       пояснює лексичні значення багатозначних слів, омонімів і паронімів з урахуванням контексту;
-       розрізняє пряме й переносне значення багатозначних слів, правильно використовує такі слова в мовленні;
-       визначає в реченнях, самостійно добирає і доцільно використовує синоніми, антоніми в усному й писемному мовленні;
-       користується тлумачним словником, а також словниками синонімів, антонімів, омонімів і паронімів;
-       використовує синоніми як засіб зв’язку речень у тексті та для уникнення невиправданих повторів слів;
-       помічає та виправляє лексичні помилки у своєму мовленні;
-       наводить приклади фразеологізмів, розуміє і пояснює їхнє значення;
-       визначає фразеологізми в реченнях і текстах, доречно використовує в мовленні;
-       добирає фразеологічні синоніми та антоніми;
-       визначає синтаксичну роль фразеологізмів у реченнях.
Завдання в цій тематиці:
5.УМ.1.1.Ґ. Словосполучення. Просте речення і його граматична основа
Учень/учениця:
-       наводить приклади словосполучень, речень, що належать до різних видів за метою висловлення та емоційним забарвленням;
-       знає головні члени речення;
-       наводить приклади двоскладних й односкладних речень;
-       відрізняє словосполучення від слова й речення;
-       визначає у словосполученні головне й залежне слова;
-       розпізнає види речень за метою висловлення, інтонацією, емоційним забарвленням;
-       визначає частини складного речення, що мають будову простих;
-       правильно інтонує речення;
-       розставляє та обґрунтовує розділові знаки в кінці речень;
-       визначає в реченні головні члени;
-       помічає й виправляє пунктуаційні помилки у межах вивчених правил.
Завдання в цій тематиці:
5.УМ.1.1.Д. Другорядні члени речення
Учень/учениця:
-       знає другорядні члени речення;
-       формулює визначення додатка, означення, обставини;
-       розрізняє додатки, означення, обставини, визначає їх у реченні;
-       будує речення, поширюючи їх додатками, означеннями, обставинами;
-       складає речення з урахуванням мети й ситуації спілкування;
-       використовує виражальні можливості другорядних членів речення у своєму мовленні.
Завдання в цій тематиці:
5.УМ.1.1.Е. Речення з однорідними членами та складні речення
Учень/учениця:
-       пояснює роль однорідних членів речення, звертань, вставних слів (словосполучень, речень) у мовленні;
-       формулює правила вживання розділових знаків у реченнях, ускладнених однорідними членами, звертаннями та вставними словами (словосполученнями);
-       розпізнає однорідні члени речення, узагальнювальні слова при них, звертання, вставні слова в реченні та складні речення;
-       складає речення з однорідними членами, звертаннями, вставними словами й складні речення та використовує їх у власному мовленні;
-       інтонує правильно речення з однорідними членами, звертаннями, вставними словами й складні речення;
-       розставляє розділові знаки між однорідними членами, при звертаннях і вставних словах, між частинами складного речення, обґрунтовує їхнє вживання відповідними правилами;
-       знаходить і виправляє пунктуаційні помилки на вивчені правила.
Завдання в цій тематиці:
5.УМ.1.1.Є. Пряма мова. Діалог
Учень/учениця:
-       розуміє відмінності між прямою та непрямою мовою;
-       наводить приклади речень із прямою мовою;
-       записує правильно речення з прямою мовою в різних щодо слів автора позиціях;
-       розрізняє слова автора й пряму мову в реченні з прямою мовою;
-       правильно інтонує речення з прямою мовою;
-       ставить розділові знаки при прямій мові й діалозі, обґрунтовує їх правилами;
-       знаходить і виправляє пунктуаційні помилки на вивчені правила.
Завдання в цій тематиці:
5.УМ.1.1.Ж. Текст
Учень/учениця:
-       знає визначення тексту, називає основні ознаки його;
-       розуміє відмінності тексту від висловлення;
-       пояснює особливості будови тексту;
-       знає особливості будови опису;
-       визначає тему та основну думку готового тексту;
-       складає простий план тексту;
-       визначає ключові слова в тексті;
-       аналізує будову тексту;
-       розрізняє тексти за належністю до певного типу мовлення;
-       складає або відновлює текст, додержуючись змістової та композиційної єдності;
-       здійснює вибірковий переказ тексту визначеного типу.
Завдання в цій тематиці:

Діяльнісна змістова лінія

Формування діяльнісної компетентності, навчальних умінь і навичок. Опанування стратегіями, що визначають мовленнєву діяльність, соціально-комунікативну поведінку учнів, спрямовані на виконання навчальних завдань і розв’язання життєвих проблем. Розвиток різних видів мислення, оволодіння інтелектуальними вміннями, розумовими операціями й способами дій.

5.УМ.4.1. Формування навчально-інтелектуальних навчальних умінь
Учень/учениця:
-       визначає головне;
-       користується порівнянням та аналогією як засобами встановлення нових ознак і якостей;
-       класифікує і групує вивчений матеріал;
-       знаходить і пояснює причиново-наслідкові зв’язки;
-       користується прийомами осмисленого запам’ятовування (план, опорні слова);
-       виконує творчі завдання; застосовує мисленнєві операції, мовні знання і мовленнєві вміння в життєвих ситуаціях для розв’язання важливих проблем.
Завдання в цій тематиці:
5.УМ.4.2. Формування загальнопізнавальних навчальних умінь
Учень/учениця:
-       аналізує мовні й позамовні поняття, явища, закономірності;
-       порівнює, узагальнює їх;
-       виділяє головне з-поміж другорядного;
-       здобуває інформацію з різноманітних джерел, працює з текстами вивчених типів, стилів і жанрів мовлення;
-       систематизує, зіставляє, інтерпретує готову інформацію;
-       моделює мовні й позамовні поняття, явища, закономірності.
Завдання в цій тематиці:
5.УМ.4.3. Формування творчих, естетико-етичних навчальних умінь
Учень/учениця:
-       уявляє словесно описані предмети та явища;
-       переносить раніше засвоєні знання та вміння в нову ситуацію;
-       помічає й формулює проблему в процесі навчання;
-       усвідомлює структуру предмета вивчення;
-       робить припущення щодо способу розв’язання певної проблеми, добирає аргументи для його доведення;
-       помічає красу в мовних явищах, явищах природи, мистецтві, вчинках і звершеннях людей;
-       спроможний критично оцінювати власні вчинки.
Завдання в цій тематиці:

Соціокультурна змістова лінія

Засвоєння культурних і духовних цінностей свого та інших народів, а також норм, що регулюють стосунки між людьми різних вікових категорій, статей, націй і сприяють естетичному та морально-етичному вихованню особистості.

5.УМ.3.1. Формування соціокультурної компетентності учнів
Учень/учениця:
-       сприймає, аналізує, оцінює прочитані чи почуті відомості та добирає й використовує ті з них, які необхідні для досягнення певної комунікативної мети;
-       використовує українську мову для  формування ціннісної позиції щодо громадянського патріотизму, любові до Батьківщини, поваги до її історії, культури й історичних пам’яток, сімейних цінностей, визнання цінності здоров’я свого й інших, оптимізм у сприйманні світу;
-       усвідомлює необхідність бути готовим і здатним дотримуватися морально-етичних норм стосовно дорослих і ровесників у школі, позашкільному житті, дома, суспільно корисній діяльності.
Завдання в цій тематиці: