Стандарти

Наші програми повністю покривають усі вимоги як українських, так і міжнародних стандартів
Міжнародні Українські
Іконка категорії
Курси ЗНО з Фізики
Стандарти з цього рівня:

Ознаки об’єктів навколишнього світу

Спільні та відмінні ознаки. Об’єднання об’єктів навколишнього світу у групу за спільною ознакою. Розбиття групи об’єктів навколишнього світу на  підгрупи за спільною ознакою. Співставлення об’єктів навколишнього світу за розміром, довжиною, масою тощо.

Ф.1.1 Основи кінематики

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна вміти:

- розпізнавати прояви механічних явищ і процесів у природі та приклади їх практичного застосування в техніці;

- застосувувати основні поняття та закони, принципи, правила механіки, формули для визначення фізичних величин та їх одиниць;

- визначати межі застосування законів механіки;

- розрізняти види механічного руху.

Завдання в цій тематиці:
Ф.1.2 Основи динаміки

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна вміти:

- розв'язувати розрахункові задачі на використання формул прямолінійного рівномірного та розномірного рухів, середньої та миттєвої швидкості нерівномірного руху, рівномірного руху по колу, руху тіла під діїєю постійної сили тяжіння;

- розв'язувати задачі на аналіз графіків ріхі тіл і визначення за ними його параметрів, побудову граіка зміни однієї величини за графіком іншої;

- розв'язувати задачі, які передбачають обробку та аналіз результатів експеременту, зображених на фото або схематичному рисунку;

- розв'язувати комбіновані задачі, для розв'язування яких використовуються поняття і закономірності.

Завдання в цій тематиці:
Ф.1.3 Елементи механіки рідин та газів

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна вміти:

- розв'язувати задачі на тиск, закон Паскаля для рідин і газів, атмосферний тиск, тиск нерухомої рідини на дно і стінки посудини.

- знати поняття архімедової сили;

- знати умови плавання тіл.

Завдання в цій тематиці:
Ф.2.1 Основи молекулярно-кінетичної теорії

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна вміти:

- розпізнавати прояви теплових явищ і процесів у природі та їх практичне застосування в техніці, зокрема дифузії, використання стисненого газу, зміни внутрішньої енергії, видів теплообміну, явища змочування та капілярності, різних видів деформації, властивості кристалів та інших матеріалів;

- застосовувати основні поняття та закони, принципи, правила молекулярної фізики та термодинаміки.

Завдання в цій тематиці:
Ф.2.2 Основи термодинаміки

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна вміти:

- визначати межі застосування законів термодинаміки;

- розв'язувати розрахункові задачі на залежність тиску газу від концентрації молекул і температури.

Завдання в цій тематиці:
Ф.2.3 Властивості газів, рідин і твердих тіл

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна вміти:

- розрізняти: агрегатні стани речовини, насичену та ненасичену пару, кристалічні та аморфні тіла;

- розв'язувати задачі, які передбачають обробку та аналіз результатів експеременту, зобраених на фото або схематичному рисунку;

- складати план виконання експерементів, роботи з вимірювальними приладами та пристоями, зокрема калориметром, термометром, психрометром робити узагальнення.

Завдання в цій тематиці:
Ф.3.1 Основи електростатики

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна вміти:

- розпізнавати прояви електромагнітних явищ і процесів у природі та їх практичне застосування в техніці;

- застосовувати основні поняття та закони, принципи, правила електродинаміки, формули та математичні вирази законів.

Завдання в цій тематиці:
Ф.3.2 Закони постійного струму

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна вміти:

- визначати межі застосування законів Кулона та Ома;

- розрізняти: провідники й діелектрики, полярні й неполярні діелектрики, види магнетиків та іншого.

Завдання в цій тематиці:
Ф.3.3 Електричний струм у різних середовищах

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна вміти:

- порівнювати властивості магнітного поля, електростатичного та вихрового електричних полів;

- розв'язувати розрахункові задачі, що вимагають застосовання функціональних залежностей між основними фізичними величинами.

Завдання в цій тематиці:
Ф.3.4 Магнітне поле, електромагнітна індукція

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна вміти:

- порівнювати властивості магнітного поля;

- розв'язувати задачі на аналіз графічного зображення електростатичного та магнітного полів, застосування закону Ома, залежності опору металевих провідників та напівпровідників;

- розв'язувати комбіновані задачі. 

Завдання в цій тематиці:
Ф.4.1 Механічні коливання і хвилі

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна вміти:

- розпізнавати прояви коливальних і хвильових явищ і процесів у природі та їх практичне застосування в техніці;

- застосовувати основні поняття та закони для коливального руху і хвильових процесів, формули для визначення фізичних величин та їх одиниць.

Завдання в цій тематиці:
Ф.4.2 Електромагнітні коливання і хвилі

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна вміти:

- порівнювати особливості коливань та хвиль різної природи, спектри випромінювання та поглинання;

- розв'язувати задачі, застосовіючи фуекціональні залежності між основними фізичними величинами.

Завдання в цій тематиці:
Ф.4.3 Оптика

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна вміти:

- визначати межі застосування законів геометричної оптики;

- складати план виконання дослідів та експерементів;

- розв'язувати задачі, які передбачають обробку та аналіз результатів експеременту, зображених на фото або схематичному рисунку.

Завдання в цій тематиці:
Ф.5.1 Елементи теорії відносності

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна вміти:

- застосовувати основні поняття та закони спеціальної теорії відносності.

 

Завдання в цій тематиці:
Ф.5.2 Світлові кванти

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна вміти:

- розпізнавати прояви квантових явищ і процесів у природі та їх практичне застосівання в техніці, зокрема фактів, що підтвержують висновки спеціальної теорії відносності;

- порівнювати особливості треків мікрочастинок у електричному і магнітному полях.

Завдання в цій тематиці:
Ф.5.3 Атом та атомне ядро

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна вміти:

- розв'язування задач на аналіз зміни кількості радіоактивних ядер їз часом, схеми енергетичних рівнів для пояснення поглинання та випромінвання світла;

- застосування радіоактивного розпаду, визначення періоду піврозпаду.

Завдання в цій тематиці: