Стандарти

Наші програми повністю покривають усі вимоги як українських, так і міжнародних стандартів
Міжнародні Українські
Іконка категорії
Одинадцятий клас
16-17 років
Стандарти з цього рівня:

Мовленнєва змістова лінія

Cлухання та розуміння усного мовлення. Читання. Письмо. Говоріння.

 
11.УМ.2.1. Сприймання на слух матеріалу, розуміння змісту текстів та виконання навчальних завдань з ними

Учень/учениця:
— розуміє відмінність між різновидами аудіювання;
— розрізняє на слух мовні одиниці: слова, словосполучення, речення;
— виявляє на слух мовні одиниці, вимовлені з порушенням правил вимови або узгодження складових, або відповідні зазначеним в завданні прикметам;
— слухає і розуміє усне висловлювання, фіксує початок і кінець, визначає на слух кількість речень у тексті;
— знає особливості будови опису пам’ятки історії й культури;
— розпізнає вжиті в прослуханому тексті типи мовлення: розповідь, роздум, опис;
— розпізнає в тексті розповідного характеру опис пам’ятки історії та культури, аналізує його будову.
— відповідає на запитання за змістом прослуханого;
— демонструє розуміння прослуханого тексту, виконуючи навчальні дії.

Завдання в цій тематиці:
11.УМ.2.2. Загальне уявлення про ситуацію спілкування та її складові

Учень/учениця:
— знає визначення тексту;
— розрізняє стилі, жанри й типи мовлення;
— знає засоби міжфразового зв’язку в тексті;
— розрізняє тексти за стильовою належністю;
— визначає тип мовлення й жанр тексту;
— знаходить і характеризує засоби міжфразового зв’язку в тексті;
— складає план тексту;
— розуміє висловлення на дискусійну тему, покликаючись на логічні аргументи, приклади з різних інформаційних джерел.

Завдання в цій тематиці:

Мовна змістова лінія

Текст. Речення. Слово. Звуки і букви. Склад. Наголос. Правопис.

 
11.УМ.1.1.А. Морфологічна норма

Учень/учениця:
— самостійно формулює визначення поняття «морфологічна норма»;
— пояснює причини й закономірності вживання певних словоформ;
— обґрунтовує вибір написання слова, покликаючись на засвоєні морфологічні норми;
— усвідомлює зв’язок морфологічної норми з лексичним значенням слова;
— пояснює правопис окремих словоформ, узгодження та вживання їх через лексичне та граматичне значення їх;
— користується словниками, довідковою літературою та електронними ресурсами для перевірки та вдосконалення власного рівня засвоєння морфологічних норм;
— аналізує усні і письмові тексти з погляду додержання морфологічних норм;
— користується алгоритмами розрізнення омонімічних частин мови для нормативного вживання їх в усному і писемному мовленні;
— обирає нормативні варіанти вживання слів та обґрунтовує зроблений вибір.

Завдання в цій тематиці:
11.УМ.1.1.Б. Синтаксична норма

Учень/учениця:
— розуміє суть понять «синтаксична норма», «синтаксичне керування», «синтаксична помилка»;
— усвідомлює важливість синтаксичних умінь для розвитку мислення й мовлення;
— знає правила побудови складних речень;
— виявляє порушення синтаксичних зв’язків;
— уміє граматично правильно поєднувати слова в реченнях і словосполученнях;
— аналізує в тексті й реченнях приклади порушення синтаксичної норми;
— виявляє в реченнях порушення правил синтаксичного керування й узгодження.

Завдання в цій тематиці:
11.УМ.1.1.В. Пунктуаційна норма

Учень/учениця:
— розуміє суть понять «пунктуаційна норма», «розділові знаки»;
— усвідомлює важливість пунктуаційної грамотності;
— помічає і виправляє пунктуаційні помилки;
— інтонує текст відповідно до поставлених у ньому розділових знаків;
— аналізує в тексті розділові знаки;
— пропонує варіанти розділових знаків;
— називає правила поставлення розділових знаків.

Завдання в цій тематиці:
11.УМ.1.1.Г. Стилістична норма

Учень/учениця:
— розуміє суть понять «стиль», «стилістична норма», «стилістична помилка»;
— розрізняє стилістичне забарвлення лексичних і словотворчих засобів мови;
— знаходить у тексті стилістично забарвлені морфологічні засоби, варіанти граматичних форм;
— розрізняє відтінки значень простих речень;
— знаходить у реченні стилістично забарвлені засоби простого і складного речення;
— усвідомлює важливість стилістичних умінь;
— називає види стилів і розрізняє їх;
— визначає доречність використання в тексті стилістично забарвлених лексичних і фразеологічних засобів;
— здійснює синонімічну заміну з метою увиразнення стилю;
— проводить заміну стилістично нейтральних мовних засобів стилістично забарвленими й навпаки;
— виявляє порушення стилістичної норми;
— уміє редагувати текст;
— виявляє в тексті стильові ознаки;
— порівнює тексти різних стилів.

Завдання в цій тематиці:
11.УМ.1.1.Ґ. Практична риторика

Учень/учениця:
— розуміє суть слів і понять «мовленнєвий жанр», «привітання», «представлення», «пояснення», «інструкція», «повідомлення», «похвала», «осуд», «рецензія», «характеристика», «вибачення», «метафора», «метонімія», «антитеза», «градація», «повторення», «риторичне запитання»;
— усвідомлює важливість уміння користуватися засобами мовного вираження, володіння жанровим багатством;
— уміє користуватися жанрами в різних ситуаціях спілкування;
— аналізує тексти рецензій, привітань, характеристик тощо;
— використовує в практиці мовлення мовленнєві жанри;
— складає оригінальні тексти привітань, рецензій, пояснень тощо;
— уміє користуватися засобами мовного вираження думки (інформації);
— інтонує текст відповідно до норм і правил;
— аналізує текст;
— виявляє в тексті мовні тропи й риторичні фігури;
— збагачує й увиразнює текст тропами й фігурами.

Завдання в цій тематиці:

Діяльнісна змістова лінія

Формування діяльнісної компетентності, навчальних умінь і навичок. Опанування стратегіями, що визначають мовленнєву діяльність, соціально-комунікативну поведінку учнів, спрямовані на виконання навчальних завдань і розв’язання життєвих проблем. Розвиток різних видів мислення, оволодіння інтелектуальними вміннями, розумовими операціями й способами дій.

11.УМ.4.1. Формування загальнопізнавальних (інтелектуальних, інформаційних) навчальних умінь

Учень/учениця:
— аналізує мовні й позамовні поняття, явища, закономірності; 
— порівнює, узагальнює, конкретизує їх;
— робить висновки на основі спостережень;
— виділяє головне з-поміж другорядного;
— здобуває інформацію з різноманітних джерел (довідкової, художньої літератури, ресурсів Інтернету тощо), здійснює бібліографічний пошук, працює з текстами вивчених типів, стилів і жанрів мовлення;
— систематизує, зіставляє, інтерпретує готову інформацію;
— моделює мовні й позамовні поняття, явища, закономірності.

Завдання в цій тематиці:
11.УМ.4.2. Формування творчих, естетико-етичних умінь

Учень/учениця:
— уявляє словесно описані предмети та явища;
— прогнозує подальший розвиток певних явищ;
— переносить раніше засвоєні знання та вміння в нову ситуацію;
— помічає та формулює проблему в процесі навчання;
— усвідомлює будову предмета вивчення;
— робить припущення щодо способу розв’язання певної проблеми, добирає аргументи для його доведення;
— помічає красу в мовних явищах, явищах природи, у творах мистецтва, у вчинках людей і результатах їхньої діяльності;
— критично оцінює відповідність своїх вчинків загальнолюдським 
моральним нормам, усуває помічені невідповідності цим нормам;
— виявляє здатність поставити себе на місце іншої людини;
— усвідомлює обов’язок кожної людини творити добро словом і ділом, готовий і здатний його виконувати.

Завдання в цій тематиці:

Соціокультурна змістова лінія

Засвоєння культурних і духовних цінностей свого та інших народів, а також норм, що регулюють стосунки між людьми різних вікових категорій, статей, націй і сприяють естетичному та морально-етичному вихованню особистості.

11.УМ.3.1. Формування соціокультурної компетентності учнів

Учень/учениця:
— сприймає, аналізує, оцінює прочитані чи почуті відомості та добирає й використовує ті з них, які необхідні для досягнення певної комунікативної мети;
— використовує українську мову як засіб формування ціннісної позиції щодо громадянського патріотизму, любові до Батьківщини, української природи, почуття гордості за свою країну, поваги до її історії, культури й історичних пам’яток, сімейних цінностей, визнання цінності здоров’я свого й інших, оптимізм у сприйманні світу;
— усвідомлює необхідність бути готовим і здатним дотримуватися морально-етичних норм стосовно дорослих і ровесників у школі, позашкільному житті, дома, суспільно корисній діяльності.

Завдання в цій тематиці: