Стандарти

Наші програми повністю покривають усі вимоги як українських, так і міжнародних стандартів
Міжнародні Українські
Іконка категорії
Курси ЗНО з Географії
Стандарти з цього рівня:

Загальна географія

Г.1.1. Географія як наука, розвиток географічних досліджень

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна:
-    називати об’єкт дослідження та структурні компоненти географічної науки;
-    знати видатних мандрівників;
-    пояснювати значення поняття «геосистема»; 
-    розрізняти рівні геосистем, методи географічних досліджень;
-    аналізувати зміни в уявленнях про форму, розміри та рухи Землі;
-    оцінювати значення географічних відкриттів і досліджень у минулому та на сучасному етапі розвитку; пізнавальну конструктивну роль географії.

Завдання в цій тематиці:
Г.1.2. Способи зображення Землі

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна:
-    пояснювати основні картографічні поняття і терміни; відмінності різних видів масштабу, картографічних проекцій;
-    знати основні умовні позначення топографічних карт; 
-    розпізнавати види карт за просторовим охопленням, масштабом, змістом;
-    розрізняти географічні та прямокутні координати точок, види масштабу, азимуту;
-    уміти користуватися різними видами масштабу;
-    визначати за картами об’єкти, напрямки, відстані в градусах і кілометрах (метрах), географічні координати; 
-    визначати за топографічною картою географічний і магнітний азимути, географічні та прямокутні координати точок абсолютну і відносну висоту місцевості, падіння річки;
-    читати плани місцевості, тематичні й топографічні карти;
-    описувати за топографічною картою рельєф ділянки місцевості;
-    розв’язувати задачі за планом місцевості, топографічною та географічною картою.

Завдання в цій тематиці:
Г.1.3. Географічні наслідки параметрів і рухів Землі як планети

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна:
-    називати види рухів Землі; параметри та наслідки осьового й орбітального рухів планети; поясів освітлення; 
-    розпізнавати на схемах руху Землі точки сонцестоянь і рівнодення; 
-    установлювати послідовність зміни пір року у Північній та Південній півкулі; причини зміни пір року; 
-    використовувати знання про силу Коріоліса для пояснення причин формування пасатів, циклонів та антициклонів, течій; 
-    розв’язувати задачі на визначення місцевого і поясного часу, на перехід від місцевого часу до поясного;
-    оцінювати конструктивну роль знань про форму й рухи Землі.

Завдання в цій тематиці:
Г.1.4. Літосфера та рельєф

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна:
-    називати внутрішні шари Землі, склад материкової та океанічної земної кори, структурні елементи літосферних плит, основні форми рельєфу; 
-    пояснювати зміст понять «літосфера», «земна кора», «мінерали», «гірські породи», «корисні копалини», «рельєф», «рівнини», «гори»; особливості руху літосферних плит; 
-    розуміти механізми руху літосферних плит, виникнення землетрусів, вулканів, зсувів; формування рельєфу; 
-    знати закономірності розміщення основних форм рельєфу, сейсмічних поясів, родовищ корисних копалин; правила поведінки під час землетрусу; 
-    наводити приклади магматичних, осадових і метаморфічних гірських порід;
-    визначає висоту рівнин і гір за фізичною картою; 
-    розрізняти магматичні, осадові й метаморфічні гірські породи; 
-    порівнювати рівнини й гори за висотою, походженням; 
-    визначати рівень безпеки проживання в районах з різною інтенсивністю вулканічних, сейсмічних, гравітаційних явищ.

Завдання в цій тематиці:
Г.1.5. Атмосфера та клімат

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна:
-    розрізняти поняття «погода» і «клімат»; синоптичну і кліматичну карти; циклон та антициклон, теплий і холодний фронт; 
-    знати просторове розташування кліматичних поясів та областей; поясів освітленості, теплових і кліматичних поясів; закономірності розподілу температури, атмосферного тиску й опадів на Землі; постійні та сезонні вітри;
-    читати синоптичні та кліматичні карти; графіки зміни (добової, місячної, річної) температури повітря, діаграми хмарності та розподілу опадів, рози вітрів; 
-    розв’язувати задачі на зміну температури повітря, атмосферного тиску з висотою; визначення показників абсолютної та відносної вологості повітря; 
-    визначати типи клімату за кліматичними діаграмами; 
-    оцінювати ресурсні властивості атмосфери; рівень безпеки проживання в районах поширення атмосферних стихійних явищ; 
-    робити висновки про значення прогнозу погоди для життя і діяльності людини.

Завдання в цій тематиці:
Г.1.6. Гідросфера

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна:
-    називати складові Світового океану, вод суходолу, знає просторове розміщення найважливіших гідрографічних об’єктів за картою; 
-    розпізнавати на контурних картах, картосхемах частини Світового океану, найбільші річки, озера; 
-    розрізняти поняття: внутрішнє та окраїнне море, затока і протока, острів та півострів, витік і гирло, права і ліва притока, долина річки і річище, заплава і тераса; 
-    класифікувати моря, річки, озера, болота, льодовики за різними критеріями; 
-    характеризувати типи водних мас; 
-    установлювати напрямок і характер течії річки за рельєфом місцевості; види живлення і режим річки за типом клімату; 
-    використовувати топографічні, фізичні, кліматичні карти для характеристики гідрографічних об’єктів; 
-    визначати за картою падіння, похил річки;
-    визначати рівень безпеки проживання на узбережжях океанів, в районах поширення катастрофічних паводків, повеней, карсту; 
-    усвідомлювати загрози забруднення вод Океану і суходолу.

Завдання в цій тематиці:
Г.1.7. Біосфера та ґрунти

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна:
-    знати межі та складові біосфери; 
-    давати визначення понять «біосфера», «ґрунт», «рослинність», тваринний світ; 
-    читати карти ґрунтів; 
-    розрізняти типи ґрунтів за основними характеристиками; 
-    характеризувати типи ґрунтів;
-    оцінювати ресурсні властивості біосфери; 
-    визначати рівень безпеки проживання в районах поширення отруйних рослин, окремих видів хижих та отруйних тварин.

Завдання в цій тематиці:
Г.1.8. Природні комплекси

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна:
-    давати визначення понять «природний комплекс», «географічна оболонка», «природна зона», «антропосфера»; 
-    називати компоненти природного комплексу; 
-    пояснювати процеси взаємодії літосфери, атмосфери, гідросфери, біосфери;
-    розрізняти природні зони й висотні пояси; позитивні й негативні наслідки впливу людської діяльності на природні комплекси; 
-    порівнювати основні природні зони Землі; 
-    аналізувати взаємодію компонентів природи у природному комплексі на суходолі та океані; 
-    вирізняти наслідки взаємодії оболонок Землі.

Завдання в цій тематиці:

Географія материків і океанів

Г.2.1. Океани: Тихий океан, Атлантичний океан, Індійський океан, Північний льодовитий океан

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна:
-    називати і знаходить на карті великі водні об’єкти в кожному океані — моря, затоки, протоки; різні за походженням острови; теплі й холодні течії; 
-    знати основні етапи освоєння та дослідження океанів; 
-    характеризувати географічне положення Тихого, Атлантичного, Індійського та Північного Льодовитого океанів; 
-    пояснювати виникнення форм рельєфу дна океанів, островів; 
-    порівнювати властивості водних мас різних частин у кожному океані; органічний світ різних частин Світового океану; 
-    обґрунтовувати вплив клімату на температуру й солоність водних мас в океанах;
-    аналізувати рухи води в океані та схему течій в океанах; льодовий режим Північного льодовитого океану;
-    оцінювати природні ресурси океанів, наслідки господарської діяльності в океанах.

Завдання в цій тематиці:
Г.2.2.1. Африка

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна:
-    знати дослідників материка, особливості тектонічної будови, рельєфу, розміщення кліматичних поясів, внутрішніх вод, природних зон на материку; 
-    називати і знаходити на карті моря, затоки, протоки, острови, півострови, гори, нагір’я, плоскогір’я, вулкани, річки, водоспади, озера, пустелі; 
-    характеризувати географічне положення материка; 
-    визначати за градусною сіткою протяжність материка; типи клімату за кліматичною картою та кліматичними діаграмами; зональні типи ґрунтів за картою природних зон; 
-    пояснювати розміщення кліматичних поясів, вплив на клімат рельєфу, пасатів, течій; 
-    описувати природу найвідоміших національних парків Африки; 
-    визначати основні напрями господарського використання природних комплексів материка;
-    оцінювати вплив діяльності людини на екологічний стан материка; 
-    обґрунтовувати вплив природних чинників на виникнення природних вогнищ захворювань і поширення епідемій.

Завдання в цій тематиці:
Г.2.2.2. Австралія

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна:
-    знати дослідників материка, особливості тектонічної будови, рельєфу, розміщення кліматичних поясів, внутрішніх вод, природних зон на материку; 
-    називати і знаходити на карті моря, затоки, рифи, острови, півострови, плоскогір’я, річки, озера, пустелі; 
-    характеризувати фізико-географічне положення, рельєф, клімат і внутрішні води материка; 
-    розрізняти кліматичні умови в різних кліматичних поясах, природні зони; 
-    аналізувати вплив рельєфу й клімату на формування річкових басейнів, озер; меж природних зон; 
-    визначати основні напрями господарського використання природних комплексів материка; 
-    оцінювати вплив діяльності людини на видовий склад рослинності й тваринного світу.

Завдання в цій тематиці:
Г.2.2.3. Південна Америка

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна:
-    знати дослідників материка, особливості тектонічної будови, рельєфу, розміщення кліматичних поясів, внутрішніх вод, природних зон на материку; 
-    називати і знаходити на карті моря, затоки, протоки, острови, низовини, гори, плоскогір’я, вулкани, річки, водоспади, озера, пустелі; 
-    пояснювати розподіл температури й опадів на материку; 
-    визначати за кліматичними картами і кліматичними діаграмами типи клімату; 
-    характеризувати природні зони материка; 
-    порівнювати розміщення кліматичних поясів і природних зон в Африці, Австралії та Південній Америці;
-    оцінювати поширення стихійних явищ (землетруси, вулканізм) та їх вплив на життя людей; наслідки втручання людини в природні комплекси материка.

Завдання в цій тематиці:
Г.2.2.4. Антарктида

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна:
-    знати першовідкривачів материка, країни, що беруть участь у сучасних дослідженнях;
-    розрізняти Антарктику й Арктику; Антарктиду й Антарктику; 
-    називати і знаходити на карті Антарктичний півострів, моря Ведделла, Росса;
-    характеризувати особливості географічного положення материка; 
-    встановлювати за тематичними картами зв’язок між тектонічними структурами і під льодовим рельєфом; 
-    визначати вплив географічного положення материка на клімат; 
-    пояснювати пристосування організмів до життя в Антарктиці;
-    оцінювати вплив Антарктиди на природні особливості планети; роль України в дослідженні Антарктиди.

Завдання в цій тематиці:
Г.2.2.5. Північна Америка

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна:
-    знати дослідників материка, особливості тектонічної будови, рельєфу, розміщення кліматичних поясів, внутрішніх вод, природних зон на материку; 
-    називати і знаходити на карті затоки, острови, півострови, рівнини, височини, низовини, гори, річки, водоспади, озера; 
-    характеризувати географічне положення материка; 
-    встановлювати за тематичними картами зв’язок між тектонічними структурами, рельєфом, корисними копалинами; 
-    порівнювати рельєф Північної і Південної Америки; 
-    пояснювати розподіл температури й опадів на материку, механізм утворення стихійних атмосферних явищ (торнадо) та їх вплив на життя людей; 
-    визначати за кліматичними картами і кліматичними діаграмами типи клімату; 
-    характеризувати природні зони материка; 
-    оцінювати наслідки втручання людини в природні комплекси материка.

Завдання в цій тематиці:
Г.2.2.6. Євразія

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна:
-    знати дослідників материка, особливості тектонічної будови, рельєфу, розміщення кліматичних поясів, внутрішніх вод, природних зон на материку; 
-    називати і знаходити на карті моря, затоки, протоки, острови, півострови, рівнини, низовини, плоскогір’я, гори, нагір’я, пустелі, річки, озера, моря; 
-    характеризувати географічне положення материка; 
-    пояснювати розподіл температури й опадів на материку, механізм утворення стихійних атмосферних явищ (торнадо) та їх вплив на життя людей; 
-    визначати за кліматичними картами і кліматичними діаграмами кліматичні пояси та типи клімату в межах помірного кліматичного поясу Євразії; 
-    порівнювати природні зони Євразії та Північної Америки; 
-    оцінювати наслідки сучасного впливу господарської діяльності людини на природу материка; поширення стихійних явищ.

Завдання в цій тематиці:

Фізична географія України

Г.3.1. Географічне положення, формування території України

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна:
-    знати розміри держави, країни з якими Україна має кордони, сучасний адміністративно-територіальний устрій; 
-    розрізняти фізико-, економіко-, політико-географічне положення держави; 
-    називати адміністративно-територіальні одиниці України; 
-    показувати на карті суходільні і морські кордони: суходіл і територіальні води, крайні точки України, країни-сусіди України; географічні центри України; географічний центр Європи в Україні;
-    характеризувати фізико-, економіко-, політико-географічне положення України; 
-    визначати за картою координати крайніх точок, протяжність території України в градусах і кілометрах;
-    аналізувати фізико-географічне положення території України; 
-    робити порівняльну оцінку географічного розміщення України з країнами світу.

Завдання в цій тематиці:
Г.3.2.1. Рельєф, тектонічна, геологічна будова, мінеральні ресурси

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна:
-    формулювати визначення понять «платформа», «щит», «плита», «область складчастості»; 
-    називати і знаходити на карті тектонічні структури; 
-    знати закономірності поширення форм рельєфу, родовищ корисних копалин магматичного й осадового походження;
-    читати профіль місцевості; 
-    встановлювати за тематичними картами зв’язки між тектонічною, геологічною будовою, рельєфом та корисними копалинами на території України; 
-    пояснювати вплив неотектонічних рухів, зовнішніх чинників на формування рельєфу; 
-    прогнозує поширення на території України негативних процесів (зсуви, землетруси, карст, обвали).

Завдання в цій тематиці:
Г.3.2.2. Клімат і кліматичні ресурси

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна:
-    називати основні кліматотвірні чинники, кліматичні показники, типи клімату; небезпечні погодні явища; 
-    пояснювати дію кліматотвірних чинників; 
-    розрізняти кліматичні умови й кліматичні ресурси, види кліматичних ресурсів;
-    аналізувати за картами розподіл сонячної енергії, напрямки руху атмосферних фронтів, циклонів та антициклонів;
-    характеризувати річний розподіл кліматичних показників у межах України; 
-    визначати за кліматичною картою закономірності розподілу температури, повітря та опадів на території України; 
-    читати синоптичні карти; 
-    оцінювати кліматичні умови, можливість використання кліматичних ресурсів у різних сферах господарської діяльності в Україні та у побуті.

Завдання в цій тематиці:
Г.3.2.3. Води суходолу і водні ресурси

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна:
-    формулювати визначення понять «річковий стік», «витрата води», «водні ресурси», «твердий стік», «падіння річки», «похил річки»; 
-    називати і знаходити на картах річкові системи, озера, лимани, водосховища, канали; 
-    встановлювати взаємозв’язки між рельєфом, кліматом та густотою річкової мережі, характером течії, режимом річок в Україні; 
-    пояснювати особливості живлення та водного режиму річок, озер в різних регіонах України; 
-    визначати падіння та похил річки; 
-    порівнювати гідрографічні особливості водних об’єктів; 
-    оцінювати водні ресурси України.

Завдання в цій тематиці:
Г.3.2.4. Ґрунти та ґрунтові ресурси

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна:
-    називати основні чинники ґрунтоутворення та типи ґрунтів; 
-    характеризувати основні типи ґрунтів, ґрунтові ресурси України; 
-    аналізувати карту ґрунтів України; 
-    порівнювати типи ґрунтів в Україні; 
-    оцінювати родючість ґрунтів України; 
-    пропонувати заходи з раціонального використання ґрунтових ресурсів, підвищення родючості та охорони ґрунтів.

Завдання в цій тематиці:
Г.3.2.5. Рослинний і тваринний світ

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна:
-    називати видовий склад рослинності й тваринного світу в Україні; рослинні угруповання, занесені до Зеленої книги України, окремі ендемічні і зникаючі види рослин;
-    розпізнавати зображення рослин і тварин, що занесені до Червоної книги України; 
-    розуміти сутність акліматизації та реакліматизації тварин;
-    характеризувати основні типи рослинного покриву України; фауністичний склад лісів, луків, степів, боліт, водойм; 
-    аналізувати карту рослинності і карту тваринного світу України, вплив господарської діяльності людини на рослинний покрив і поширення тварин; 
-    робити висновки щодо закономірностей поширення основних типів рослинності і видів тварин Україні.

Завдання в цій тематиці:
Г.3.2.6. Ландшафти України

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна:
-    називати і знаходити на карті України природні зони та їх межі, Чорне море, Азовське море; острови Зміїний, Джарилгач, півострови Кримський, Керченський, косу Арабатська Стрілка, Каркінітську затоку, Керченську протоку; 
-    розпізнавати ландшафти за характеристиками окремих їх компонентів, художнім описом; 
-    характеризувати рівнинні лісові, лісостепові, степові та гірські ландшафти, природні комплекси морів; 
-    складати порівняльну характеристику природних зон України; 
-    аналізувати карту ландшафтів;
-    оцінювати природно-ресурсний потенціал природних зон.

Завдання в цій тематиці:
Г.3.3. Природокористування

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна:
-    знати складники природно-ресурсного потенціалу України, види забруднень довкілля; правила безпеки та норми поведінки в природі; 
-    називати і знаходити на картах біосферні заповідники, природні заповідники, національні природні парки, регіональні ландшафтні парки;
-    пояснювати сутність понять «екологічна ситуація», «моніторинг навколишнього середовища», «заповідник», «національний парк»;
-    характеризувати сучасну екологічну ситуацію в Україні; 
-    аналізувати природно-ресурсний потенціал у різних регіонах України, аспекти, раціонального природокористування, вплив екологічної ситуації на здоров’я населення.

Завдання в цій тематиці:

Населення України та світу

Г.4.1. Демографічні процеси та статево-віковий склад населення світу та України

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна:
-    знати чисельність населення світу й України; 
-    називати й показувати на карті регіони світу, країни, області в Україні з найбільшою кількістю населення; найбільшим і найменшим природним приростом; країни з найбільш численною українською діаспорою; 
-    формулювати поняття «природний рух населення», «природний приріст населення», «демографічний вибух», «демографічна криза», «демографічний перехід», «демографічне старіння», «демографічна політика», «еміграція», «імміграція», «сальдо міграцій»; 
-    встановлювати просторові відмінності демографічних процесів за картами; 
-    характеризувати населення світу й окремих країн, України та її областей за сукупністю картографічних і статистичних матеріалів; 
-    аналізувати статево-вікові піраміди України та країн світу, статистичну інформацію про населення світу, окремих регіонів, країн.

Завдання в цій тематиці:
Г.4.2. Розселення

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна:
-    знати середній показник густоти населення в Україні та світі, найбільш (найменш) густозаселені країни світу; 
-    називати і знаходити на карті регіони світу, країни, області в Україні з найбільшою і найменшою густотою населення та рівнем урбанізації, найбільші агломерації, світові міста, найбільші міста в Україні; 
-    визначати показники урбанізованості території; 
-    характеризувати особливості розселення населення в світі й окремих країнах, Україні та окремих її областях; 
-    розрізняти міські і сільські населені пункти, типи міст за людністю і функціями, темп і рівень урбанізації; 
-    порівнювати рівень і темпи урбанізації в Україні і світі, якість життя у великих і малих містах.

Завдання в цій тематиці:
Г.4.3. Етнічний та релігійний склад населення

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна:
-    називати найпоширеніші мовні сім’ї, світові релігії, регіони домінування світових релігій;
-    розуміти поняття «раса», «нація», «етнос», «народ», «мовна сім’я», «світова релігія»;
-    характеризувати національний склад населення України за сукупністю картографічних і статистичних матеріалів; найпоширеніші релігійні конфесії в Україні; 
-    порівнювати етнічний склад населення регіонів України; 
-    показувати на карті і називати однонаціональні й багатонаціональні країни, райони розселення національних меншин в Україні.

Завдання в цій тематиці:
Г.4.4. Зайнятість населення в світі й Україні

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна:
-    називати кількість трудових ресурсів в Україні, області в Україні з найбільшою і найменшою кількістю трудовій ресурсів; 
-    розрізняти поняття «трудові ресурси», «економічно активне населення»;
-    визначати показники безробіття; 
-    аналізувати статистичну інформацію про зайнятість населення світу, окремих країн, України та її областей; 
-    порівнювати структуру зайнятості населення в окремих країнах.

Завдання в цій тематиці:

Україна і світове господарство

Г.5.1.1. Національна економіка

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна:
-    називати ознаки понять «національна економіка», «валовий внутрішній продукт», «індекс людського розвитку»; 
-    розуміти вплив природних і суспільних чинників на розміщення виробництва;
-    розрізняти сектори національної економіки (первинний, вторинний, третинний), форми просторової організації господарства; 
-    характеризувати форми суспільної організації виробництва; 
-    аналізувати секторальну модель економіки України та порівнювати її з іншими державами.

Завдання в цій тематиці:
Г.5.1.2. Світове господарство

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна:
-    називати ознаки понять; типи економічних систем; приклади країн світу з різним рівнем економічного розвитку (за типізацією ООН), ТНК в Україні; 
-    розуміти роль міжнародних організацій у світовій економіці, сутність тенденцій розвитку світового господарства;
-    пояснювати багаторівневість світового господарства; вплив глобалізації на темпи розвитку світового господарства та національних економік країн різних типів;
-    знаходити на карті країни «Великої сімки» (G-7), «Великої двадцятки» (G-20); 
-    порівнювати типи економічних систем; 
-    аналізувати інформацію щодо типізації країн за рівнем соціально-економічного розвитку.

Завдання в цій тематиці:
Г.5.2.1. Сільське господарство. Лісове господарство

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна:
-    називати види діяльності в сільському господарстві, види сільськогосподарських угідь; приклади країн з аграрною міжнародною спеціалізацією; 
-    знати і показувати на карті світу зони (райони) вирощування сільськогосподарських культур, райони поширення в світі свинарства, птахівництва, формування спеціалізованих районів скотарства, вівчарства; 
-    знати і показувати на карті України сільськогосподарські зони, гірські та приміські райони;
-    характеризувати особливості розміщення рослинництва й тваринництва в світі та Україні; сільськогосподарські зони, лісові пояси; 
-    аналізувати карти сільськогосподарських культур і тваринництва; 
-    визначати основні зернові й технічні культури, що їх вирощують у помірному, субтропічному і тропічному кліматичних поясах, та обґрунтовує встановлені відмінності.

Завдання в цій тематиці:
Г.5.2.2. Добувна промисловість

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна:
-    знати види мінеральних ресурсів за використанням; 
-    наводити приклади найбільших країн-експортерів та країн-імпортерів нафти, природного газу, кам’яного вугілля; 
-    називати і знаходити на картах різного масштабу найбільші басейни нафти і природного газу; основні райони видобування нафти і природного газу в Україні; найбільші басейни та райони видобування вугілля; країни з найбільшими обсягами видобування залізних руд; басейни та райони видобування залізних та марганцевих руд в Україні; найбільші райони видобування руд кольорових металів; основні родовища руд кольорових металів, основні центри видобування кам’яної солі в Україні;
-    оцінювати місце України на світових ринках нафти, природного газу, вугілля, рудної сировини.

Завдання в цій тематиці:
Г.5.3.1. Виробництво та постачання електроенергії

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна:
-    знати типи електростанцій за джерелом енергетичних ресурсів та основні чинники їх розміщення, країн з найбільшим обсягом виробництва електроенергії; 
-    називати і знаходити на картах каскад ГЕС на Дніпрі, АЕС, найбільші ТЕС;
-    пояснювати розміщення ТЕС, АЕС, ГЕС в країнах світу та в Україні; 
-    порівнювати структуру виробництва електроенергії в Україні та провідних державах світу.

Завдання в цій тематиці:
Г.5.3.2. Металургійне виробництво

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна:
-    знати основні види чорних і кольорових металів; 
-    називати і знаходити на картах країни з найбільшим обсягом виробництва чавуну й сталі, алюмінію, титану, міді; найбільші центри чорної металургії в Україні; центри кольорової металургії в Україні; 
-    аналізувати статистичні дані щодо обсягів виробництва та експорту металургійної продукції в Україні та світі.

Завдання в цій тематиці:
Г.5.3.3. Хімічне виробництво. Виробництв деревини, паперу, будівельних матеріалів

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна:
-    називати види мінеральних добрив, види хімічної продукції, види будівельних матеріалів; 
-    називати і знаходити на карті найбільші у світі країни-виробники мінеральних добрив та полімерів, деревини та паперу; 
-    називати і знаходити на карті України найбільші центри виробництва мінеральних добрив, виробів з гуми, побутової хімії, ліків, центри виробництва деревини й паперу; 
-    характеризувати сировинну базу виробництва хімічної продукції, паперу; 
-    аналізувати зв’язки між хімічними, металургійними та іншими видами виробництв; 
-    оцінювати вплив виробництва хімічної продукції й паперу на рівень соціально-економічного розвитку країни, довкілля.

Завдання в цій тематиці:
Г.5.3.4. Виробництво машин та устаткування

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна:
-    знати чинники розміщення окремих машинобудівних виробництв; 
-    називати і знаходити на картах найбільші країни-виробники машин та устаткування, найбільші центри машинобудування в Україні; 
-    аналізувати статистичні дані щодо обсягів виробництва та експорту машин і обладнання у світі та в Україні; 
-    характеризувати сучасні тенденції розвитку і розміщення виробництва машин і устаткування.

Завдання в цій тематиці:
Г.5.3.5. Виробництво тканин, одягу, взуття, харчових продуктів

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна:
-    називати і знаходити на картах найбільші у світі та Європі країни-виробники та експортери тканин, одягу, взуття, цукру, олій; найбільші в Україні центри текстильного, швейного, взуттєвого виробництва, райони концентрації виробництва цукру, соняшникової олії; 
-    аналізувати карти просторової організації виробництва тканин, одягу, взуття, харчових продуктів, статистичні матеріали щодо динаміки легкої та харчової промисловості у світі та в Україні;
-    оцінювати проблеми та перспективи розвитку виробництва тканин, одягу та взуття, харчових продуктів в Україні, місце України на світовому та європейському ринках продовольства.

Завдання в цій тематиці:
Г.5.4.1. Транспорт

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна:
-    знати види транспорту, істотні ознаки понять «транспортний вузол», «транспортна магістраль», «міжнародний транспортний коридор», «обсяг перевезень», «вантажообіг»; 
-    називати і знаходити на карті найбільші за вантажообігом морські порти Східної Азії, Європи; морські судноплавні, найбільші за пасажирообігом аеропорти світу; країни з надшвидкісними залізницями; країни з найбільшою протяжністю автомобільних шляхів; основні залізниці, автомагістралі, морські й річкові порти, аеропорти, міжнародні транспортні коридори в Україні;
-    обґрунтовувати роль кожного виду транспорту в перевезенні вантажів та пасажирів в Україні; 
-    аналізувати карти транспортних шляхів світу та України.

Завдання в цій тематиці:
Г.5.4.2. Туризм

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна:
-    знати види туризму, ознаки понять «туризм», «рекреаційні ресурси», «інфраструктура туризму»; 
-    називати і знаходити на карті основні райони туризму у світі й Україні; 
-    характеризувати особливості основних туристичних регіонів світу; 
-    оцінювати роль туризму в соціально-економічному розвитку країни, району, населеного пункту.

Завдання в цій тематиці:
Г.5.4.3. Торгівля. Фінансові послуги. Комп'ютерне програмування. Наукова діяльність. Освіта. Охорона здоров'я

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна:
-    називати і знаходити на карті регіони з найбільшими обсягами зовнішньої торгівлі; найбільші міжнародні фінансові центри,країни-офшори, країни-лідери на ринку програмного забезпечення; найвідоміші центри освіти та науки у світі та в Україні; 
-    обґрунтовувати рівень розвитку торгівлі, системи фінансових та аутсорсингових послуг, освіти й науки, системи охорони здоров’я в окремих регіонах світу, країнах, в Україні; 
-    аналізувати умови для аутсорсингу інформаційних технологій, створення технопарків, технополісів в Україні та прогнозує їх розвиток.

Завдання в цій тематиці:

Регіони та країни

Г.6.1. Регіони світу

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна:
-    називати і знаходити на карті регіону субрегіони, країни; основні райони видобування мінеральних ресурсів, найбільші осередки промисловості й туризму, морські порти, аеропорти-хаби, фінансові центри, світові міста; 
-    розрізняти форми державного правління і територіального устрою країн; країни різних типів та підтипів за рівнем економічного розвитку; кількісні та якісні зміни на політичній карті регіону; 
-    характеризувати особливості демографічних та урбанізаційних процесів, розміщення населення в регіоні; 
-    здійснювати необхідні обчислення для оцінювання забезпеченості окремих країн ресурсами; 
-    порівнювати домінуючі чинники міжнародної спеціалізації країн регіону, віднесених до різних типів та підтипів за рівнем економічного розвитку; 
-    зіставляти позитивні та негативні насліди глобалізації в економіці та культурі країн регіону.

Завдання в цій тематиці:
Г.6.2. Країни світу

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна:
-    називати основні показники, які визначають місце країни у регіоні та світі; домінуючі складники третинного, вторинного та первинного секторів; економіки країн високорозвинених, середньорозвинених країн та країн, що розвиваються; 
-    називати і знаходити на карті світові міста, осередки промисловості, найбільші морські порти, аеропорти, фінансові та туристичні центри на території країни; 
-    знати промислові й аграрні виробництва та послуги, що визначають міжнародну спеціалізацію країни; 
-    обґрунтовувати особливості системи розселення та розміщення виробництва товарів і послуг у межах країни; 
-    пояснювати особливості спеціалізації сільського господарства, промислового виробництва, сфери послуг у країні; структури експорту й імпорту товарів та послуг.

Завдання в цій тематиці:

Глобальні проблеми людства

Г.7. Глобальні проблеми людства. Сталий розвиток

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна:
-    знати глобальні проблеми людства, основні положення концепції сталого розвитку; 
-    називати і знаходити на карті країни, що володіють ядерною зброєю, конфліктонебезпечні регіони Європи та світу; найбільші в світі райони екологічної катастрофи;
-    характеризувати поширення глобальних проблем, особливості їхнього прояву на території України, складники концепції сталого розвитку; 
-    оцінювати наслідки прояву глобальних проблем для окремих регіонів і країн світу та для України.

Завдання в цій тематиці: