Стандарти

Наші програми повністю покривають усі вимоги як українських, так і міжнародних стандартів
Міжнародні Українські
Іконка категорії
Шостий клас
11-12 років
Стандарти з цього рівня:

Мовленнєва змістова лінія

Cлухання та розуміння усного мовлення. Читання. Письмо. Говоріння.

 
6.УМ.2.1. Сприймання на слух матеріалу, розуміння змісту текстів та виконання навчальних завдань з ними

Учень/учениця:
-    розрізняє на слух мовні одиниці: слова, словосполучення, речення; 
-    виявляє на слух мовні одиниці, вимовлені з порушенням правил вимови або узгодження складових, або відповідні зазначеним в завданні прикметам;
-    слухає і розуміє усне висловлювання, фіксує початок і кінець, визначає на слух кількість речень у  тексті;
-    відповідає на запитання за змістом прослуханого; 
-    демонструє розуміння прослуханого тексту, виконуючи навчальні дії.

Завдання в цій тематиці:
6.УМ.2.2. Загальне уявлення про ситуацію спілкування та її складові

Учень/учениця:
-    розуміє, як пов’язані мова і мовлення;
-    має уявлення та пояснює зміст понять мовлення, види мовленнєвої діяльності, ситуація спілкування, адресат мовлення, мета спілкування;
-    знає типи мовлення, наводить приклади відповідних висловлень;
-    пояснює відмінність між мовленням усним і писемним, монологічним і діалогічним;
-    знає доцільні етикетні формули відповідно до різних ситуацій спілкування, віку та статусу співрозмовника;
-    застосовує всі види мовленнєвої діяльності;
-    аналізує й осмислює  ситуацію спілкування, визначає її складники; 
-    виявляє здатність логічно обґрунтовувати висловлювані думки й оцінки;
-    усвідомлює важливість додержання правил спілкування: ввічливості, привітності, доброзичливості, уваги до співрозмовника, стриманості, тактовності.

Завдання в цій тематиці:

Мовна змістова лінія

Текст. Речення. Слово. Звуки і букви. Склад. Наголос. Правопис.

 
6.УМ.1.1.А. Будова слова. Словотвір. Складні слова

Учень/учениця:
-    знає основні способи словотвору;
-    пояснює чергування приголосних при творенні слів правилами;
-    правильно записує складні й складноскорочені слова, пояснює їх правопис правилами;
-    визначає способи творення слів; 
-    самостійно утворює нові слова вивченими способами;
-    дотримується правил чергування приголосних при творенні слів;
-    створює словотвірний ланцюжок;
-    утворює складноскорочені слова; 
-    знаходить і виправляє орфографічні помилки на вивчені правила, користується орфографічним словником.

Завдання в цій тематиці:
6.УМ.1.1.Б. Лексикологія і фразеологія

Учень/учениця:
-    знає та розуміє значення основних термінів розділу;
-    пояснює лексичне значення слова;
-    розуміє причини вилучення з активного вжитку застарілих слів та появи того чи іншого неологізму;
-    пояснює відмінність між термінами та професійними словами;
-    розрізняє слова за походженням; 
-    замінює іншомовне слово українським відповідником;
-    розрізняє активну й пасивну лексику;
-    розпізнає серед застарілих слів архаїзми та історизми;
-    розрізняє слова загальновживані та стилістично забарвлені;
-    редагує речення, у яких допущено лексичні помилки;
-    знає, що вивчає фразеологія;
-    розуміє та пояснює значення фразеологізмів;
-    визначає фразеологізми в реченнях;
-    використовує доречно фразеологізми; 
-    добирає фразеологічні синоніми та антоніми;
-    визначає синтаксичну роль фразеологізмів у реченнях;
-    редагує речення, у яких фразеологізми вжито неправильно.

Завдання в цій тематиці:
6.УМ.1.1.В. Іменник

Учень/учениця:
-    знає морфологічні ознаки іменника;  
-    розуміє особливості відмінювання іменників кожної відміни, іменників, що мають форму лише множини; 
-    знає написання й відмінювання чоловічих і жіночих прізвищ, імен по батькові, не- з іменниками, написання іменників-власних назв, правопис суфіксів іменників;
-    знаходить іменники в реченні;
-    визначає належність іменника до певного роду, відмінкову  форму та число іменників; 
-    класифікує іменники за родами, відмінами, групами;
-    доречно використовує іменники всіх числових та відмінкових форм;
-    виявляє закономірності у правописі відмінкових закінчень іменників певної відміни та іменників, що мають лише форму множини;
-    визначає в іменниках вивчені орфограми;
-    помічає й виправляє граматичні та орфографічні помилки, обґрунтовує написання вивченими правилами;
-    користується орфографічним словником.

Завдання в цій тематиці:
6.УМ.1.1.Г. Прикметник

Учень/учениця:
-    знає морфологічні ознаки прикметника,  його синтаксичну роль;  
-    пояснює написання прикметників відповідними правилами; 
-    знаходить прикметники в реченні;
-    визначає морфологічні ознаки, синтаксичну роль прикметника в реченні; 
-    відмінює прикметники твердої й м’якої груп;
-    утворює правильно форми вищого й найвищого ступенів порівняння якісних прикметників; 
-    утворює якісні, відносні й присвійні прикметники від інших частин мови за допомогою відомих способів словотвору; 
-    правильно записує  прикметники з вивченими орфограмами;
-    помічає та виправляє помилки у вживанні прикметників.

Завдання в цій тематиці:
6.УМ.1.1.Ґ. Числівник

Учень/учениця:
-    знає й розуміє загальне значення числівника; функції та роль його в мовленні;
-    пояснює вживання числівників на позначення дат і часу;
-    визначає морфологічні ознаки, синтаксичну роль числівників у реченні;
-    знаходить числівники в реченнях і тексті, розрізняє числівники й прислівники. 
-    утворює й використовує  правильно відмінникові форми числівників; 
-    поєднує правильно числівники з іменниками; 
-    пояснює відмінювання та правопис числівників правилами; 
-    помічає й виправляє помилки в написанні числівників; 
-    записує словосполучення з використанням  дат і точного позначення часу.

Завдання в цій тематиці:
6.УМ.1.1.Д. Займенник

Учень/учениця:
-    знає й розуміє значення займенника; 
-    знає морфологічні ознаки займенників;
-    знаходить займенники в тексті; 
-    відрізняє займенники від інших частин мови;
-    правильно визначає розряд займенників;
-    утворює неозначені й заперечні займенники; 
-    відмінює правильно займенники різних розрядів; 
-    пояснює правопис займенників правилами;
-    помічає й виправляє помилки в написанні та вживанні займенників;
-    використовує займенники для зв’язку речень у тексті; 
-    правильно поєднує займенники з прийменниками.

Завдання в цій тематиці:
6.УМ.1.1.Е. Синтаксис. Повторення, узагальнення й поглиблення вивченого

Учень/учениця:
-    знає визначення словосполучення й речення, пояснює різницю між ними;
-    усвідомлює роль звертань, вставних слів  (словосполучень) та однорідних членів речення в мовленні;
-    розставляє розділові знаки у простих реченнях, що містять однорідні члени речення, звертання, вставні слова, та між частинами складних речень за вивченими правилами;
-    розрізняє словосполучення й речення, прості й складні речення; 
-    визначає головне й залежне слова у словосполученні; 
-    визначає головні  та другорядні члени речення;
-    знаходить у реченні вставні слова, звертання та однорідні члени речення;
-    називає частини мови, якими вони виражені; 
-    будує речення зі звертаннями, вставними словами, однорідними членами речення; із простих речень — складне; речення з прямою мовою;
-    знаходить і виправляє орфографічні й пунктуаційні помилки на вивчені правила;
-    знає особливості будови тексту, мовні засоби зв’язку між його частинами;
-    застосовує знання про текст, його будову, ознаки, засоби зв’язності для побудови висловлення на визначену тему;
-    складає план прослуханого або прочитаного тексту;
-    знає сфери вживання, основні види висловлень, загальні та мовні  ознаки основних стилів мовлення;
-    розуміє основну функцію, сферу вживання офіційно-ділового стилю; 
-    розрізняє стилі  мовлення, визначає сферу використання;
-    помічає й виправляє стилістичні огріхи у висловленнях і текстах.

Завдання в цій тематиці:

Діяльнісна змістова лінія

Формування діяльнісної компетентності, навчальних умінь і навичок. Опанування стратегіями, що визначають мовленнєву діяльність, соціально-комунікативну поведінку учнів, спрямовані на виконання навчальних завдань і розв’язання життєвих проблем. Розвиток різних видів мислення, оволодіння інтелектуальними вміннями, розумовими операціями й способами дій.

6.УМ.4.1. Формування навчально-інтелектуальних вмінь

Учень/учениця:
-    визначає головне; 
-    класифікує і групує вивчений матеріал; 
-    знаходить і пояснює причиново-наслідкові зв’язки; 
-    користується прийомами осмисленого запам’ятовування (план, опорні слова); 
-    виконує творчі завдання; застосовує мисленнєві операції, мовні знання і мовленнєві вміння в життєвих ситуаціях для розв’язання важливих проблем.

Завдання в цій тематиці:
6.УМ.4.2. Формування загальнопізнавальних вмінь

Учень/учениця:
-    аналізує мовні й позамовні поняття, явища, закономірності;
-    порівнює, узагальнює їх; 
-    виділяє головне з-поміж другорядного;
-    здобуває інформацію з різноманітних джерел (довідкової, художньої літератури, ресурсів Інтернету тощо), здійснює бібліографічний пошук, працює з текстами вивчених типів, стилів і жанрів мовлення;
-    систематизує, зіставляє, інтерпретує готову інформацію;
-    моделює мовні й позамовні поняття, явища, закономірності.

Завдання в цій тематиці:
6.УМ.4.3. Формування творчих, естетико-етичних вмінь

Учень/учениця:
-    уявляє словесно описані предмети та явища;
-    переносить раніше засвоєні знання та вміння в нову ситуацію;
-    помічає й формулює проблему в процесі навчання;
-    усвідомлює структуру предмета вивчення;
-    робить припущення щодо способу розв’язання певної проблеми, добирає аргументи для його доведення (у нескладних випадках);
-    помічає красу в мовних явищах, явищах природи, у творах мистецтва, у вчинках людей і результатах їхньої діяльності;
-    критично оцінює свої вчинки, узгоджує їх із загальнолюдськими моральними нормами;
-    виявляє готовність  і здатність творити добро словом і ділом.

Завдання в цій тематиці:

Соціокультурна змістова лінія

Засвоєння культурних і духовних цінностей свого та інших народів, а також норм, що регулюють стосунки між людьми різних вікових категорій, статей, націй і сприяють естетичному та морально-етичному вихованню особистості.

6.УМ.3.1. Формування соціокультурної компетентності учнів

Учень/учениця:
-    сприймає, аналізує, оцінює прочитані чи почуті відомості та добирає й використовує ті з них, які необхідні для досягнення певної комунікативної мети;
-    використовує українську мову як засіб формування ціннісної позиції щодо громадянського патріотизму, любові до Батьківщини, української природи, почуття гордості за свою країну, поваги до її історії, культури й історичних пам’яток, сімейних цінностей, визнання цінності здоров’я свого й інших, оптимізм у сприйманні світу;
-    усвідомлює необхідність бути готовим і здатним дотримуватися морально-етичних норм стосовно дорослих і ровесників у школі, позашкільному житті, дома, суспільно корисній діяльності.

Завдання в цій тематиці: