Стандарти

Наші програми повністю покривають усі вимоги як українських, так і міжнародних стандартів
Міжнародні Українські
Іконка категорії
Перший клас
6-7 років
Стандарти з цього рівня:

Мовленнєва змістова лінія

Cлухання та розуміння усного мовлення. Читання. Письмо. Говоріння.

 
1.УМ.1.А. Сприймання на слух матеріалу з декількох звуків, складів, слів, словосполучень

Учень/учениця розрізняє на слух мовні одиниці: звуки, склади, слова, словосполучення; встановлює їхню кількість; виявляє зайві та відповідні зазначеним прикметам.

Завдання в цій тематиці:
1.УМ.1.Б Сприймання на слух, розуміння змісту невеликих текстів художнього й розмовного стилів

Учень/учениця слухає і розуміє усне висловлювання обсягом 70-90 слів; фіксує початок і кінець, визначає на слух кількість речень (2-4) у тексті; кількість слів у реченні без прийменників, сполучників, займенників (до 4 слів);відповідає на запитання за змістом прослуханого (хто? що? де? коли? як?); розуміє зміст тексту, який прослуховується.

Завдання в цій тематиці:
1.УМ.1.В. Відтворення діалогів

Учень/ учениця розуміє, що діалог - це розмова двох чи більше осіб і вставляє репліки за змістом.

Завдання в цій тематиці:
1.УМ.1.Г. Усвідомлене читання доступних текстів

Учень/учениця читає вголос  доступні тексти цілими словами.

Завдання в цій тематиці:

Мовна змістова лінія

Текст. Речення. Слово. Звуки і букви. Склад. Наголос. Правопис.

 
1.УМ.2.А Слова та їхні звуки. Вплив звуків на значення слів

Учень/учениця розрізняє мовні і немовні звуки, знає, що слова складаються зі звуків, що звуки на письмі позначаються буквами,  усвідомлює зміну значення слова у результаті заміни одного зі звуків.

Завдання в цій тематиці:
1.УМ.2.Б. Ознайомлення з голосними і приголосними звуками

Учень/учениця розрізнює голосні і приголосні звуки за звучанням та способом вимови.

Завдання в цій тематиці:
1.УМ.2.В. Ознайомлення з твердими/м’якими, твердими/глухими приголосними

Учень/учениця розрізнює приголосні звуки за звучанням та способом вимови.

Завдання в цій тематиці:
1. УМ.2.Г. Поділ слова на склади. Розрізнення одно-, дво-, трискладових слів. Утворення складів різної структури з розрізнених

Учень/учениця поділяє на склади слова з двох – трьох складів, поєднує окремі звуки (2-4) у склад відповідної структури.

Завдання в цій тематиці:
1. УМ.2.Ґ. Наголос у слові

Учень/учениця визначає наголос у дво-, трискладових словах.

Завдання в цій тематиці:
1.УМ.2.Д. Позначення звуків буквами. Абеткові (алфавітні) назви букв

Учень/учениця знає абеткові (алфавітні) назви букв.

Завдання в цій тематиці:
1.УМ.2.Е. Позначення звуків буквами у тих випадках, коли написання відповідає вимові

Учень/учениця правильно друкує слова, вимова і написання яких збігаються.

Завдання в цій тематиці:
1. УМ.2.Є. Використання ь і букв я, ю є, і для позначення м’якості приголосних звуків

Учень/учениця розуміє як позначається  м’якість приголосних звуків.

Завдання в цій тематиці:
1. УМ.2.Ж. Ознайомлення зі словами – назвами предметів, ознак, дій. Усвідомлення лексичного значення слова

Учень/учениця впізнає і розрізнює слова – назви предметів, ознак, дій; ставить до слів питання хто? що? який? яка? яке? які? що робить? що роблять? співвідносить слово і зображення відповідного предмета, дії, ознаки; вибирає з-поміж 2-3 слів те, якому відповідає тлумачення, вживає та розуміє лексичні конструкції різної складності.

Завдання в цій тематиці:
1.УМ.2.З. Поширення речень іншими словами за змістом

Учень/учениця доповнює речення 1-2 словами за змістом, обираючи із запропонованих.

Завдання в цій тематиці:
1.УМ.2.И. Узгодження слів в словосполученнях

Учень/учениця узгоджує слова у словосполученнях згідно з мовними нормами.

Завдання в цій тематиці:
1. УМ.2.І. Поділ речень на слова; розпізнавання на письмі прийменників, сполучників як окремих слів (без термінів)

Учень/учениця визначає кількість слів у реченні з 1-4 слів, складає  прості речення (до 5 слів), у тому числі зі службовими частинами мови.

Завдання в цій тематиці:
1. УМ.2. Ї. Спостереження за розповідними, питальними, спонукальними реченнями, а також окличними (без уживання термінів)

Учень/учениця розрізняє речення, за метою висловлювання; упізнає речення за певною комунікативною ознакою ( запитання, прохання, побажання та ін.)

Завдання в цій тематиці:
1.УМ.2.Й. Зміст, заголовок тексту. Поділ зв’язного висловлювання на речення; встановлення меж речення

Учень/учениця обирає з поданих заголовок до тексту букварного типу, визначає кількість речень у тексті (з 2-4 речень); виявляє їх межі за графічними орієнтирами.

Завдання в цій тематиці:

Діяльнісна змістова лінія

Формування діяльнісної компетентності, навчальних умінь і навичок. Опанування стратегіями, що визначають мовленнєву діяльність, соціально-комунікативну поведінку учнів, спрямовані на виконання навчальних завдань і розв’язання життєвих проблем. Розвиток різних видів мислення, оволодіння інтелектуальними вміннями, розумовими операціями й способами дій.

1.УМ.3.Виконання мисленнєвих операцій

Учень/учениця виділяє в предметах, мовних одиницях (звуках, складах, словах, реченнях) певні характерні ознаки; порівнює предмети, мовні одиниці; знаходить у предметах, мовних одиницях одного рівня однакові, схожі і різні ознаки; вилучає «зайвий» із групи об’єднаних за певною ознакою  об’єктів.

Завдання в цій тематиці:

Соціокультурна змістова лінія

Засвоєння культурних і духовних цінностей свого та інших народів, а також норм, що регулюють стосунки між людьми різних вікових категорій, статей, націй і сприяють естетичному та морально-етичному вихованню особистості.

1.УМ. 4.А. Побутова культура

Учень/учениця знає розклад дня, правила особистої гігієни, самообслуговування.

Завдання в цій тематиці:
1. УМ. 4.Б. Правила культури спілкування

Учень/учениця володіє мовним етикетом відповідно до ситуації (привітання, прохання, вибачення, подяка, комплімент, звертання), вміє поводитися у громадських місцях.

Завдання в цій тематиці:
1. УМ.4.В.Правила культури діяльності

Учень/учениця знає і розуміє користь праці, охайності, наполегливості (фразеологізми, прислів'я, приказки, загадки).

Завдання в цій тематиці:
1.УМ. 4.Г. Загальні правила моральності

Учень/учениця розуміє і прагне до набуття таких рис як мужність, радість за інших, правдивість, скромність(фразеологізми, прислів'я, приказки, загадки).

Завдання в цій тематиці: