Стандарти

Наші програми повністю покривають усі вимоги як українських, так і міжнародних стандартів
Міжнародні Українські
Іконка категорії
Курси ЗНО з Української мови та літератури
Стандарти з цього рівня:

Мовленнєва змістова лінія

Cлухання та розуміння усного мовлення. Читання. Письмо. Говоріння.

 
У.М.7. Розвиток мовлення
Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна вміти:
-       уважно читати, усвідомлювати й запам’ятовувати зміст прочитаного, диференціюючи в ньому головне .та другорядне;
-       критично оцінювати прочитане;
-       аналізувати тексти різних стилів, типів і жанрів;
-       будувати письмове висловлення, логічно викладаючи зміст, підпорядковуючи його темі й основній думці, задуму, вибраному стилю та типу мовлення, досягати визначеної комунікативної мети;
-       формулювати, добирати доречні аргументи й приклади, робити висновок, висловлювати власну позицію, свій погляд на ситуацію чи обставини;
-       правильно структурувати текст, використовуючи відповідні мовленнєві звороти;
-       знаходити й виправляти помилки в змісті, будові й мовному оформленні власних висловлень, спираючись на засвоєні знання.
Завдання в цій тематиці:

Мовна змістова лінія

Текст. Речення. Слово. Звуки і букви. Склад. Наголос. Правопис.

 
У.М.1. Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія
Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна вміти:
-       розташовувати слова за алфавітом;
-       наголошувати слова відповідно до орфоепічних норм (згідно з додатком);
-       визначати звукове значення букв у словах;
-       розпізнавати явища уподібнення й спрощення приголосних звуків, основні випадки чергування голосних і приголосних звуків, чергування у – в, і – й;
-       розпізнавати вивчені орфограми;
-       правильно писати слова з вивченими орфограмами, знаходити і виправляти орфографічні помилки на вивчені правила.
Завдання в цій тематиці:
У.М.2. Лексикологія. Фразеологія
Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна вміти:
-       пояснювати лексичні значення слів;
-       добирати до слів синоніми й антоніми та використовувати їх у мовленні;
-       уживати слова в переносному значенні;
-       знаходити в тексті й доречно використовувати в мовленні вивчені групи слів за значенням (омоніми, синоніми, антоніми, пароніми);
-       пояснювати значення фразеологізмів, правильно й комунікативно доцільно використовувати їх у мовленні.
 
Завдання в цій тематиці:
У.М.3. Будова слова. Словотвір
Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна вміти:
-       визначати значущі частини й закінчення слова;
-       розрізняти форми слова й спільнокореневі слова, правильно вживати їх у мовленні.
Завдання в цій тематиці:
У.М.4.1. Морфологія. Іменник
Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна вміти:
-       розпізнавати іменники;
-       визначати належність іменників до певної групи за їхнім лексичним значенням, уживаністю в мовленні;
-       правильно відмінювати іменники, відрізняти правильні форми іменників від помилкових;
-       використовувати іменники в мовленні, послуговуючись їхніми виражальними можливостями.
Завдання в цій тематиці:
У.М.4.2. Морфологія. Прикметник
Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна вміти:
-       Розпізнавати й відмінювати прикметники;
-       визначати розряди прикметників за значенням;
-       утворювати форми ступенів порівняння якісних прикметників;
-       відрізняти правильні форми прикметників від помилкових.
Завдання в цій тематиці:
У.М.4.3. Морфологія. Числівник
Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна вміти:
-       розпізнавати й відмінювати числівники;
-       відрізняти правильні форми числівників від помилкових;
правильно використовувати їх у мовленні; визначати сполучуваність числівників з іменниками; правильно утворювати форми числівників для позначення часу й дат.
Завдання в цій тематиці:
У.М.4.4. Морфологія. Займенник
Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна вміти:
-       розпізнавати й відмінювати займенники;
-       відрізняти правильні форми займенників від помилкових, правильно використовувати їх у мовленні;
-       правильно писати неозначені й заперечні займенники.
Завдання в цій тематиці:
У.М.4.5. Морфологія. Дієслово. Форми дієслова

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна вміти:

-       розпізнавати дієслова, особливі форми дієслова, безособове дієслово;

-       визначати види, часи й способи дієслів;

-       відрізняти правильні форми дієслів від помилкових;

-       правильно писати особові закінчення дієслів;

-       розпізнавати дієприкметники (зокрема  відрізняти їх від дієприслівників), визначати їхні морфологічні ознаки й синтаксичну роль;

-       відрізняти правильні форми дієприкметників від помилкових;

-       добирати й комунікативно доцільно використовувати дієприкметники, дієприкметникові звороти та безособові форми на -но, -то в мовленні;

-       розпізнавати дієприслівники, визначати їхні морфологічні ознаки, синтаксичну роль;

-       відрізняти правильні форми дієприслівників від помилкових;

-       правильно будувати речення з дієприслівниковими зворотами.

Завдання в цій тематиці:
У.М.4.6. Морфологія. Прислівник
Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна вміти:
-       розпізнавати прислівники, визначати їхню синтаксичну роль, ступені порівняння прислівників;
-       відрізняти правильні форми ступенів порівняння прислівників від помилкових;
-       правильно писати прислівники й сполучення прислівникового типу;
-       добирати й комунікативно доцільно використовувати прислівники в мовленні.
Завдання в цій тематиці:
У.М.4.7. Морфологія. Службові частини мови
Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна вміти:
-       розпізнавати прийменники, визначати їхні морфологічні ознаки;
-       правильно й комунікативно доцільно використовувати прийменники в мовленні;
-       розпізнавати сполучники, визначати групи сполучників за значенням і синтаксичною роллю, за вживанням і будовою;
-       відрізняти сполучники від інших співзвучних частин мови;
-       правильно й комунікативно доцільно використовувати сполучники в мовленні.
-       розпізнавати частки;
-       правильно писати частки з іншими частинами мови.
Завдання в цій тематиці:
У.М.4.8. Морфологія. Вигук
Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна вміти:
-       розпізнавати вигуки й правильно їх писати.
Завдання в цій тематиці:
У.М.5.1. Синтаксис. Словосполучення
Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна вміти:
-       Розрізняти словосполучення й речення, сурядний і підрядний зв’язок між словами й частинами складного речення.
Завдання в цій тематиці:
У.М.5.2. Синтаксис. Речення
Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна вміти:
-       розрізняти речення різних видів: за метою висловлювання, за емоційним забарвленням, за будовою, складом граматичної основи, за наявністю другорядних членів, за наявністю необхідних членів речення, за наявністю ускладнювальних засобів (однорідних членів речення, звертань, вставних слів, словосполучень, речень, відокремлених членів речення).
Завдання в цій тематиці:
У.М.5.2.1. Синтаксис. Просте двоскладне речення
Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна вміти:
-       визначати структуру простого двоскладного речення, особливості зв’язку між підметом і присудком;
-       правильно й комунікативно доцільно використовувати прості речення;
-       правильно вживати тире між підметом і присудком.
Завдання в цій тематиці:
У.М.5.2.2. Синтаксис. Другорядні члени речення у двоскладному й односкладному реченні
Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна вміти:
-       розпізнавати види другорядних членів;
-       правильно й комунікативно доцільно використовувати виражальні можливості другорядних членів речення в мовленні.
Завдання в цій тематиці:
У.М.5.2.3. Синтаксис. Односкладні речення
Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна вміти:
-       розпізнавати типи односкладних речень;
-       визначати особливості кожного з типів;
-       правильно й комунікативно доцільно використовувати виражальні можливості односкладних речень у власному мовленні.
Завдання в цій тематиці:
У.М.5.2.4. Синтаксис. Просте ускладнене речення
Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна вміти:
-       розпізнавати просте речення з однорідними членами, звертаннями, вставними словами, словосполученнями й реченнями, відокремленими членами (означеннями, прикладками, додатками, с обставинами), зокрема уточнювальними;
-       правильно й комунікативно доцільно використовувати виражальні можливості таких речень у мовленні;
-       правильно розставляти розділові знаки в них.
 
Завдання в цій тематиці:
У.М.5.2.5. Синтаксис. Складне речення
Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна вміти:
-       розпізнавати складні речення різних типів;
-       визначати їхню структуру, види й засоби зв’язку між простими реченнями;
-       добирати й конструювати складні речення, що оптимально відповідають конкретній комунікативній меті.
Завдання в цій тематиці:
У.М.5.2.5.1. Синтаксис. Складносурядне: речення
Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна вміти:
-       розпізнавати складносурядні речення;
-       комунікативно доцільно використовувати їхні виражальні можливості в мовленні;
-       правильно розставляти розділові знаки в складносурядному реченні.
Завдання в цій тематиці:
У.М.5.2.5.2. Синтаксис. Складнопідрядне, речення.
Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна вміти:
-       розпізнавати складнопідрядні речення, визначати їхню будову, зокрема складнопідрядних речень з кількома підрядними;
-       визначати основні види підрядних частин, типи складнопідрядних речень за характером зв’язку між частинами;
-       правильно й комунікативно доцільно використовувати виражальні можливості складнопідрядних речень різних типів у процесі спілкування;
-       правильно розставляти розділові знаки в складнопідрядному реченні.
Завдання в цій тематиці:
У.М.5.2.5.3. Синтаксис. Безсполучникове складне речення
Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна вміти:
-       розпізнавати безсполучникові складні речення;
-       правильно й комунікативно доцільно використовувати виражальні можливості безсполучникових складних речень у мовленні;
-       правильно розставляти розділові знаки в них.
Завдання в цій тематиці:
У.М.5.2.5.4. Синтаксис. Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку
Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна вміти:
-       розпізнавати складні речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку;
-       правильно й комунікативно доцільно використовувати виражальні можливості речень цього типу в мовленні;
-       правильно розставляти розділові знаки в них.
Завдання в цій тематиці:
У.М.5.3. Синтаксис. Способи відтворення чужого мовлення
Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна вміти:
-       замінювати пряму мову непрямою;
-       правильно й доцільно використовувати в тексті пряму мову й цитати;
-       правильно вживати розділові знаки в конструкціях їз прямою мовою, цитатою та діалогом.
 
Завдання в цій тематиці:
У.М.6. Стилістика
Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна вміти:
-       розпізнавати стилі мовлення, визначати особливості кожного з них;
-       користуватися різноманітними виражальними засобами української мови в процесі спілкування для оптимального досягнення мети спілкування.
Завдання в цій тематиці:

Українська література

У.М.8. Усна народна творчість

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна вміти:

-       розрізняти види й жанри усної народної творчості: різновили календарно-обрядових пісень (щедрівки, колядки, веснянки, русальні, купальські, і жниварські пісні); суспільно-побутові, історичні й родинно-побутові пісні, думи, балади;

-       визначати провідні мотиви творів усної народної творчості, їхні художні особливості;

-       розрізняти літературні роди, види й жанри;

-       співвідносити літературний твір із відповідним літературним напрямом, стилем, течією;

-       визначати тему, ідею, проблематику літературних творів;

-       характеризувати літературних героїв, коментувати їхні вчинки;

-       визначати художні образи та їхню роль у літературному творі;

-       упізнавати літературних героїв за їхнніми цитатними характеристиками й репліками;

-       орієнтуватися в сюжетах літературних творів;

-       визначати сюжетні та позасюжетні елементи літературних творів, їхні композиційні особливості;

-       визначати провідні мотиви ліричних творів;

-       аналізувати мову літературного твору;

-       знаходити художні засоби й визначати їхню роль у літературних творах.

Завдання в цій тематиці:
У.М.9. Давня українська література

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна вміти:

-       розрізняти літературні роди, види й жанри;

-       співвідносити літературний твір із відповідним літературним напрямом, стилем, течією;

-       визначати тему, ідею, проблематику літературних творів;

-       характеризувати літературних героїв, коментувати їхні вчинки;

-       визначати художні образи та їхню роль у літературному творі;

-       упізнавати літературних героїв за їхнніми цитатними характеристиками й репліками;

-       орієнтуватися в сюжетах літературних творів;

-       визначати сюжетні та позасюжетні елементи літературних творів, їхні композиційні особливості;

-       визначати провідні мотиви ліричних творів;

-       аналізувати мову літературного твору;

-       знаходити художні засоби й визначати їхню роль у літературних творах.

Завдання в цій тематиці:
У.М.11. Література ХХ ст.

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна вміти:

-       розрізняти літературні роди, види й жанри;

-       співвідносити літературний твір із відповідним літературним напрямом, стилем, течією;

-       визначати тему, ідею, проблематику літературних творів;

-       характеризувати літературних героїв, коментувати їхні вчинки;

-       визначати художні образи та їхню роль у літературному творі;

-       упізнавати літературних героїв за їхнніми цитатними характеристиками й репліками;

-       орієнтуватися в сюжетах літературних творів;

-       визначати сюжетні та позасюжетні елементи літературних творів, їхні композиційні особливості;

-       визначати провідні мотиви ліричних творів;

-       аналізувати мову літературного твору;

-       знаходити художні засоби й визначати їхню роль у літературних творах;

-       співвідносити фрагмент літературного твору з його назвою та твором;

-       співвідносити письменників із фрагментами їхніх творів, а також з висловами митців та літературних критиків про них та їхні твори;

-       знати псевдоніми й справжні імена письменників, належність їх до  літературних епох, шкіл, угруповувань;

-       визначати місце і роль письменника в літературному процесі;

-       пояснювати поняття «розстріляне відродження», «київські неокласики», «празька школа поетів», «шістдесятництво», «дисидентство».

Завдання в цій тематиці:
У.М.12. Твори українських письменників-емігрантів

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна вміти:

-       розрізняти літературні роди, види й жанри;

-       співвідносити літературний твір із відповідним літературним напрямом, стилем, течією;

-       визначати тему, ідею, проблематику літературних творів;

-       характеризувати літературних героїв, коментувати їхні вчинки;

-       визначати художні образи та їхню роль у літературному творі;

-       упізнавати літературних героїв за їхнніми цитатними характеристиками й репліками;

-       орієнтуватися в сюжетах літературних творів;

-       визначати сюжетні та позасюжетні елементи літературних творів, їхні композиційні особливості;

-       визначати провідні мотиви ліричних творів;

-       аналізувати мову літературного твору;

-       знаходити художні засоби й визначати їхню роль у літературних творах;

-       співвідносити фрагмент літературного твору з його назвою та твором;

-       співвідносити письменників із фрагментами їхніх творів, а також з висловами митців та літературних критиків про них та їхні твори;

-       знати псевдоніми й справжні імена письменників, належність їх до  літературних епох, шкіл, угруповувань;

-       визначати місце і роль письменника в літературному процесі;

-       пояснювати поняття «розстріляне відродження», «київські неокласики», «празька школа поетів», «шістдесятництво», «дисидентство».

Завдання в цій тематиці:
У.М.10. Література кінця XVIII – початку ХХ ст.

Учасник/учасниця ЗНО повинен/повинна вміти:

-       розрізняти літературні роди, види й жанри;

-       співвідносити літературний твір із відповідним літературним напрямом, стилем, течією;

-       визначати тему, ідею, проблематику літературних творів;

-       характеризувати літературних героїв, коментувати їхні вчинки;

-       визначати художні образи та їхню роль у літературному творі;

-       упізнавати літературних героїв за їхнніми цитатними характеристиками й репліками;

-       орієнтуватися в сюжетах літературних творів;

-       визначати сюжетні та позасюжетні елементи літературних творів, їхні композиційні особливості;

-       визначати провідні мотиви ліричних творів;

-       аналізувати мову літературного твору;

-       знаходити художні засоби й визначати їхню роль у літературних творах;

-       співвідносити фрагмент літературного твору з його назвою та твором;

-       співвідносити письменників із фрагментами їхніх творів, а також з висловами митців та літературних критиків про них та їхні твори.

Завдання в цій тематиці: