Стандарти

Наші програми повністю покривають усі вимоги як українських, так і міжнародних стандартів
Міжнародні Українські
Іконка категорії
Третій клас
8-9 років
Стандарти з цього рівня:

Мовленнєва змістова лінія

Cлухання та розуміння усного мовлення. Читання. Письмо. Говоріння.

 
3.УМ.2.1. Аудіювання – слухання-розуміння усного мовлення

Учень/учениця слухає і розуміє усне висловлювання; фіксує початок і кінець, визначає на слух кількість речень у тексті; кількість слів у реченні; відповідає на запитання за змістом прослуханого (хто? що? де? коли? як?); розуміє зміст тексту, який прослуховується; відновлює діалог.

Завдання в цій тематиці:
3.УМ.2.2. Усвідомлене читання доступних текстів

Учень/учениця читає вголос  доступні тексти цілими словами.

Завдання в цій тематиці:

Мовна змістова лінія

Текст. Речення. Слово. Звуки і букви. Склад. Наголос. Правопис.

 
3.УМ.1.1.А. Мова і мовлення

Учень/учениця розуміє значення мови в житті людей; знає основні ознаки культури мовлення; володіє словами ввічливості, різними формами звертання до тих, з ким спілкується.

Завдання в цій тематиці:
3.УМ.1.1.Б. Фонетика і графіка

Учень/учениця відтворює український алфавіт; називає букви на позначення голосних і приголосних звуків, парних дзвінких і глухих приголосних; правильно називає всі літери; розташовує слова за алфавітом, орієнтуючись на другу літеру.

Завдання в цій тематиці:
3.УМ. 1.2.А. Будова слова: закінчення, основа

Учень/учениця визначає основу; знаходить, визначає закінчення у слові.

Завдання в цій тематиці:
3.УМ.1.2.Б. Будова слова: корінь, спільнокореневі слова

Учень/учениця знаходить, визначає корінь у ряді спільнокореневих слів;  розрізнює, добирає групи спільнокореневих слів, що належать до різних частин мови, вводить їх у словосполучення і речення.

Завдання в цій тематиці:
3.УМ.1.2.В. Будова слова: префікс, суфікс

Учень/учениця визначає префікс, суфікс у ряді слів; знає правила правопису префіксів роз-, без- , з-, с-; утворює нові слова, що належать до тієї самої частини мови за допомогою поданих суфіксів.

Завдання в цій тематиці:
3.УМ.1.3.А. Правопис. Чергування голосних та приголосних у коренях слів

Учень/учениця користується правилом перевірки написання слів із сумнівними приголосними, що піддаються асиміляції; застосовує правила перевірки написання слів з ненаголошеними голосними [е], [и] в корені, що перевіряються наголосом; пише слова із дзвінкими приголосними в кінці слова і в кінці складу перед глухими відповідно до літературної вимови.

Завдання в цій тематиці:
3.УМ.1.3.Б. Правопис. "Не" з дієсловами

Учень/учениця пише слова із дзвінкими приголосними в кінці слова і в кінці складу перед глухими відповідно до літературної вимови; застосовує правило перевірки букв на позначення дзвінких і глухих звуків, що піддаються уподібненню;  правильно записує слова зі збігом однакових приголосних звуків на межі морфем; пише власні іменники з великої букви, окремо "не" з дієсловами.

Завдання в цій тематиці:
3.УМ.1.3. В. Перенос слів

Учень/учениця дотримується правил переносу слів із префіксами; вміє переносити слова зі збігом однакових приголосних на межі кореня і суфікса;  правильно переносить з рядка в рядок слова зі збігом однакових приголосних звуків на межі морфем.

Завдання в цій тематиці:
3.УМ.1.4.Д. Слово. Значення слова

Учень/учениця розрізняє іменники, прикметники, дієслова в прямому і переносному значеннях; виявляє в тексті слова з прямим і переносним значенням, багатозначні слова, найуживаніші омоніми; добирає синоніми й антоніми до загальновживаних слів; пояснює фразеологізми.

Завдання в цій тематиці:
3.УМ.1.5.А. Частини мови. Загальне поняття

Учень/учениця ділить на групи слова, які відповідають на питання різних частин мови (наприклад, числівників, прислівників без уживання терміна), які розрізнюються за родом, числом (іменники, прикметники), стоять у формі того чи іншого часу (дієслова);  будує сполучення зі слів, що є різними частинами мови, використовуючи службові слова.

Завдання в цій тематиці:
3.УМ.1.5.Б. Іменник. Істоти/неістоти. Загальні/власні назви

Учень/учениця має уявлення про іменник як частину мови; впізнає в реченні/тексті і добирає іменники; будує сполучення іменників з іншими словами, використовуючи для зв’язку закінчення і прийменники; розрізняє іменники-назви істот і неістот, правильно ставить до них питання; розрізняє власні і загальні іменники; вживає в письмових текстах власні іменники з великої літери.

Завдання в цій тематиці:
3.УМ.1.5.В. Рід, число і відмінки іменників

Учень/учениця ставить питання до іменників, що належать до різних родів; визначає рід іменників, ставить питання і відносить іменник до одного з родів; змінює іменники за числами; визначає число іменників; знає назви відмінків і відмінкові питання; має уявлення про відмінювання іменників.

Завдання в цій тематиці:
3.УМ.1.5.Г. Прикметник. Рід, число прикметників

Учень/учениця має уявлення про прикметник як частину мови; впізнає прикметники в реченні і тексті; будує сполучення прикметників з іменниками; встановлює між ними граматичний зв’язок за допомогою питань; змінює прикметники за родами; визначає рід прикметників за закінченням, поставленим питанням; за родом іменників, з якими вони зв’язані; змінює прикметники за числами, вводить їх у речення.

Завдання в цій тематиці:
3.УМ.1.5.Ґ. Дієслово. Часи дієслів

Учень/учениця має уявлення про дієслово як частину мови; впізнає дієслова в реченні, тексті, ставить до них питання; зв’язує з іменниками; розрізняє часові форми дієслова; ставить питання до дієслів різних часових форм; змінює дієслова за часами у формах доконаного і недоконаного виду (без уживання термінів) за допомогою питань: що робить? що зробить? що робив? що зробив?; розпізнає часові форми дієслів у тексті.

Завдання в цій тематиці:
3.УМ.1.6.А. Звертання. Розділові знаки при них

Учень/учениця виділяє звертання розділовими знаками; використовує форми кличного відмінка.

Завдання в цій тематиці:
3.УМ.1.7.А. Поняття про словосполучення. Головне і залежне слово у словосполученні

Учень/учениця утворює непоширене словосполучення; виділяє головне слово у словосполученні; ставить питання від головного до залежного слова у словосполученні.

Завдання в цій тематиці:
3.УМ.1.8.А. Речення. Види речень

Учень/учениця розрізняє на слух і на письмі розповідні, питальні і спонукальні речення; впізнає окличні речення; правильно вживає розділові знаки в кінці різних за метою висловлювання речень.

Завдання в цій тематиці:
3.УМ.1.8.Б. Головні члени речення

Учень/учениця визначає в реченні головні члени; поширює прості речення другорядними членами за запитаннями.

Завдання в цій тематиці:
3.УМ. 1.9. Б. План тексту

Учень/учениця вміє працювати з планом прочитаного тексту; пояснює зв’язок між абзацами та планом тексту.

Завдання в цій тематиці:

Діяльнісна змістова лінія

Формування діяльнісної компетентності, навчальних умінь і навичок. Опанування стратегіями, що визначають мовленнєву діяльність, соціально-комунікативну поведінку учнів, спрямовані на виконання навчальних завдань і розв’язання життєвих проблем. Розвиток різних видів мислення, оволодіння інтелектуальними вміннями, розумовими операціями й способами дій.

3.УМ.3.1.Формування навчально-інтелектуальних і творчих умінь та навичок

Учень/учениця виділяє у предметах, мовних одиницях істотні ознаки, розрізнює серед них головні і другорядні; порівнює предмети, мовні одиниці за різними ознаками; робить висновок-узагальнення; добирає факти, які підтверджують висловлену думку або суперечать їй.

Завдання в цій тематиці:

Соціокультурна змістова лінія

Засвоєння культурних і духовних цінностей свого та інших народів, а також норм, що регулюють стосунки між людьми різних вікових категорій, статей, націй і сприяють естетичному та морально-етичному вихованню особистості.

3.УМ.4.1. Побутова культура

Учень/учениця знає розклад дня, правила особистої гігієни, самообслуговування.

Завдання в цій тематиці:
3.УМ.4.2. Правила культури спілкування

Учень/учениця володіє мовним етикетом відповідно до ситуації (привітання, прохання, вибачення, подяка, комплімент, звертання), вміє поводитися у громадських місцях.

Завдання в цій тематиці:
3.УМ.4.3.Правила культури діяльності

Учень/учениця знає і розуміє користь праці, охайності, наполегливості.

Завдання в цій тематиці:
3.УМ. 4.4. Загальні правила моральності

Учень/учениця розуміє і прагне до набуття таких рис як мужність, радість за інших, правдивість, скромність.

Завдання в цій тематиці: