Стандарти

Наші програми повністю покривають усі вимоги як українських, так і міжнародних стандартів
Міжнародні Українські
Іконка категорії
Другий клас
7-8 років
Стандарти з цього рівня:

Арифметичні дії

2.М.4.Б Взаємозв’язок між множенням і діленням, їхні властивості

Учень/учениця: замінює суму однакових доданків добутком, добуток – сумою однакових доданків; знає назви компонентів та результатів дій множення і ділення; знає властивості дій множення і ділення на 1, 10,  множення на нуль, нуля на число, ділення нуля на число, ділення числа на рівне йому число;  розуміє, що ділення на 0 неможливе; застосовує взаємозв’язок між діями множення і ділення в обчисленнях;  застосовує в обчисленнях переставний закон множення.

Завдання в цій тематиці:
2.М.4.Г Таблиці множення чисел 6 – 9 та ділення на 6 – 9 (ознайомлення)

Учень/ учениця: знаходить результат множення чисел 6 - 9  і відповідних випадків ділення з опорою на таблицю множення чисел; перевіряє правильність виконання дії множення діленням, а ділення – множенням.

Завдання в цій тематиці:
2.М.4.В Таблиці множення чисел 2 – 5 та ділення на 2 – 5

Учень/учениця: розуміє способи складання таблиць множення і ділення; знаходить результат  множення  чисел 2 - 5 і відповідних випадків ділення зручним для себе способом.

Завдання в цій тематиці:
2.М.4.Ґ Відношення кратного порівняння

Учень/учениця: розуміє сутність відношення «більше в...разів », «менше в...разів»;  збільшує та зменшує число у задану кількість разів;  обчислює, у скільки разів одне число більше або менше за інше.

Завдання в цій тематиці:
2.М.4.Д Правила знаходження невідомих компонентів дій множення і ділення

Учень/учениця: застосовує в обчисленнях правила знаходження невідомих  множника, діленого, дільника.

Завдання в цій тематиці:

Просторові відношення. Геометричні фігури

Розміщення об’єктів на площині та в просторі. Напрямки  руху об’єктів. Просторові фігури.

2.М.5.А Види геометричних фігур

Учень/учениця: розрізняє просторові та плоскі геометричні  фігури;  розрізняє геометричні фігури – пряму, криву, відрізок, промінь, кут, ламану; многокутники; куб, кулю, піраміду, конус, циліндр;  зображує прямі лінії, промені, відрізки.

Завдання в цій тематиці:
2.М.5.Б Кути та їхні види

Учень/учениця: показує кути многокутника;  розрізняє кути прямі та непрямі;  будує прямий кут на аркуші в клітинку за допомогою косинця.

Завдання в цій тематиці:
2.М.5.В Особливості ламаної

Учень/учениця: виділяє ланки ламаної;  визначає довжину ламаної.

Завдання в цій тематиці:
2.М.5.Г Многокутник та його елементи

Учень/учениця:  розрізняє види многокутників та їхні елементи;  показує елементи многокутників: кути, сторони, вершини;  позначає і називає геометричні фігури буквами латинського алфавіту.

Завдання в цій тематиці:
2.М.5.Ґ Прямокутник та його елементи

Учень/учениця: знає визначення прямокутника, квадрата;  знає властивість протилежних сторін прямокутника;  вимірює довжини сторін прямокутника, квадрата;  будує прямокутник, квадрат на аркуші в клітинку.

Завдання в цій тематиці:
2.М.5.Д Коло, круг та їхні елементи: центр, радіус, діаметр

Учень/ учениця: розрізняє на малюнку коло і круг, знає поняття центра, радіуса, діаметра.

Завдання в цій тематиці:
2.М.5.Е Периметр многокутника

Учень/учениця:  розуміє поняття «периметр многокутника»;  знаходить периметр многокутника;  застосовує правило знаходження периметра прямокутника, квадрата, в тому числі й  при розв’язуванні практично-зорієнтованих задач.

Завдання в цій тематиці:

Числа. Дії з числами

Лічба. Натуральні числа 1–10. Цифра «0». Арифметичні дії додавання й віднімання чисел у межах 10. Табличне додавання й віднімання в межах 10. Відношення різницевого порівняння. Нумерація чисел у концентрі 100. Усна та письмова нумерація у межах 100. Додавання й віднімання чисел на основі нумерації у межах 100. Додавання й віднімання чисел у межах 100 без переходу через розряд. Знаходження невідомого компонента арифметичних дій.

2.М.1.А Нумерація чисел у межах 100. Послідовність та порівняння чисел першої сотні

Учень/учениця: утворює числа в межах 100; розуміє, що  одна і та ж цифра у записі числа набуває різних значень залежно від своєї позиції;  визначає розрядний склад двоцифрових чисел; порівнює числа в межах 100; записує  число у вигляді суми розрядних доданків; виконує арифметичні дії на основі десяткової нумерації.

Завдання в цій тематиці:
2.М.3.А Додавання і віднімання чисел з переходом через розряд у межах 20

Учень/учениця:  розуміє сутність додавання і віднімання одноцифрових чисел частинами; розуміє сутність властивостей додавання суми до числа, віднімання суми від числа та числа від суми;  застосовує в обчисленнях прийом додавання і віднімання чисел частинами, переставний закон додавання, взаємозв’язок між діями додавання і віднімання числа від суми.

Завдання в цій тематиці:
2.М.3.В Додавання і віднімання чисел у межах 100 з переходом через розряд

Учень/учениця: застосовує в обчисленнях правила додавання числа до суми, суми до числа, віднімання числа від суми, суми від числа у межах 100 з переходом через розряд;  застосовує в обчисленнях переставний закон додавання;  володіє обчислювальними навичками додавання і віднімання з переходом через розряд у межах 100;  перевіряє правильність виконання додавання й віднімання відомими способами.

Завдання в цій тематиці:
2.М.2.А Додавання і віднімання чисел у межах 100 без переходу через розряд

Учень/учениця: розуміє сутність взаємозв’язку дій додавання і віднімання; використовує назви компонентів і результатів дій додавання й віднімання; застосовує в обчисленнях правила знаходження невідомих компонентів дій додавання і віднімання; переставний закон додавання та взаємозв’язок між діями додавання і віднімання; володіє обчислювальними навичками додавання і віднімання чисел без переходу через розряд у межах 100.

Завдання в цій тематиці:
2.М.3.Б Взаємооберненість додавання та віднімання

Учень/учениця: володіє навичками додавання і віднімання з переходом через розряд у межах 20;  перевіряє додавання відніманням, а віднімання – додаванням.

Завдання в цій тематиці:
2.М.4.А Сутність арифметичних дій множення і ділення

Учень/учениця: розуміє множення як дію додавання  однакових доданків; розуміє ділення як дію, обернену до множення;  знає назви компонентів та результатів дій множення і ділення.

Завдання в цій тематиці:

Математичні вирази. Рівності. Нерівності

Числові рівності і нерівності. Математичні вирази.

2.М.6.А Числові вирази, рівності та нерівності на суму та різницю

Учень/учениця : розрізняє рівності і нерівності;  читає числові вирази (сума, різниця);  знаходить значення числових виразів;  порівнює числові вирази.

Завдання в цій тематиці:
2.М.6.Б Числові вирази: добуток та частка

Учень/учениця: читає і записує числові вирази, в яких два числа поєднані знаком дії множення, ділення;  обчислює  значення числових виразів, що містять дію множення та ділення;  порівнює числові вирази.

Завдання в цій тематиці:
2.М.6.В Числові вирази без дужок і з дужками

Учень/учениця: розуміє призначення дужок у числових виразах;  записує числові вирази з дужками;  застосовує правило порядку виконання дій у числових виразах без дужок і з дужками;  обчислює значення числових виразів (з дужками та без них) на 2 - 3 дії одного або різних ступенів.

Завдання в цій тематиці:
2.М.6.Г Вирази зі змінною

Учень/учениця: розрізняє  числовий вираз і вираз із змінною;  розуміє, що числове значення виразу зі змінною залежить від значень, яких набуває змінна;  знаходить значення виразу при заданому числовому значенні змінної.

Завдання в цій тематиці:

Величини

Довжина. Маса. Місткість. Вартість. Час. Дії з величинами.

2.М.7.А Одиниці вимірювання довжини (см, дм, м), маси (кг), місткості (л), часу (год), вартості (грн, коп)

Учень/учениця :  знає, якими одиницями вимірюється довжина (сантиметр, дециметр, метр) і співвідношення між ними та їх скорочене позначення (см, дм, м);  знає, якими одиницями вимірюється маса  (кілограм); місткість ( літр) та їх скорочене позначення ( кг; л);   знає  якими одиницями вимірюється час (година, доба, тиждень) та скорочене позначення години (год );  знає, що одиницями вартості товару є гривня і копійка, знає співвідношення між ними та їх скорочене позначення ( грн, к.); розрізняє поняття «монета» і «копійка».  використовує знання про вивчені величини при розв’язуванні практично-зорієнтованих задач.

Завдання в цій тематиці:
2.М.7.Б Одиниці вимірювання маси

Учень/учениця: знає, якими одиницями вимірюється маса (кілограм, центнер) та скорочене позначення (кг, ц);  розуміє, які одиниці вимірювання величини доцільно використовувати в конкретному випадку;  використовує знання про масу тіл та одиниці її вимірювання (ц, кг) при розв’язуванні практично-зорієнтованих задач.

Завдання в цій тематиці:
2.М.7.В Одиниці вимірювання часу

Учень/учениця: знає, якими  одиницями вимірюється час (рік, місяць, доба, година, хвилина) та скорочене позначення години і хвилини (год, хв ); знає співвідношення між добою і місяцем, місяцем і роком; годиною і хвилиною;  визначає час за годинником з точністю до 5-ти хвилин;  використовує знання про час та одиниці його вимірювання при розв’язуванні практично-зорієнтованих задач.

Завдання в цій тематиці:
2.М.7.Г Дії з іменованими числами

Учень/учениця: розуміє зміст поняття «іменоване число»;  виконує дії додавання й віднімання з іменованими числами, поданими в однакових одиницях вимірювання;  порівнює іменовані числа, подані в одиницях довжини, маси, місткості, часу;  перетворює іменовані числа, виражені в одиницях двох найменувань.

Завдання в цій тематиці:

Сюжетні задачі

Поняття «задача». Прості задачі. Розв’язування простих задач. Загальні прийоми  розв’язування задачі. 

2.М.8.А Прості задачі

Учень/учениця:  розуміє, що один і той самий вираз може бути розв’язанням безлічі сюжетних задач;  розв’язує задачі на знаходження третього числа за сумою двох інших, на знаходження суми трьох доданків, на розкриття суті множення, ділення, на збільшення або зменшення числа в кілька разів, на кратне порівняння чисел;  обґрунтовує усно вибір арифметичної дії, якою розв’язується задача.

Завдання в цій тематиці:
2.М.8.Б Ознайомлення зі складеною задачею

Учень/учениця:  розрізняє просту і складену задачу;  обирає числові дані, достатні для знаходження відповіді на запитання задачі;  розуміє, що для відповіді на запитання задачі може бракувати числових даних;  розуміє, що не на кожне запитання задачі можна відповісти, виконавши одну арифметичну дію.

Завдання в цій тематиці:
2.М.8.В Розв’язування складених задач

Учень/учениця: знає порядок роботи над складеною задачею;  розв’язує складені задачі на 2-3 дії, які є комбінаціями простих задач вивчених видів;  розв’язує задачу різними способами, якщо це можливо.

Завдання в цій тематиці: