Стандарти

Наші програми повністю покривають усі вимоги як українських, так і міжнародних стандартів
Міжнародні Українські
Іконка категорії
Перший клас
6-7 років
Стандарти з цього рівня:

Ознаки об’єктів навколишнього світу

Спільні та відмінні ознаки. Об’єднання об’єктів навколишнього світу у групу за спільною ознакою. Розбиття групи об’єктів навколишнього світу на  підгрупи за спільною ознакою. Співставлення об’єктів навколишнього світу за розміром, довжиною, масою тощо.

1.М.1.А.1 Ознаки об’єктів навколишнього світу.

Учень/учениця: називає ознаки об’єктів навколишнього світу: форма, розмір, колір тощо; розпізнає об’єкти навколишнього світу за розміром, формою, при­зна­ченням, кольором тощо.

Завдання в цій тематиці:
1.М.1.А.2 Спільні та відмінні ознаки.

Учень/учениця: визначає спільні та відмінні ознаки об’єктів навколишнього світу.

Завдання в цій тематиці:
1.М.1.А.3 Об’єднання об’єктів навколишнього світу у групу за спільною ознакою.

Учень/учениця: об’єднує об’єкти навколишнього світу в групу за спільною ознакою.

Завдання в цій тематиці:
1.М.1.А.4 Розбиття групи об’єктів навколишнього світу на підгрупи за спільною ознакою.

Учень/учениця: вміє розподіляти групу об’єктів навколишнього світу на підгрупи за спільною ознакою.

Завдання в цій тематиці:
1.М.1.Б.1 Співставлення об’єктів навколишнього світу за розміром, довжиною, масою тощо.

Учень/учениця: зіставляє об’єкти навколишнього світу за  розміром (більший, ніж; менший, ніж; однакові за розміром);  за довжиною (коротший ніж; довший за; однакові за довжиною); за масою (важчий, легший) тощо; впорядковує об’єкти навколишнього світу за розміром, довжиною, висотою, товщиною, масою тощо.

Завдання в цій тематиці:

Просторові відношення. Геометричні фігури

Розміщення об’єктів на площині та в просторі. Напрямки  руху об’єктів. Просторові фігури.

1.М.2.А.1 Розміщення об’єктів на площині та в просторі.

Учень/учениця: розпізнає  розміщення об’єктів у просторі (класній кімнаті, на подвір’ї тощо),  на площині (на аркуші паперу, на стільниці парти, робочому столі тощо); розміщує об’єкти у просторі і на площині: вгорі, внизу, по центру; ліворуч, праворуч, між; під, над, на; попереду, позаду, поруч; встановлює відношення порядку розміщення об’єктів  на площині та в просторі (лівіше, правіше, вище, нижче тощо).

Завдання в цій тематиці:
1.М.2.А.2 Напрямки руху об’єктів.

Учень/учениця: переміщує об’єкти в заданих напрямках: справа наліво, зліва направо, зверху вниз, знизу вгору; вживає у мовленні відповідні терміни.

Завдання в цій тематиці:
1.М.2.Б.1 Просторові фігури.

Учень/учениця: розрізняє геометричні фігури – куб, кулю, піраміду, конус, циліндр.

Завдання в цій тематиці:
1.М.2.Б.2 Точка, пряма, крива, відрізок, промінь, кут, ламана, многокутник.

Учень/учениця: розрізняє геометричні фігури: пряму, криву, відрізок, промінь, кут, ламану, многокутники; впізнає в оточуючих предметах відомі геометричні фігури; зображує точку, відрізок, пряму, криву, ламану; моделює лінії (прямі, криві та ламані) з підручного матеріалу (шнурків, олівців, паличок, тощо).

Завдання в цій тематиці:

Числа. Дії з числами

Лічба. Натуральні числа 1–10. Цифра «0». Арифметичні дії додавання й віднімання чисел у межах 10. Табличне додавання й віднімання в межах 10. Відношення різницевого порівняння. Нумерація чисел у концентрі 100. Усна та письмова нумерація у межах 100. Додавання й віднімання чисел на основі нумерації у межах 100. Додавання й віднімання чисел у межах 100 без переходу через розряд. Знаходження невідомого компонента арифметичних дій.

1.М.3.А.1 Назви чисел у межах 10. Цифри. Правила лічби. Кількісна лічба. Порядкова лічба. Порядкові відношення. Порівняння груп

Учень/учениця: знає назви чисел у межах 10; визначає кількість елементів у групі; співвідносить її з відповідним числом; впізнає цифри, якими позначаються відповідні числа; називає числа в прямому і зворотному порядку у межах 10; лічить за правилами лічби об’єкти навколишнього світу (розташовані послідовно, по колу, хаотично); відповідає на запитання: «Скільки елементів в групі?» і «Котрим за порядком є певний елемент групи у заданому напрямку лічби?» у процесі виконання практичних вправ; визначає порядкові відношення – розташування об’єктів, чисел відносно вказаного («стоїть перед», «стоїть  після», «стоїть між»; «попереду», «позаду»); порівнює групи об’єктів за кількістю у них елементів способом утворення пар.

Завдання в цій тематиці:
1.М.3.А.2 Практичні дії із групами об’єктів – об’єднання, вилучення.

Учень/учениця: визначає кількість елементів у групі після об’єднання  груп об’єктів за спільною ознакою;  вилучення із групи об’єктів частини елементів, що характеризуються певною ознакою.

Завдання в цій тематиці:
1.М.3.Б.1 Позначення числа цифрою. Утворення числа способом прилічування і відлічування одиниці.

Учень/учениця: утворює число прилічуванням одиниці до попереднього і відлічуванням одиниці від наступного до нього числа; позначає число відповідною цифрою.

Завдання в цій тематиці:
1.М.3.Б.2 Числовий промінь. Числова послідовність від 1 до 10.

Учень/учениця: вміє лічити від 1 до 10 в прямому та зворотному порядку; відтворює послідовність числа у заданих межах у прямому і зворотному порядку; називає попереднє і наступне число до даного; встановлює відповідність між числом та кількістю елементів в групі; встановлює відповідність кількості елементів в групі певному числу.

Завдання в цій тематиці:
1.М.3.Б.3 Склад чисел 2 –10.

Учень/учениця: знає склад чисел від 2 до 10.

Завдання в цій тематиці:
1.М.3.Б.4 Порівняння чисел. Знаки <, >, =.

Учень/учениця: порівнює числа в межах 10; записує результат порівняння за допомогою відповідних знаків.

Завдання в цій тематиці:
1.М.3.В.1 Арифметичні дії додавання й віднімання чисел у межах 10.

Учень/учениця: розуміє конкретний зміст дій додавання та віднімання; обирає малюнок, схему, які ілюструють арифметичні дії додавання і віднімання; знає знаки дій додавання і віднімання; утворює рівності на основі складу числа; знає назви компонентів і результату дій додавання та віднімання; розуміє число нуль як результат віднімання рівних чисел; використовує під час обчислень властивості додавання й віднімання нуля, віднімання рівних чисел.

Завдання в цій тематиці:
1.М.3.Г.1 Додавання й віднімання в межах 10.

Учень/учениця: виконує арифметичні дії додавання та віднімання чисел на основі знання складу числа, порядку слідування чисел у натуральному ряді, переставного закону додавання, взаємозв’язку дій додавання і віднімання; застосовує прийом додавання і віднімання чисел частинами; володіє обчислювальною навичкою табличного додавання і віднімання чисел у межах 10; передбачає результат додавання і віднімання (до виконання обчислень),  розуміючи, що при додаванні натуральних чисел дістанемо більше число, а при відніманні – менше.

Завдання в цій тематиці:
1.М.3.Д.1 Відношення різницевого порівняння.

Учень/учениця: знаходить число за даним відношенням «більше на...», «менше на...»; знаходить, на скільки одне число більше або менше за інше.

Завдання в цій тематиці:
1.М.3.Е.1 Розрядні числа. Десятки. Лічба десятками в межах 100.

Учень/учениця: знає назви розрядних чисел; розуміє десяток як лічильну одиницю; лічить десятками в межах 100; порівнює, додає і віднімає розрядні числа – десятки.

Завдання в цій тематиці:
1.М.3.Є.1 Назви та послідовність чисел від 1 до 100.

Учень/учениця: утворює числа 11-100 з десятків та одиниць при виконанні практичних вправ (з використанням паличок, намистинок тощо); знає назви чисел 11-100; називає числа від 11 до 100 в прямому і зворотному порядку від будь-якого числа до вказаного; називає попереднє і наступне число до будь-якого числа в межах 100; утворює двоцифрове число додаванням числа 1 до попереднього числа, відніманням числа 1 від наступного числа; читає і записує числа від 1 до 100.

Завдання в цій тематиці:
1.М.3.Є.2 Розряд десятків та одиниць. Розрядний склад числа. Одноцифрові та двоцифрові числа.

Учень/учениця: розуміє, що  одна і та ж цифра у записі двоцифрового числа набуває різних значень залежно від своєї позиції; визначає кількість десятків і кількість одиниць у двоцифровому числі; записує двоцифрове число у вигляді суми розрядних доданків; розрізняє одноцифрові і двоцифрові числа.

Завдання в цій тематиці:
1.М.3.Є.3 Порівняння чисел у межах 100.

Учень/учениця: порівнює числа в межах 100.

Завдання в цій тематиці:
1.М.3.Ж.1 Додавання й віднімання чисел на основі нумерації у межах 100.

Учень/учениця: додає і віднімає числа у межах 100; замінює суму розрядних доданків двоцифровим числом; віднімає від двоцифрового числа його десятки або його одиниці.

Завдання в цій тематиці:
1.М.3.З.1 Додавання й віднімання чисел у межах 100 без переходу через розряд.

Учень/учениця: розуміє сутність порозрядного додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд.

Завдання в цій тематиці:
1.М.3.И.1 Знаходження невідомого компонента арифметичних дій.

Учень/учениця: знаходить невідомі компоненти арифметичних дій додавання і віднімання – доданок, зменшуване, від’ємник.

Завдання в цій тематиці:

Математичні вирази. Рівності. Нерівності

Числові рівності і нерівності. Математичні вирази.

1.М.4.А.1 Числові рівності і нерівності.

Учень/учениця: розрізняє числові рівності та нерівності; читає і записує числові рівності, числові нерівності.

Завдання в цій тематиці:
1.М.4.Б.1 Числовий вираз та його значення. Числові вирази на дві дії.

Учень/учениця: записує і читає числові вирази, що містять дію додавання або віднімання; обчислює значення числового виразу, що містить одну-дві дії; порівнює число та числовий вираз; порівнює два числових вирази.

Завдання в цій тематиці:

Величини

Довжина. Маса. Місткість. Вартість. Час. Дії з величинами.

1.М.5.А.1 Довжина.

Учень/учениця: порівнює довжини відрізків або смужок паперу «на око», накладанням або за допомогою різних мірок; знає, якими одиницями вимірюється  довжина (сантиметр, дециметр, метр),  їх скорочене позначення та співвідношення між ними; розуміє, які одиниці вимірювання довжини доцільно використовувати в конкретному випадку; вимірює довжину предметів або відрізків; записує результати вимірювання із використанням різних одиниць (см, дм, м); будує відрізок заданої довжини.

Завдання в цій тематиці:
1.М.5.Б.1 Маса.

Учень/учениця: знає, що маса вимірюється у кілограмах, знає скорочене позначення одиниці вимірювання маси — кілограм (кг); порівнює предмети за масою «на око»; записує результати вимірювання маси (за малюнками).

Завдання в цій тематиці:
1.М.5.В.1 Місткість.

Учень/учениця: розуміє, що посудини мають місткість; знає, що одиницею вимірювання місткості є літр, а скорочене позначення — (л); порівнює посудини за місткістю; вимірює місткість посудини, використовуючи літрову мірку; записує результати вимірювання місткості.

Завдання в цій тематиці:
1.М.5.Г.1 Вартість.

Учень/учениця: знає, що товари мають вартість, виражену грошовими одиницями; знає, що одиницями вартості товару є гривня, копійка, їх скорочене позначення (грн, к) та співвідношення між ними; виконує найпростіші розрахунки з використанням монет і купюр; використовує знання про вивчені величини при розв’язуванні практично-зорієнтованих задач; розрізняє поняття «монета» і «копійка».

Завдання в цій тематиці:
1.М.5.Д.1 Одиниці вимірювання часу. Визначення часу за годинником.

Учень/учениця: знає назви днів тижня та їх послідовність; знає, що доба, тиждень, година – одиниці вимірювання часу; визначає час за годинником з точністю до годин, записує його результати; використовує у записах скорочене позначення одиниць вимірювання часу (год); використовує знання про вивчені величини при розв'язуванні практично-зорієнтованих задач.

Завдання в цій тематиці:
1.М.5.Е.1 Порівняння, додавання і віднімання величин.

Учень/учениця: порівнює іменовані числа (з одиницями довжини, маси, місткості, вартості, часу);  додає і віднімає  іменовані числа (з одиницями довжини, маси, місткості, вартості, часу), подані в однакових одиницях вимірювання.

Завдання в цій тематиці:

Сюжетні задачі

Поняття «задача». Прості задачі. Розв’язування простих задач. Загальні прийоми  розв’язування задачі. 

1.М.6.А.1 Поняття задачі. Структурні елементи задачі.

Учень/учениця: знає структурні елементи задачі – умова і запитання; числові дані та шукане; розуміє, що в умові задачі містяться числові дані, а запитання вказує на шукане; визначає числові дані, необхідні і достатні для відповіді на запитання задачі; робить висновок про те, чи описана ситуація є задачею.

Завдання в цій тематиці:
1.М.6.Б.1 Розв’язування простих задач.

Учень/учениця: розв’язує прості задачі на знаходження суми, різниці двох чисел; збільшення та зменшення числа на кілька одиниць, різницеве порівняння; знаходження невідомого доданка.

Завдання в цій тематиці:
1.М.6.В.1 Загальні прийоми розв’язування задачі.

Учень/учениця: читає задачу; виділяє умову і запитання, про кого або про що йдеться в задачі, числові дані й шукане; обґрунтовує вибір арифметичної дії для розв’язування задачі; записує розв’язання задачі дією із зазначенням найменування результату, коротку відповідь; формулює (усно) повну відповідь на запитання задачі.

Завдання в цій тематиці: