Читання
Лексика
Частини мови
Іменник
Дієслово
Прикметник
Синтаксис
Пунктуація
Орфографія
Фразеологія
Словотвір
Письмо
Вимова
Фонетика
Сполучник
Прийменник
Числівник
Займенник
Прислівник
Будова слова
Фонетика і графіка
Соціокультурна змістова лінія
Діяльнісна змістова лінія
Аудіювання
Стилістика
Орфоепія
Завдання Нагороди

Частини мови

Слова української мови поділяються на частини мови. Самостійні, тобто такі, що мають і лексичне, і граматичне значення: іменник, прикметник, займенник, числівник, дієслово (має свої форми дієприкметника та дієприслівника, які іноді виділяються окремо) і прислівник. Службові частини мови не мають самостійного лексичного значення, а лише додають того чи іншого відтінку, коли приєднуються до названих вище. Серед службових виділяють: прийменник, сполучник і частка. Ще одна частина мови є звуконаслідуюча і залишається особливою – це вигук.   Завдяки частинам мови, їхнім ролям і зв’язкам між собою можуть формуватися речення - завершені думки мовця.

Морфологія й орфографія