Читання
Лексика
Частини мови
Іменник
Дієслово
Прикметник
Синтаксис
Пунктуація
Орфографія
Фразеологія
Словотвір
Письмо
Вимова
Фонетика
Сполучник
Прийменник
Числівник
Займенник
Прислівник
Будова слова
Фонетика і графіка
Соціокультурна змістова лінія
Діяльнісна змістова лінія
Аудіювання
Стилістика
Орфоепія
Завдання Нагороди

Синтаксис

Словосполучення

Означення, додаток, обставина

Однорідні члени речення

Діалог

Морфологічна норма

Складнопідрядне речення

Словосполучення і просте речення

Складне речення

Складносурядне речення