Результат пошуку для «7 клас»

Сьомий клас

Т.2 Ігри з цифрами
Е.1 Заповнюємо таблицю
Е.3 Гра «Книга рекордів»
Е.4 Задачі на додавання і віднімання мішаних чисел
Е.15 Приклади на всі дії з дробами
Д.3 Скорочення дробів
Е.12 Гра «Забавки русалок»
Е.20 Гра «Математична регата»
Е.19 Знаходимо відсотки від мішаного числа
Т.4 Ймовірність
Т.5 Шукаємо правильну відповідь
Т.6 Магічні квадрати
Т.7 Яка це подія?
Й.1 Гра «День народження»
Й.2 Задачі на рух
К.1 Знаходимо моду вибірки
К.2 Чи зміниться мода вибірки?
К.3 Шукаємо медіану
К.4 Знаходимо середнє арифметичне
К.5 Знаходимо правильну відповідь
К.6 Гра «Веселий поїзд»
Р.1 Чи є розв'язок?
Р.2 Знаходимо систему рівнянь
Р.3 Графічний метод
Р.5 Метод додавання
Р.4 Метод підстановки
Ь.2 Знаходимо дані за графіком
І.3 Записуємо відсоток у вигляді дробу
І.9 Задачі на сплави та суміші
І.10 Підраховуємо втрати та прибутки
Є.2 Гра «Підкорюємо вершини»
З.9 Змінюємо вираз
Й.3 Розв'язуємо логічні задачі
Й.4 Математична головоломка
Й.5 Пізнаємо тваринний світ Африки
О.4 Визначення лінійного рівняння
О.8 Система лінійних рівнянь
П.6 Нерівність дробів
Р.6 Складаємо систему рівнянь до задачі
Р.7 Знаходимо невідомі в системі рівнянь
Є.4 Заповнюємо порожні клітинки
Є.9 Гра «Переможець авторалі»

Сьомий клас

П.5 Гра «Антисуржик»
П.7 Гра «У пошуках літературних норм»
П.8 Наголошуємо правильно
П.9 Редагуємо речення
П.1 Літературні норми поруч
П.6 До нас гості – діалекти!
П.4 Вибираємо лексику доречно
П.3 Вдосконалюємо письмове мовлення
А.1 Розрізняємо самостійні та службові частини мови
А.4 Визначаємо відміну іменників
А.5 Вказуємо спосіб творення іменників
Ї.1 Розрізняємо словосполучення в залежності від поєднання частин мови
А.13 Добираємо синоніми до прикметників
А.14 Утворюємо прикметники
А.6 Виправляємо помилки в сполученнях іменника з числівником
А.7 Розрізняємо загальні/власні назви, конкретне/абстракне значення
А.23 Доповнюємо слова літерами -н-, -нн-
П.2 Вживаємо прийменники правильно
П.10 Говоримо правильно
П.11 Добираємо пароніми
П.12 Висловлюємось без повторів
А.15 Утворюємо прикметники за допомогою суфіксів -ськ-, -зьк-, -цьк-
А.20 Розподіляємо числівники за розрядами
Б.1 Розрізняємо розряди займенників
А.16 Утворюємо прості форми ступенів порівняння прикметників
А.31 Вибираємо слова, у яких відбулося спрощення
А.8 Записуємо іменники у формі кличного відмінка
А.24 Розподіляємо слова з ненаголошеними голосними
А.17 Правопис складних прикметників
А.25 Правопис частки «не» з різними частинами мови
А.18 Утворюємо словосполучення з присвійним прикметником
А.22 Характеризуємо числівник
А.21 Записуємо числівники в реченні
К.2 Правильно розставляємо знаки пунктуації при прямій мові
В.2 Записуємо дієслова у ІІІ особі множини, визначаємо дієвідміну
К.3 Відрізняємо непряму мову
В.3 Змінюємо значення слова, змінюючи наголос
В.4 Тлумачимо дієслова
В.5 Розрізняємо дієслова за значенням
В.6 Вибираємо неправильно записане дієслово
А.9 Добираємо антоніми/синоніми до іменників
А.11 Записуємо іменники в орудному відмінку
Б.2 Доповнюємо речення займенниками
А.19 Розрізняємо прикметники за розрядами
В.7 Утворюємо антоніми за допомогою префіксів
В.8 Доповнюємо вислови дієслівними формами
В.9 Доповнюємо фразеологізми інфінітивом
И.2 Доповнюємо речення словами категорії стану
И.1 Підкреслюємо головний член односкладного речення
В.10 Доповнюємо речення особовими дієсловами
В.11 Доповнюємо вислови дієсловами з «не»
В.13 Визначаємо особу, число, вид, час дієслів
В.14 Вибираємо дієслова у реченні, визначаємо вид і час кожного з них
В.15 Визначаємо перехідність дієслів
К.6 Шукаємо пунктуаційну помилку
К.7 Вдосконалюємо знання прямої мови
В.16 Доповнюємо речення іменником у потрібному відмінку, визначаємо перехідні дієслова
В.17 Визначаємо час дієслів
В.18 Записуємо дієслово в потрібній формі
В.19 Змінюємо дієслова за особами і числами
В.20 Визначаємо особові закінчення дієслів
В.21 Досліджуємо чергування приголосних в особових формах дієслів
В.22 Утворюємо всі можливі форми минулого часу
В.23 Доповнюємо речення дієсловами минулого часу
В.24 Визначаємо вид та форму дієслів майбутнього часу
В.25 Вибираємо дієслова майбутнього часу у відповідній формі
В.26 Доповнюємо прислів'я дієсловами майбутнього часу в потрібній формі
И.3 Визначаємо лексико-семантичні групи станівника
В.27 Визначаємо граматичну основу в реченнях з дієсловами в майбутньому часі
В.28 Доповнюємо дієслова літерами -е, -є, -и, -і
В.30 Знаходимо дієслова у реченні, визначаємо їхній спосіб
В.29 Розрізняємо способи дієслів
В.31 Утворюємо дієслова умовного способу
В.32 Утворюємо дієслова наказового способу
В.33 Знаходимо неправильно утворену форму наказового способу
В.34 Визначаємо спосіб, особу та число дієслів у реченні
В.35 Досліджуємо синтаксичну роль безособових дієслів
В.37 Перебудовуємо речення, використовуючи безособові дієслова
В.38 Визначаємо спосіб творення дієслів
В.36 Розрізняємо особові дієслова та дієслова в безособовому значенні
Г.1 Розрізняємо прикметники та дієприкметники залежно від контексту
Г.2 Визначаємо синтаксичну роль дієприкметника в реченні
Г.3 Утворюємо активні дієприкметники
Г.4 Добираємо до дієприкметника означуване слово
Г.5 Визначаємо вид, час та стан дієприкметника
Г.6 Знаходимо дієприкметниковий зворот у реченні
Г.7 Розставляємо розділові знаки при дієприкметниковому звороті
Г.8 Утворюємо пасивні дієприкметники
Г.9 Відмінюємо активні/пасивні дієприкметники
Г.10 Доповнюємо речення дієприкметником та характеризуємо його
Г.11 Вибираємо безособові дієслівні форми в реченні
Г.12 Утворюємо від пасивних дієприкметників безособові дієслівні форми на -но, -то
Г.13 Позначаємо суфікси в дієприкметниках
Г.15 Доповнюємо речення дієприкметником з «не»
Є.1 Розпізнаємо сполучники
Ґ.2 Визначаємо синтаксичну роль дієприслівників, визначаємо вид і час
Ґ.3 Утворюємо дієприслівники доконаного виду
Ґ.4 Утворюємо дієприслівники недоконаного виду
Ґ.5 Підкреслюємо дієприслівниковий зворот
Ґ.6 Розставляємо розділові знаки при одиничному дієприслівнику
Ґ.7 Розставляємо розділові знаки при дієприслівниковому звороті
Ґ.8 Досліджуємо написання частки «не» з дієприслівниками
Ґ.9 Позначаємо дієприслівникові суфікси
Ґ.10 Доповнюємо фразеологізми дієприслівниками
Ґ.11 Вписуємо пропущені літери в слова
Ґ.12 Утворюємо словосполучення з дієприслівником
Є.3 Розрізняємо сурядні і підрядні сполучники
Є.4 Розрізняємо сполучники за будовою
К.8 Підсумовуємо вивчене
Є.6 Утворюємо похідні сполучники
Д.1 Вибираємо прислівники в реченні
Д.2 Добираємо прислівник до слів, ставимо питання
Д.3 Визначаємо розряди прислівників у реченні
Д.4 Визначаємо синтаксичну роль прислівників
Д.5 Доповнюємо речення влучним прислівником
Д.6 Визначаємо спосіб творення прислівників
Д.8 Досліджуємо омонімію прислівників
Д.9 Доповнюємо речення прислівниками відповідно до правопису
С.1 Визначаємо, про кого йде мова в тексті
Д.10 Наголошуємо прислівники
Д.12 Утворюємо та записуємо ступені порівняння прислівників
Д.11 Визначаємо ступінь порівняння прислівників
Д.13 Характеризуємо прислівник як частину мови
Д.14 Розрізняємо прислівники за написанням
Д.15 Вибираємо прислівникові сполуки в реченні
Д.16 Досліджуємо правопис -и- та -і- в кінці прислівників
Д.17 Розподіляємо прислівники за кінцевою голосною
Д.18 Досліджуємо орфограму -н- та -нн- у прислівниках
Д.19 Пояснюємо правопис не-/ні- з прислівниками
Д.20 Добираємо синоніми/антоніми до прислівників
С.2 Гра «Всезнайко»
С.3 Гра «А чи знаєте ви...?»
С.5 Відновлюємо народну пісню
Є.7 Гра «Сполучники-синоніми»
С.7 Подорожуємо визначними місцями України
Є.8 Пишемо сполучники правильно
С.4 Гра «Вірю — не вірю»
С.8 Гра «За народною мудрістю»
С.6 Гра «Поетична хвилинка»
Е.1 Вибираємо прийменник у реченні
Е.2 Доповнюємо речення влучним прийменником
Е.4 Визначаємо, на що вказує прийменник з іншими частинами мови
Е.5 Досліджуємо синонімічні/антонімічні зв'язки прийменників
Е.6 Розрізняємо прийменники за походженням
Е.7 Доповнюємо речення прийменниками, враховуючи правила милозвучності
Е.8 Досліджуємо правопис прийменників та прийменникових сполук
Е.9 Прийменниково-іменникові конструкції в ролі членів речення
В.39 Правопис -ться, -шся в дієсловах
Г.16 Досліджуємо способи заміни дієприкметників теперішнього часу
Є.9 Гра «Морфологічний розбір сполучника»
Е.10 Правильно використовуємо прийменники в мовленні
Е.11 Досліджуємо будову прийменників
И.4 Досліджуємо пунктуацію в реченнях з модальними словами
И.5 Визначаємо розряд модальника
И.6 Доповнюємо речення модальником
І.1 Розділові знаки при однорідних членах речення
І.2 Досліджуємо вживання тире в реченнях
І.3 Пунктуація при звертаннях
І.4 Розділові знаки в кінці речення
І.5 Кома в складному реченні
І.6 Розділові знаки при узагальнюючому слові
І.7 Розділові знаки при відокремлених членах речення
Ж.1 Розпізнаємо частки в реченні
Ж.2 Визначаємо роль часток
Ж.3 Вводимо частки в речення
Ж.4 Пишемо слова з «не» правильно
Б.3 Вписуємо займенник у словосполучення
Б.4 Знаходимо займенник у тексті
Б.5 Вибираємо словосполучення, які відповідають правопису
Б.6 Доповнюємо речення займенником відповідно правопису
Б.12 Характеризуюємо займенник як частину мови
Й.1 Розрізняємо синтаксичні одиниці
Й.2 Розрізняємо складні речення
Й.3 Досліджуємо смислові зв'язки між частинами складносурядного речення
Й.4 Визначаємо головну і залежну частину в складному реченні
Й.5 Досліджуємо види залежних частин у складному реченні
Й.6 Добираємо залежну частину за змістом
Й.7 Визначаємо смислові відношення у безсполучниковому складному реченні
Л.2 Утворюємо текст
Б.7 Доповнюємо фразеологізм займенником
Б.8 Визначаємо синтаксичну роль займенників
Б.9 Записуємо відмінкові форми займенників
Б.10 Розрізняємо займенники за написанням
И.7 Досліджуємо модальник
Ж.5 Розрізняємо формотворчі і словотворчі частки
Ж.6 Гра «Пошуки модальних часток»
З.1 Розпізнаємо вигук у реченні
Л.3 Працюємо з абзацами
Б.11 Записуємо займенник у початковій формі
А.3 Досліджуємо вживання одних частин мови в значенні інших
Ї.2 Вибираємо словосполучення в реченні
Ї.3 Визначаємо, якою частиною мови виражене головне слово
Ї.6 Вибираємо слова у відповідній формі
Ї.7 Характеризуємо словосполучення як синтаксичну одиницю
Ї.4 Ставимо питання від головного до залежного слова в словосполученні
Ї.8 Досліджуємо вільні та стійкі словосполучення
Ж.7 Досліджуємо правопис часток
Ї.9 Характеризуємо просте речення за різними ознаками
Ї.10 Підкреслюємо головні та другорядні члени речення
Ї.11 Визначаємо правильність або хибність твердження
А.26 Досліджуємо вживання апострофа та м'якого знака у словах
А.27 Досліджуємо слова іншомовного походження та їхній правопис
А.28 Досліджуємо правопис префіксів
З.2 Вигуки в художній літературі
З.3 Розрізняємо вигуки за походженням
З.4 Розрізняємо вигуки за значенням
З.5 Досліджуємо правопис вигуків
Ї.12 Речення з прямим порядком слів
Л.6 Впорядковуємо думку
З.6 Граємо у футбол
У.1 Брати наші менші
У.2 Столиці світу
О.2 Лайфхаки для мандрівників
У.3 Вода — основа життя
У.4 Афоризми і цитати
У.5 Прапори країн
Г.17 Помилки у вживанні дієприкметникових зворотів
Г.18 Фразеологізми з дієприкметниками
Г.19 Вибираємо означуване слово в реченнях з дієприкметниковим зворотом
Г.20 Досліджуємо положення дієприкметникового звороту в реченні
Е.12 Замінюємо недоречне вживання прийменника «по»
Ґ.14 Помилки у вживанні дієприслівникових зворотів
Й.8 Узгодження підмета і присудка
У.6 Незвичайні професії світу
Н.1 Розрізняємо стилі і жанри мовлення
Н.2 Визначаємо стиль тексту
А.10 Правопис складних іменників
Н.3 Шукаємо стилістичну помилку в реченні
Н.4 Визначаємо стилі мовлення словосполучень
Н.5 Вікторина «Знаю все про стилі мовлення»
Н.6 Визначаємо стилі мовлення текстів
Л.5 Визначаємо основну думку
Л.7 Визначаємо мікротеми
Р.1 Уникаємо тавтології в реченні
Р.2 Розрізняємо епітети в словосполученнях
Р.3 Підбираємо образні порівняння
Р.4 Вписуємо поняття, яке виражене перифразом
А.30 Складні випадки наголосу
А.12 Лапки у власних назвах
А.32 Розрізняємо подовжені та подвоєні приголосні
Р.5 Розпізнаємо метафори
Р.6 Розрізняємо фонетичні повтори
Р.7 Розрізняємо гіперболу та літоту
Р.8 Шукаємо риторичні фігури у вірші
О.1 Складаємо план прослуханого тексту
М.1 Визначаємо спосіб зв'язку речень у тексті
М.2 Лексичні засоби зв’язку речень у тексті
М.3 Розставляємо засоби зв'язку в тексті
О.7 Вибираємо схему прослуханого речення
О.8 Правильно вживаємо прийменник у мовленні
О.9 Правильно вживаємо числівники в мовленні
О.10 Неозначена форма дієслова в мовленні
Т.1 Кросворд «Стежками етики»
Т.2 Я, мої обов’язки та права
Е.3 Досліджуємо зв'язок прийменника з непрямими відмінками