Результат пошуку для «хімія»

Курси ЗНО з Хімії

А.1 Речовина. Тіло. Матеріал
А.3 Властивості речовини та її склад. Хімічна формула
А.5 Закон Авогадро. Масова частка елемента
В.3 Збуджений стан атома. Електронні формули атомів
В.1 Склад атома. Нуклонне число
Г.2 Структура таблиці Менделєєва. Металічні та неметалічні елементи
Г.3 Основні групи елементів періодичної таблиці
Г.4 Періодичні зміни властивостей елементів
Д.5 Тепловий ефект розчинення. Електроліти
Д.7 Ступінь дисоціації. Йонно-молекулярне рівняння
Е.1 Загальна характеристика неметалів. Алотропія
Е.2 Гідроген та його найважливіші сполуки
Е.4 Хлор. Найважливіші сполуки та хімічні властивості
Е.8 Оксиди Нітрогену. Нітратна кислота
Е.11 Карбон та його алотропні модифікації
Е.9 Фосфор. Алотропні модифікації. Хімічні властивості Фосфору
Е.12 Найважливіші сполуки Карбону
Е.13 Силіцій та його найважливіші сполуки
Е.14 Оксиди неметалічних елементів. Кислотні дощі
Е.15 Колообіг неметалічних елементів у природі
Є.1 Загальна характеристика металічних елементів та їхні фізичні властивості
Є.2 Хімічні властивості металів та ряд їхньої активності
Є.4 Найпоширеніші сполуки Алюмінію та Феруму
Є.5 Застосування металів та їхніх сплавів
Є.6 Метали у складі ґрунтів та мінеральних добрив
Є.7 Біологічне значення металічних та неметалічних елементів
Ж.1 Склад, номенклатура і фізичні властивості оксидів
Ж.2 Класифікація оксидів
Ж.3 Хімічні властивості оксидів
Ж.4 Способи одержання оксидів
З.1 Склад та класифікація основ
З.2 Способи одержання нерозчинних основ. Їхні фізичні та хімічні властивості
З.3 Луги. Тривіальні назви та способи одержання
З.4 Хімічні властивості лугів. Їх застосування
И.1 Визначення, склад та номенклатура кислот. Їхня класифікація
И.2 Способи одержання кислот. Їхні фізичні властивості
И.3 Хімічні властивості кислот
И.4 Взаємодія кислот із металами. Застосування кислот
І.1 Визначення, склад та номенклатура солей. Їхня класифікація
І.2 Класифікація солей
І.4 Хімічні властивості солей
І.5 Поширення солей у природі. Їх застосування
І.6 Поняття про жорсткість води та способи її усунення
Ї.1 Явище амфотерності. Склад та назва амфотерних сполук
Ї.3 Хімічні властивості амфотерних сполук
Й.1 Генетичні зв’язки між класами неорганічних сполук. Частина 1
Й.2 Генетичні зв’язки між класами неорганічних сполук. Частина 2
Й.3 Генетичні зв’язки між класами неорганічних сполук. Частина 3
К.1 Елементи-органогени. Природні та синтетичні органічні сполуки
К.3 Хімічні зв’язки в органічних сполуках. Класифікація органічних сполук
Л.1 Загальна формула та номенклатура алканів. Будова молекул
Л.2 Структурна ізомерія. Фізичні властивості алканів
Л.3 Хімічні властивості алканів
Л.4 Способи добування та застосування алканів
М.1 Загальна формула та гомологічний ряд алкенів. Будова молекул
М.3 Хімічні властивості алкенів
М.4 Способи одержання алкенів та їх застосування (на прикладі етилену)
О.1 Загальна формула та фізичні властивості ароматичних вуглеводнів
А.7 Визначення якісного та кількісного складу речовини
О.4 Застосування та способи добування бензену
Р.1 Функціональна група спиртів. Насичені одноатомні спирти: номенклатура. Класифікація спиртів
Р.3 Хімічні властивості одноатомних спиртів
А.6 Фізичні величини: формули та одиниці їх вимірювання. Середня відносна молекулярна маса
Р.2 Водневий зв'язок та фізичні властивості спиртів. Ізомерія спиртів
Р.4 Етанол як представник одноатомних насичених спиртів. Його добування та застосування
Р.5 Гліцерол як представник багатоатомних спиртів. Його хімічні властивості (якісні реакції) та застосування
С.1 Склад і будова молекули фенолу. Фізичні властивості фенолу
С.2 Добування фенолу та його застосування
Б.2 Класифікації хімічних реакцій за складом сполук
Б.3 Класифікації хімічних речовин за значення теплового ефекту та участі каталізатора
Б.6 Швидкість хімічної реакції. Поняття про каталізатори та каталіз
Б.7 Фактори, які впливають на швидкість хімічної реакції
Б.9 Хімічна рівновага. Принцип Ле Шательє
Б.8 Закон збереження маси речовин та об'ємних відношень газів
Б.10 Поняття про гальванічний елемент
Д.3 Розчин та розчинність
В.5 Послідовність заповнення енергетичних рівнів та підрівнів
Є.8 Твердість води та способи її усунення
Е.3 Галогени. Поширення та властивості
Е.6 Сульфур. Алотропні модифікації та найважливіші сполуки
Е.10 Найважливіші сполуки Фосфору
Е.16 Застосування неметалів та їхніх сполук
Г.1 Періодичний закон та структура таблиці
Ґ.5 Речовини різних типів будови. Стани твердих речовин
Ґ.1 Хімічний зв'язок та його різновиди
Ґ.2 Ковалентний зв'язок та механізми його утворення
Ґ.3 Електронегативність. Електронна формула молекули
Ґ.4 Кристалічні ґратки та властивості речовини
Д.1 Однорідні та неоднорідні суміші. Дисперсні системи. Розділення сумішей
Д.8 рН та індикатори. Якісні реакції на деякі йони
І.3 Способи одержання солей
Ь.4 Установлення генетичних зв’язків органічних сполук. Частина 4
Ь.2 Установлення генетичних зв’язків органічних сполук. Частина 2
Ь.3 Установлення генетичних зв’язків органічних сполук. Частина 3
Ь. 1 Установлення генетичних зв’язків органічних сполук. Частина 1
Щ.8 Композиційні матеріали. Екологічні аспекти виробництва, застосування і зберігання органічних сполук
Щ.6 Клеї. Іоннообмінні смоли
Щ.7 Біополімери
Щ.5 Волокна
Щ.3 Пластмаси та їх застосування
Н.1 Алкіни. Частина 1
Н.2 Алкіни. Частина 2
Н.3 Алкіни. Частина 3
Ж.5 Різноманітність оксидів
Е.25 Карбонатна кислота та її солі
Е.24 Неметалічні елементи та неметали
Е.23 Елементи IVA групи. Карбон та його оксиди
Е.22 Силіцій — елемент IVA групи. Властивості сполук
Е.21 Фосфор — типовий елемент VА групи. Хімічні властивості його сполук
Е.27 Оксиген та його сполуки
Е.26 Сульфатна кислота та сульфати
Я.3 Вираження кількісного складу розчину (суміші). Частина 3
Я.2 Вираження кількісного складу розчину (суміші). Частина 2
Я.1 Вираження кількісного складу розчину (суміші). Частина 1
Ю.2 Розв’язування задач за хімічними формулами. Частина 2
Ю.1 Розв’язування задач за хімічними формулами. Частина 1
Ю.4 Розв’язування задач за хімічними формулами. Частина 4
Ю.7 Розв’язування задач за хімічними формулами. Частина 7
Ю.3 Розв’язування задач за хімічними формулами. Частина 3
Ю.5 Розв’язування задач за хімічними формулами. Частина 5
Ю.6 Розв’язування задач за хімічними формулами. Частина 6
О.2 Бензен як представник ароматичних вуглеводнів
П.2 Переробка нафти
П.3 Застосування природних джерел вуглеводнів
П.1 Поняття про природний газ та нафту
С.3 Хімічні властивості фенолу
Т.2 Номенклатура та ізомерія. Фізичні властивості альдегідів
Т.1 Визначення альдегідів. Склад та будова молекули
Т.3 Класифікація, добування та застосування альдегідів
Т.4 Хімічні властивості альдегідів
У.1 Визначення карбонових кислот. Склад та будова молекули
У.2 Номенклатура та ізомерія карбонових кислот. Їхні фізичні властивості
У.3 Класифікація карбонових кислот, їхнє поширення у природі
У.5 Хімічні властивості карбонових кислот
У.4 Добування та застосування карбонових кислот
Ф.2 Визначення, номенклатура та властивості жирів
Ф.3 Класифікація жирів
Ф.4 Хімічні властивості жирів та естерів
Ф.6 Застосування та добування естерів і жирів
Х.1 Визначення вуглеводів. Класифікація та поширення у природі
Х.2 Моносахариди
Х.3 Глюкоза. Будова молекули та ізомерія
Х.4 Хімічні властивості глюкози
Х.6 Полісахариди
Х.7 Застосування та добування вуглеводів
Ц.1 Визначення нітросполук. Формула та добування
Ц.2 Визначення амінів. Будова молекули. Номенклатура
Ц.3 Класифікація амінів та ізомерія
Ц.4 Фізичні властивості амінів
Ц.5 Добування та хімічні властивості аліфатичних амінів
Ц.6 Анілін як представник ароматичних амінів
Ч.4 Пептиди та пептидна група
Ч.3 Поняття про амідні кислоти. Аміноетанова кислота
Ч.1 Поняття про амінокислоти та їхню будову
Ч.2 Хімічні властивості амінокислот
Ч.5 Роль амінокислот та способи їх добування
А.1.1 Розв’язок задач за рівнянням реакцій. Частина 1
А.1.2 Розв’язок задач за рівнянням реакцій. Частина 2
Ш.1 Поняття про білки, їхню будову та властивості
Щ.1 Високомолекулярні речовини. Основні поняття. Класифікація
Щ.2 Способи синтезу високомолекулярних речовин. Властивості полімерів
Щ.4 Каучуки та гуми. Волокна
Ш.2 Хімічні властивості білків
Ш.3 Способи отримання та застосування білків
А.1.4 Розв’язок задач за рівнянням реакцій. Частина 4
А.1.3 Розв’язок задач за рівнянням реакцій. Частина 3
Я.4 Вираження кількісного складу розчину (суміші). Частина 4
П.4 Види вугілля та продукти його переробки
П.5 Вугільна сировина та охорона довкілля