Результат пошуку для «синтаксис»

Четвертий клас

Й.3 Доповнюємо текст сполучниками
Н.1 Встановлюємо зв'язок слів у реченні
С.4 Складаємо текст
С.1 Підбираємо заголовок до тексту та визначаємо його тип
С.2 Знаходимо малюнок, який найбільше підходить до тексту
С.3 Шукаємо зайве речення в тексті
С.5 Доповнюємо текст
С.8 Знаходимо зв'язний текст
С.6 Вибираємо тему тексту
Ф.3 Поспілкуємося про здоров'я
С.9 Розрізняємо текст-опис
С.10 Розпізнаємо текст-роздум
С.11 Вибираємо текст-розповідь
О.1 Вибираємо вставні слова у реченні
Р.7 Підбираємо план до запропонованого заголовка
Р.2 З'ясовуємо, якої частини тексту не вистачає
Р.3 З'єднуємо абзаци з відповідними частинами тексту
Р.4 Розміщуємо частини тексту у потрібному порядку
Р.5 Складаємо план тексту
Р.6 Вибираємо текст згідно зі складеним планом
О.2 Розставляємо розділові знаки у реченні зі вставним словом
Р.1 Розміщуємо пункти плану у правильному порядку
Р.8 Ділимо текст на абзаци
О.3 Шукаємо зайвий рядок
Р.9 Відновлюємо зв'язний текст
І.11 Вивчаємо роль прислівника у реченні
О.4 Вибираємо речення зі звертанням
Н.2 Доповнюємо речення словом у відповідній формі
Н.3 Утворюємо зв'язне речення
О.5 Доповнюємо речення доречним словосполученням
Н.4 Пов'язуємо слова у реченні
Н.5 Поширюємо речення за питаннями

П'ятий клас

М.8 Розподіляємо за групами вставні слова і звертання
П.1 Відновлюємо порядок реплік у діалозі
П.2 Доповнюємо діалог
П.3 Розставляємо розділові знаки у діалозі
П.5 Розпізнаємо діалог
Ї.1 Визначаємо речення за метою висловлювання
С.1 Гра «Міркуємо, описуємо, розповідаємо»
С.3 З'ясовуємо, з якою метою створено текст
Ї.2 Ставимо розділовий знак в кінці речення
І.1 Утворюємо словосполучення зі словами
І.2 Розрізняємо словосполучення та сполуки слів
І.4 Вибираємо питання до залежного слова у словосполученні
С.5 Гра «Дай відповідь на запитання»
Ї.3 Визначаємо речення за емоційним забарвленням
І.12 Утворюємо словосполучення від пари слів
І.15 Розрізняємо словосполучення і речення
Ї.4 Вибираємо речення за типом
Ї.5 З’ясовуємо, чим ускладнене просте речення
К.2 Ставимо розділові знаки у реченнях з однорідними означеннями
Н.1 Розрізняємо прості і складні речення
Н.2 Визначаємо граматичні основи у складному реченні
Н.4 Доповнюємо складне речення сполучниками та сполучними словами
Н.5 Доповнюємо складне речення кінцівкою
К.5 Ставимо розділові знаки у реченнях з однорідними додатками
К.6 Доповнюємо речення додатками
К.8 Доповнюємо речення обставинами
К.11 Доповнюємо речення з однорідними членами сполучниками
Л.1 Знаходимо однорідні члени у реченні
Л.5 Вибираємо речення з певними однорідними членами
Л.3 Визначаємо, якими частинами мови представлені однорідні члени речення
Л.4 Вивчаємо поєднання однорідних членів речення за допомогою сполучників
К.12 Поширюємо речення другорядними членами
Н.6 Будуємо схему складного речення
Н.7 Добираємо речення відповідно до схеми
К.10 Розрізняємо поширені й непоширені речення
О.6 Доповнюємо речення з непрямою мовою
П.6 Складаємо діалог за поданою темою
Т.7 Вибираємо найбільш докладний переказ
Л.6 Доповнюємо речення однорідними головними членами
Л.2 Підбираємо до однорідних членів речення узагальнюючі слова
Н.3 Вставляємо пропущені розділові знаки у складному реченні
П.4 Перетворюємо речення з прямою мовою у діалог
О.2 Розставляємо розділові знаки у реченнях з прямою мовою
О.5 Добираємо речення з прямою мовою відповідно до схеми
С.9 Вибираємо зв'язний текст та визначаємо його тип
С.8 Визначаємо тип тексту за планом
С.7 Визначаємо тип мовлення кожної з мікротем
С.6 Визначаємо, що виражає заголовок тексту
С.4 З'ясовуємо тему тексту
С.2 Визначаємо кількість мікротем у тексті

Сьомий клас

К.1 Підбираємо схему до речень із прямою мовою
К.3 Відрізняємо непряму мову
К.4 Заміняємо пряму мову непрямою
К.5 Вдосконалюємо діалог
К.6 Шукаємо пунктуаційну помилку
Й.1 Розрізняємо синтаксичні одиниці
Й.2 Розрізняємо складні речення
Й.3 Досліджуємо смислові зв'язки між частинами складносурядного речення
Й.4 Визначаємо головну і залежну частину в складному реченні
Й.5 Досліджуємо види залежних частин у складному реченні
Й.6 Добираємо залежну частину за змістом
Ї.3 Визначаємо, якою частиною мови виражене головне слово
Й.7 Визначаємо смислові відношення у безсполучниковому складному реченні
Ї.4 Ставимо питання від головного до залежного слова в словосполученні
Ї.5 Досліджуємо способи зв'язку в словосполученні
Ї.7 Характеризуємо словосполучення як синтаксичну одиницю
Ї.8 Досліджуємо вільні та стійкі словосполучення
Ї.9 Характеризуємо просте речення за різними ознаками
Ї.11 Визначаємо правильність або хибність твердження
Ї.12 Речення з прямим порядком слів
Й.8 Узгодження підмета і присудка
О.1 Складаємо план прослуханого тексту

Восьмий клас

Е.10 Розташовуємо частини складних речень
Й.1 Розрізняємо двоскладні й односкладні речення
Й.4 Знаходимо називні речення в діалозі
Й.2 Перетворюємо двоскладне речення в односкладне
Й.3 Сортуємо односкладні речення
Й.5 Доповнюємо сенкан називним реченням
Й.6 Встановлюємо відповідність між реченням та його видом
Й.13 Доповнюємо правило терміном і прикладом
Й.14 Робимо синтаксичний розбір односкладного речення
Й.7 Знаходимо зайве
Й.8 Розрізняємо односкладні і неповні або двоскладні речення
І.8 Підкреслюємо додаток у реченні
І.4 Ставимо питання до означення
Д.7 Відбираємо словосполучення
І.7 Визначаємо правильне написання прикладки
Е.4 Робимо синтаксичний розбір
І.15 Підбираємо прийменник до обставини
К.2 Підбираємо неповне речення до тексту
К.3 Підбираємо слова до неповних речень
Ж.6 Виправляємо неправильну форму складеного підмета
Ж.2 Підкреслюємо простий підмет у реченні
Ж.4 Вписуємо в речення складений підмет
Н.6 Шукаємо речення зі вставним словом
К.6 Утворюємо речення з пропущеним підметом
К.7 Шукаємо речення з пропущеними присудками
Є.7 Ставимо лайки сторінкам
Й.15 Вибираємо односкладні речення
И.9 Утворюємо непоширені речення
Н.7 Вибираємо зайві вставні слова
К.8 Гра «Дописуємо історію»
И.10 Визначаємо другорядні члени речення
К.9 Записуємо типи речень
Н.10 Складаємо слово і визначаємо, чи може воно бути вставним
К.5 Розставляємо розділові знаки в неповному реченні
К.4 Вивчаємо контекстуальні та ситуативні види речень
Л.2 Знаходимо речення з однорідними означеннями
Л.3 Проводимо махінації з членами речень
Ж.14 Узагальнюємо вивчене
Н.5 Шукаємо риторичне звертання в поезіях і відгадуємо автора
Л.8 Шукаємо речення з пунктуаційними помилками
Л.4 Шукаємо однорідні обставини в тексті
Л.5 Встановлюємо тип зв'язку
Р.3 Шукаємо продовження тексту
Л.1 Відповідаємо на запитання
Н.11 Ставимо розділові знаки і характеризуємо слово чи словосполучення
Р.4 Визначаємо стиль мовлення уривка
Л.7 Визначаємо типи зв'язків однорідних членів речень
Л.6 Шукаємо речення з однорідними членами та вказуємо смисловий зв'язок між ними
Р.6 Установлюємо відповідності
Е.5 Вибираємо складне речення серед простих
Є.2 Розподіляємо односкладні та двоскладні речення
З.1 Доповнюємо речення з прямим порядком слів
З.2 Визначаємо речення з правильним порядком слів
З.3 Ставим позначку на сторінці
Р.8 Стильова вікторина
З.6 Журналістське розслідування
З.5 Шукаємо логічний наголос у реченнях
Є.3 Підкреслюємо граматичні основи у двоскладних реченнях
Є.1 Виділяємо в поезії двоскладні речення
Є.4 Конструюємо двоскладне речення
Є.5 Вибираємо, хто правильно охарактеризував речення
З.4 Підбираємо граматичну основу
И.4 Шукаємо в тексті непоширені речення
Є.6 Перетворюємо односкладне речення у двоскладне
И.5 Доповнюємо речення додатком
О.4 Складаємо правильні словосполучення
И.6 Шукаємо означення в реченнях
О.3 Вибираємо речення без граматичної помилки
И.7 Шукаємо речення, які поширені обставиною
О.5 Створюємо граматично правильне речення
И.8 Сортуємо непоширені та поширені речення
О.7 Оцінюємо словосполучення
Й.10 Утворюємо неозначено-особові речення
Л.10 Досліджуємо однорідні члени речення