Результат пошуку для «синтаксис»

Четвертий клас

Й.3 Доповнюємо текст сполучниками
Н.1 Встановлюємо зв'язок слів у реченні
С.4 Складаємо текст
С.1 Підбираємо заголовок до тексту та визначаємо його тип
С.2 Знаходимо малюнок, який найбільше підходить до тексту
С.3 Шукаємо зайве речення в тексті
С.5 Доповнюємо текст
С.8 Знаходимо зв'язний текст
С.6 Вибираємо тему тексту
Ф.3 Поспілкуємося про здоров'я
С.9 Розрізняємо текст-опис
С.10 Розпізнаємо текст-роздум
С.11 Вибираємо текст-розповідь
О.1 Вибираємо вставні слова у реченні
Р.7 Підбираємо план до запропонованого заголовка
Р.2 З'ясовуємо, якої частини тексту не вистачає
Р.3 З'єднуємо абзаци з відповідними частинами тексту
Р.4 Розміщуємо частини тексту у потрібному порядку
Р.5 Складаємо план тексту
Р.6 Вибираємо текст згідно зі складеним планом
О.2 Розставляємо розділові знаки у реченні зі вставним словом
Р.1 Розміщуємо пункти плану у правильному порядку
Р.8 Ділимо текст на абзаци
О.3 Шукаємо зайвий рядок
Р.9 Відновлюємо зв'язний текст
І.11 Вивчаємо роль прислівника у реченні
О.4 Вибираємо речення зі звертанням
Н.2 Доповнюємо речення словом у відповідній формі
Н.3 Утворюємо зв'язне речення
О.5 Доповнюємо речення доречним словосполученням
Н.4 Пов'язуємо слова у реченні
Н.5 Поширюємо речення за питаннями

П'ятий клас

М.8 Розподіляємо за групами вставні слова і звертання
П.1 Відновлюємо порядок реплік у діалозі
П.2 Доповнюємо діалог
П.3 Розставляємо розділові знаки у діалозі
П.5 Розпізнаємо діалог
Ї.1 Визначаємо речення за метою висловлювання
С.1 Гра «Міркуємо, описуємо, розповідаємо»
С.3 З'ясовуємо, з якою метою створено текст
Ї.2 Ставимо розділовий знак в кінці речення
І.1 Утворюємо словосполучення зі словами
І.2 Розрізняємо словосполучення та сполуки слів
І.4 Вибираємо питання до залежного слова у словосполученні
С.5 Гра «Дай відповідь на запитання»
Ї.3 Визначаємо речення за емоційним забарвленням
І.12 Утворюємо словосполучення від пари слів
І.15 Розрізняємо словосполучення і речення
Ї.4 Вибираємо речення за типом
Ї.5 З’ясовуємо, чим ускладнене просте речення
К.2 Ставимо розділові знаки у реченнях з однорідними означеннями
Н.1 Розрізняємо прості і складні речення
Н.2 Визначаємо граматичні основи у складному реченні
Н.4 Доповнюємо складне речення сполучниками та сполучними словами
Н.5 Доповнюємо складне речення кінцівкою
К.5 Ставимо розділові знаки у реченнях з однорідними додатками
К.6 Доповнюємо речення додатками
К.8 Доповнюємо речення обставинами
К.11 Доповнюємо речення з однорідними членами сполучниками
Л.1 Знаходимо однорідні члени у реченні
Л.5 Вибираємо речення з певними однорідними членами
Л.3 Визначаємо, якими частинами мови представлені однорідні члени речення
Л.4 Вивчаємо поєднання однорідних членів речення за допомогою сполучників
К.12 Поширюємо речення другорядними членами
Н.6 Будуємо схему складного речення
Н.7 Добираємо речення відповідно до схеми
К.10 Розрізняємо поширені й непоширені речення
О.6 Доповнюємо речення з непрямою мовою
П.6 Складаємо діалог за поданою темою
Т.7 Вибираємо найбільш докладний переказ
Л.6 Доповнюємо речення однорідними головними членами
Л.2 Підбираємо до однорідних членів речення узагальнюючі слова
Н.3 Вставляємо пропущені розділові знаки у складному реченні
П.4 Перетворюємо речення з прямою мовою у діалог
О.2 Розставляємо розділові знаки у реченнях з прямою мовою
О.5 Добираємо речення з прямою мовою відповідно до схеми
С.9 Вибираємо зв'язний текст та визначаємо його тип
С.8 Визначаємо тип тексту за планом
С.7 Визначаємо тип мовлення кожної з мікротем
С.6 Визначаємо, що виражає заголовок тексту
С.4 З'ясовуємо тему тексту
С.2 Визначаємо кількість мікротем у тексті

Сьомий клас

К.1 Підбираємо схему до речень із прямою мовою
К.3 Відрізняємо непряму мову
К.4 Заміняємо пряму мову непрямою
К.5 Вдосконалюємо діалог
К.6 Шукаємо пунктуаційну помилку
Й.1 Розрізняємо синтаксичні одиниці
Й.2 Розрізняємо складні речення
Й.3 Досліджуємо смислові зв'язки між частинами складносурядного речення
Й.4 Визначаємо головну і залежну частину в складному реченні
Й.5 Досліджуємо види залежних частин у складному реченні
Й.6 Добираємо залежну частину за змістом
Ї.3 Визначаємо, якою частиною мови виражене головне слово
Й.7 Визначаємо смислові відношення у безсполучниковому складному реченні
Ї.4 Ставимо питання від головного до залежного слова в словосполученні
Ї.5 Досліджуємо способи зв'язку в словосполученні
Ї.7 Характеризуємо словосполучення як синтаксичну одиницю
Ї.8 Досліджуємо вільні та стійкі словосполучення
Ї.9 Характеризуємо просте речення за різними ознаками
Ї.11 Визначаємо правильність або хибність твердження
Ї.12 Речення з прямим порядком слів
Й.8 Узгодження підмета і присудка
О.1 Складаємо план прослуханого тексту

Восьмий клас

Е.10 Розташовуємо частини складних речень
Й.1 Розрізняємо двоскладні й односкладні речення
Й.4 Знаходимо називні речення в діалозі
Й.2 Перетворюємо двоскладне речення в односкладне
Й.3 Сортуємо односкладні речення
Й.5 Доповнюємо сенкан називним реченням
Й.6 Встановлюємо відповідність між реченням та його видом
Й.13 Доповнюємо правило терміном і прикладом
Й.14 Робимо синтаксичний розбір односкладного речення
Й.7 Знаходимо зайве
Й.8 Розрізняємо односкладні і неповні або двоскладні речення
І.8 Підкреслюємо додаток у реченні
І.4 Ставимо питання до означення
Д.7 Відбираємо словосполучення
І.7 Визначаємо правильне написання прикладки
Е.4 Робимо синтаксичний розбір
І.15 Підбираємо прийменник до обставини
К.2 Підбираємо неповне речення до тексту
К.3 Підбираємо слова до неповних речень
Ж.6 Виправляємо неправильну форму складеного підмета
Ж.2 Підкреслюємо простий підмет у реченні
Ж.4 Вписуємо в речення складений підмет
Н.6 Шукаємо речення зі вставним словом
К.6 Утворюємо речення з пропущеним підметом
К.7 Шукаємо речення з пропущеними присудками
Є.7 Ставимо лайки сторінкам
Й.15 Вибираємо односкладні речення
И.9 Утворюємо непоширені речення
Н.7 Вибираємо зайві вставні слова
К.8 Гра «Дописуємо історію»
И.10 Визначаємо другорядні члени речення
К.9 Записуємо типи речень
Н.10 Складаємо слово і визначаємо, чи може воно бути вставним
К.5 Розставляємо розділові знаки в неповному реченні
К.4 Вивчаємо контекстуальні та ситуативні види речень
Л.2 Знаходимо речення з однорідними означеннями
Л.3 Проводимо махінації з членами речень
Ж.14 Узагальнюємо вивчене
Н.5 Шукаємо риторичне звертання в поезіях і відгадуємо автора
Л.8 Шукаємо речення з пунктуаційними помилками
Л.4 Шукаємо однорідні обставини в тексті
Л.5 Встановлюємо тип зв'язку
Р.3 Шукаємо продовження тексту
Л.1 Відповідаємо на запитання
Н.11 Ставимо розділові знаки і характеризуємо слово чи словосполучення
Р.4 Визначаємо стиль мовлення уривка
Л.7 Визначаємо типи зв'язків однорідних членів речень
Л.6 Шукаємо речення з однорідними членами та вказуємо смисловий зв'язок між ними
Р.6 Установлюємо відповідності
Е.5 Вибираємо складне речення серед простих
Є.2 Розподіляємо односкладні та двоскладні речення
З.1 Доповнюємо речення з прямим порядком слів
З.2 Визначаємо речення з правильним порядком слів
З.3 Ставим позначку на сторінці
Р.8 Стильова вікторина
З.6 Журналістське розслідування
З.5 Шукаємо логічний наголос у реченнях
Є.3 Підкреслюємо граматичні основи у двоскладних реченнях
Є.1 Виділяємо в поезії двоскладні речення
Є.4 Конструюємо двоскладне речення
Є.5 Вибираємо, хто правильно охарактеризував речення
З.4 Підбираємо граматичну основу
И.4 Шукаємо в тексті непоширені речення
Є.6 Перетворюємо односкладне речення у двоскладне
И.5 Доповнюємо речення додатком
О.4 Складаємо правильні словосполучення
И.6 Шукаємо означення в реченнях
О.3 Вибираємо речення без граматичної помилки
И.7 Шукаємо речення, які поширені обставиною
О.5 Створюємо граматично правильне речення
И.8 Сортуємо непоширені та поширені речення
О.7 Оцінюємо словосполучення
Й.10 Утворюємо неозначено-особові речення
Л.10 Досліджуємо однорідні члени речення

Дев'ятий клас

З.1 Вибираємо пряму мову в реченні
И.2 Визначаємо граматичну основу складного речення
И.3 Досліджуємо складні речення за способом зв'язку їхніх частин
И.4 Розрізняємо складні сполучникові речення
Ї.10 Розрізняємо види складнопідрядних речень
Ї.3 Розрізняємо засоби зв’язку в складнопідрядному реченні
Ї.6 Розставляємо розділові знаки в складнопідрядному реченні.
Е.3 Розрізняємо простий і складений підмет
Ї.7 Досліджуємо речення з підрядними означальними
Ї.8 Досліджуємо речення з підрядними з'ясувальними
Ї.9 Досліджуємо речення з підрядними обставинними
Ї.11 Гра «Синтаксичний конструктор»
Ї.1 Визначаємо головну частину складнопідрядного речення
Ї.16 Вибираємо схему та вид підрядності складнопідрядного речення з кількома підрядними
Ї.2 Досліджуємо засоби зв’язку між частинами складнопідрядного речення
К.1 Вибираємо складне речення з різними видами зв'язку
К.2 Визначаємо види звязку в складному реченні
Г.14 Фразеологічні звороти як члени речення
Ї.14 Досліджуємо складнопідрядні речення з кількома підрядними
Ї.4 Вибираємо доречні сполучники підрядності
К.3 Визначаємо кількість частин складного речення з різними видами зв’язку
Ї.15 Досліджуємо розділові знаки в складнопідрядному реченні з кількома підрядними
Ї.5 Знаходимо сполучні слова в складнопідрядному реченні
Ї.12 Досліджуємо синоніміку складнопідрядних і простих речень з відокремленими членами
К.4 Вибираємо схеми складного речення з різними видами зв’язку
К.5 Досліджуємо розділові знаки в реченнях із різними видами зв'язку
К.6 Утворюємо складне речення з різними видами зв'язку
Д.1 Вирізняємо словосполучення серед інших синтаксичних одиниць
Д.2 Вибираємо словосполучення, які відповідають схемам
Д.3 Види підрядного зв’язку в словосполученні
Д.4 Різновиди словосполучень за морфологічним вираженням головного слова
Д.5 Характеризуємо словосполучення
І.1 Вибираємо складносурядне речення з-поміж інших складних речень
Е.6 Розрізняємо простий і складений присудок
Е.4 Досліджуємо способи вираження присудка
К.7 Вибираємо правильний аналіз речення
К.8 Розставляємо розділові знаки в реченні
І.4 Вибираємо речення за поданою схемою
І.5 Визначаємо граматичні основи складносурядного речення
І.6 Досліджуємо складносурядні речення з єднальними сполучниками
І.11 Розрізняємо сполучник «та» як єднальний і як протиставний
І.7 Досліджуємо складносурядні речення з протиставними сполучниками
І.8 Досліджуємо складносурядні речення з розділовими сполучниками
І.13 Розрізняємо складносурядні речення відкритої та закритої структури
І.14 Розставляємо розділові знаки в складносурядному реченні
І.15 Добираємо правило пунктуації для запропонованого речення
І.3 Утворюємо складносурядне речення з запропонованих частин
И.1 Утворюємо складне речення
И.5 Рахуємо кількість граматичних основ у складному реченні
И.7 Досліджуємо засоби зв'язку частин складного речення
І.16 Розрізняємо складносурядне речення та просте речення, ускладнене однорідними членами речення
І.9 Досліджуємо складносурядні речення з градаційними сполучниками
І.10 Досліджуємо складносурядні речення з приєднувальними сполучниками
І.12 Реконструюємо складносурядне речення зі зміною смислових відношень між його частинами
І.17 Визначаємо смислові відношення між частинами складносурядного речення

Одинадцятий клас

Ж.1 Досліджуємо тире між підметом та присудком
Ж.2 Досліджуємо розділові знаки при звертаннях в простих реченнях
Ж.3 Розставляємо розділові знаки при вставних словах
Ґ.1 Вибираємо рядок зі словосполученнями
Ґ.5 Визначаємо види зв'язку в словосполученнях
Ґ.4 Визначаємо види словосполучень
Ґ.3 Розрізняємо прості та складні словосполучення
Д.1 Виділяємо речення з-поміж інших синтаксичних одиниць
Д.2 Досліджуємо речення, які виражають судження
Д.3 Досліджуємо ознаки речення
Д.7 Досліджуємо наявністю чи відсутністю засобів ускладнення речення
Д.8 Класифікація речень залежно від мети висловлювання (функціональних особливостей)
Д.11 Порядок слів у реченні
Л.1 Визначаємо, де чуже мовлення передано дослівно
Д.9 Види питальних речень
Д.12 Риторичне запитання, його стилістичні функції
Д.10 Визначаємо головні та другорядні члени речення
З.1 Розпізнаємо складні речення різних типів
З.2 Визначаємо структуру складного речення
З.3 Види і засоби зв'язку між частинами складного речення
З.4 Конструюємо складні речення

Курси ЗНО з Української мови та літератури

П.5 Складнопідрядне речення з кількома підрядними
І.1 Словосполучення як одиниця синтаксису
Ї.2 Речення за граматичною основою
Ї.3 Речення за будовою
П.4 Складнопідрядне речення з підрядним обставинним
П.6 Розділові знаки в складнопідрядному реченні
Ї.4 Речення за наявністю другорядних членів речення
П.7 Вибираємо правильну схему до наведеного речення
Й.1 Підмет у простому двоскладному реченні
Й.2 Присудок у простому двоскладному реченні
Р.3 Розставляємо розділові знаки в безсполучниковому реченні
Р.2 Розділові знаки у безсполучниковому реченні
Р.1 Вирізняємо безсполучникове речення
П.3 Складнопідрядне речення з підрядним означальним
К.1 Означення
К.4 Обставина
К.5 Порівняльний зворот
Л.1 Означено-особові речення
Л.2 Узагальнено-особові речення
Л.3 Неозначено-особові речення
Л.4 Безособові речення
Л.5 Називні речення
М.5 Відокремлені члени речення
М.6 Розставляємо розділові знаки в реченнях із відокремленими членами речення
Н.1 Вирізняємо складне речення
Н.2 Сполучникові та безсполучникові речення
Н.4 Визначаємо граматичну основу в складному реченні
Н.3 Сурядний і підрядний зв‘язок між частинами складного речення
Н.5 Схеми до складного речення
О.1 Сполучники в складносурядному реченні
О.2 Розділові знаки в складносурядному реченні
О.3 Розставляємо розділові знаки в складносурядному реченні
П.1 Граматична основа в складнопідрядному реченні
П.2 Складнопідрядне речення з підрядним з‘ясувальним
С.1 Вирізняємо складне речення з різними видами зв'язку
С.2 Види зв'язку між частинами складного речення з різними видами зв'язку
С.3 Розділові знаки в складному реченні з різними видами зв'язку
Т.2 Розділові знаки при відтворенні чужого мовлення
Т.3 Розставляємо розділові знаки при відтворенні чужого мовлення