Результат пошуку для «речення»

Третій клас

Х.1 Визначаємо кількість слів у реченні
Б.4 Знаходимо спільнокореневі слова в реченні
В.4 Цікаві факти про все на світі
З.10 Виправляємо помилку в реченні
Є.4 Шукаємо слова в реченні
С.2 Знайомимось із підметом
С.5 Знайомимось із присудком
С.3 Вставляємо підмет у речення
Т.1 Ставимо розділовий знак у кінці речення
К.7 Знаходимо прикметники в однині/множині
М.3 Знаходимо дієслова в реченні
З.7 Шукаємо синоніми в реченні
С.4 Вписуємо підмет у речення
С.6 Вставляємо присудок у речення
Й.8 Доповнюємо речення прикметниками
Л.4 Знаходимо прикметники з певним відмінком у реченні
Ї.1 Виправляємо помилки
Е.6 Доповнюємо речення
С.1 Створюємо речення
С.7 Доповнюємо речення головними членами
О.1 Знаходимо звертання в реченні
Л.6 Доповнюємо речення прикметником у певному відмінку
Е.8 Вибираємо речення із правильним переносом слів
І.8 Знаходимо певний іменник
Ф.4 Відновлюємо текст згідно з планом
С.8 Розширюємо речення другорядними членами
Р.3 Замінюємо іменник словосполученням
М.2 Доповнюємо речення дієсловами
Т.4 Визначаємо вид речення
Т.5 Дописуємо розділовий знак у кінці речення і вибираємо його вид
Т.6 Розташовуємо речення навпроти потрібного розділового знаку
Т.7 Вибираємо речення з неправильним розділовим знаком
О.3 Виділяємо звертання комою
Г.8 Доповнюємо речення словами з префіксами з-, с-
Р.9 Доповнюємо речення словосполученням

Четвертий клас

Ґ.9 Вставляємо пропущені прикметники у речення
Е.1 Знаходимо числівник у реченні
М.1 Визначаємо граматичну основу
М.2 Вибираємо правильну відповідь
М.7 Цікава вікторина
М.3 Знаходимо відповідні члени речення
М.6 Складаємо схему речення
М.4 Вставляємо відповідні члени речення
М.5 У світі цікавих загадок
Е.8 Знаходимо помилку в реченні
Ї.3 Вписуємо займенник у речення
Н.1 Встановлюємо зв'язок слів у реченні
Л.1 Називаємо вид речення
Л.2 Ставимо відповідний розділовий знак
Л.3 Знаходимо речення за його характеристикою
Л.5 Відгадуємо загадку та визначаємо її форму
Л.6 Розрізняємо розповідні та спонукальні речення
Л.7 Гра «Цікаві перетворення»
Ж.7 Вибираємо дієслово, що відповідає змісту речення
Т.3 Вибираємо речення з використанням слів у переносному значенні
Т.7 Знаходимо речення, яке відповідає схемі
П.3 Вставляємо необхідні за змістом дієслова у речення із прямою мовою
П.5 Вибираємо, за якою схемою побудоване речення
П.6 Встановлюємо відповідність між схемами та реченнями
П.7 Вибираємо службові слова для непрямої мови
І.11 Вивчаємо роль прислівника у реченні
Н.2 Доповнюємо речення словом у відповідній формі
Н.3 Утворюємо зв'язне речення
О.5 Доповнюємо речення доречним словосполученням
Н.4 Пов'язуємо слова у реченні
Н.5 Поширюємо речення за питаннями
Б.19 Доповнюємо складні слова
К.1 Доповнюємо речення синонімом
Л.4 Поміркуємо разом
Ї.8 Доповнюємо речення відповідним займенником
М.9 Доповнюємо речення з однорідними членами

П'ятий клас

З.9 Доповнюємо речення найбільш влучними словами серед синонімів
З.11 Знаходимо омоніми в реченнях
З.12 Вибираємо у реченні антонімічні пари
И.1 Знаходимо фразеологізм у реченні
И.6 Будуємо речення з фразеологізмами
И.7 Визначаємо роль фразеологізмів у реченні
А.8 Гра «Відшукай ключ»
І.11 Доповнюємо речення словосполученням відповідно змісту
Й.1 Визначаємо граматичну основу речення
Й.2 Ставимо питання до головних членів речення
Й.3 Вставляємо пропущений головний член речення
Й.4 Підкреслюємо граматичну основу
Й.5 Вставляємо пропущені розділові знаки
Й.6 Розрізняємо односкладні та двоскладні речення
Д.8 Знаходимо займенники у реченні
Д.11 Визначаємо роль займенників у реченні
Е.4 Ставимо прикметники у потрібному відмінку
К.1 Визначаємо означення у реченні
Є.1 Вибираємо дієслова у тексті
М.1 Досліджуємо речення із вставними словами
М.2 Виділяємо вставні слова на письмі
Є.4 Доповнюємо речення правильною формою дієслова
Ж.1 Вибираємо сполучники у реченні
Ж.2 Вибираємо прийменники у реченні
Ж.5 Ставимо розділові знаки у реченнях зі сполучниками
Ж.8 Доповнюємо речення доречним сполучником
М.3 Доповнюємо речення звертанням
М.5 Знаходимо звертання у реченні
М.6 Розрізняємо вставні слова і члени речення
О.1 Вибираємо речення з прямою мовою
К.8 Доповнюємо речення обставинами
Л.1 Знаходимо однорідні члени у реченні
Л.5 Вибираємо речення з певними однорідними членами
Л.3 Визначаємо, якими частинами мови представлені однорідні члени речення
Л.4 Вивчаємо поєднання однорідних членів речення за допомогою сполучників
Т.6 Перевіряємо правильність написання речення
К.10 Розрізняємо поширені й непоширені речення
О.4 Складаємо схему речення з прямою мовою
Ж.7 Розрізняємо сполучники та однозвучні слова
Д.10 Доповнюємо речення влучним займенником
Е.1 Знаходимо прикметники у тексті
І.15 Розрізняємо словосполучення і речення
К.3 Доповнюємо речення означеннями
К.2 Ставимо розділові знаки у реченнях з однорідними означеннями
К.11 Доповнюємо речення з однорідними членами сполучниками
К.6 Доповнюємо речення додатками
К.5 Ставимо розділові знаки у реченнях з однорідними додатками
Н.5 Доповнюємо складне речення кінцівкою
Н.4 Доповнюємо складне речення сполучниками та сполучними словами
Н.2 Визначаємо граматичні основи у складному реченні
Н.1 Розрізняємо прості і складні речення
О.6 Доповнюємо речення з непрямою мовою
Р.1 Гра «Втрачена частина»

Шостий клас

Е.3 Гра «У світі кіно»
Л.2 Виправляємо помилки в реченнях
Г.4 Шукаємо відповідність
Є.6 Знаходимо іменники, що вживаються тільки в множині
Г.8 Шукаємо неологізми в реченнях
Г.7 Знаходимо неологізм, що відповідає лексичному значенню
Б.13 Виправляємо помилки в реченнях
Д.7 Вписуємо кінцівки слів у речення
Г.3 Сортуємо слова активної і пасивної лексики
Н.10 Знаходимо словосполучення в реченні
Н.6 Визначаємо види речень
Н.7 Ставимо правильний розділовий знак
Н.8 Називаємо вид речення за будовою
Н.9 Змінюємо речення
Л.11 Підбираємо займенники до речення
О.2 Визначаємо головні члени речення
П.4 Гра «Складаємо статтю»
О.3 Підкреслюємо головні члени речення
З.16 Вибираємо речення, у якому не- з іменником написано правильно
З.17 Вибираємо речення, у якому іменник з не- є присудком
І.8 Вибираємо правильну форму прикметника
С.1 Вибираємо, хто говорить складне речення
О.6 Гра «Розгадай ребус»
О.8 Розставляємо пропущені розділові знаки
О.9 Знаходимо узагальнююче слово
З.18 Підбираємо правильне слово, щоб закінчити речення
О.5 Вибираємо «так» чи «ні»
У.7 Вписуємо стиль речень

Сьомий клас

А.21 Записуємо числівники в реченні
В.6 Вибираємо неправильно записане дієслово
А.2 Розрізняємо частини мови в реченні
В.8 Доповнюємо вислови дієслівними формами
В.10 Доповнюємо речення особовими дієсловами
В.14 Вибираємо дієслова у реченні, визначаємо вид і час кожного з них
В.18 Записуємо дієслово в потрібній формі
В.23 Доповнюємо речення дієсловами минулого часу
В.30 Знаходимо дієслова у реченні, визначаємо їхній спосіб
В.37 Перебудовуємо речення, використовуючи безособові дієслова
Г.2 Визначаємо синтаксичну роль дієприкметника в реченні
Г.6 Знаходимо дієприкметниковий зворот у реченні
Г.10 Доповнюємо речення дієприкметником та характеризуємо його
Г.11 Вибираємо безособові дієслівні форми в реченні
Ґ.2 Визначаємо синтаксичну роль дієприслівників, визначаємо вид і час
Є.2 Роль сполучників у реченні
Ґ.6 Розставляємо розділові знаки при одиничному дієприслівнику
Ґ.7 Розставляємо розділові знаки при дієприслівниковому звороті
Ґ.11 Вписуємо пропущені літери в слова
И.1 Підкреслюємо головний член односкладного речення
Д.1 Вибираємо прислівники в реченні
Д.5 Доповнюємо речення влучним прислівником
Е.1 Вибираємо прийменник у реченні
И.6 Доповнюємо речення модальником
І.4 Розділові знаки в кінці речення
І.5 Кома в складному реченні
І.7 Розділові знаки при відокремлених членах речення
Ж.1 Розпізнаємо частки в реченні
Ж.2 Визначаємо роль часток
Ж.3 Вводимо частки в речення
Ж.4 Пишемо слова з «не» правильно
Б.6 Доповнюємо речення займенником відповідно правопису
Й.1 Розрізняємо синтаксичні одиниці
Й.4 Визначаємо головну і залежну частину в складному реченні
Б.8 Визначаємо синтаксичну роль займенників
З.1 Розпізнаємо вигук у реченні
Ї.9 Характеризуємо просте речення за різними ознаками
Ї.11 Визначаємо правильність або хибність твердження
З.2 Вигуки в художній літературі
Г.19 Вибираємо означуване слово в реченнях з дієприкметниковим зворотом
Й.8 Узгодження підмета і присудка
Н.3 Шукаємо стилістичну помилку в реченні
Р.1 Уникаємо тавтології в реченні

Восьмий клас

И.1 Розрізняємо непоширене і поширене речення
И.2 Знаходимо потрібне речення
А.2 Корегуємо речення
Ґ.19 Розкриваємо дужки в реченні
І.1 Шукаємо означення в реченні
І.8 Підкреслюємо додаток у реченні
Г.1 Шукаємо службові частини мови в тексті
І.5 Вибираємо прикладку в реченні
Ґ.15 Доповнюємо речення потрібними літерами
Ж.1 Виділяємо граматичні основи речень
Ж.5 Доповнюємо речення складеним підметом
Ж.6 Виправляємо неправильну форму складеного підмета
Ж.2 Підкреслюємо простий підмет у реченні
Ж.3 Визначаємо спосіб вираження підмета
Ж.4 Вписуємо в речення складений підмет
Н.1 Знаходимо в реченнях звертання та визначаємо його вид
Н.6 Шукаємо речення зі вставним словом
Ж.7 Узгоджуємо присудок із підметом
Ж.9 Вставляємо в речення частку простого присудка
Н.9 Вибираємо вставне слово відповідно до значення
Ж.10 Знаходимо складений дієслівний присудок і записуємо його
Н.4 Вписуємо правильне звертання
Ж.13 Підкреслюємо складений іменний присудок
Н.8 Визначаємо, в якому реченні є вставне слово певної групи
Н.11 Ставимо розділові знаки і характеризуємо слово чи словосполучення
Е.1 Вибираємо рядки слів, які не можна назвати реченням
Н.12 Ставимо лайки та дизлайки реченням
Н.2 Ставимо розділові знаки в реченнях
М.3 Підбираємо відповідник схемі
М.8 Вибираємо потрібний уточнювальний додаток
Е.9 Вибираємо схему складного речення
Е.7 Визначаємо граматичні основи складного речення
Е.6 Вибираємо головну чи залежну частину складних речень
М.5 Утворюємо речення з відокремленим означенням
Є.2 Розподіляємо односкладні та двоскладні речення
М.6 Пояснюємо відокремлення прикладки в реченні
М.7 Впізнаємо відокремлену прикладку в реченні
Е.2 Гра «Зачароване речення»
Є.4 Конструюємо двоскладне речення
Є.5 Вибираємо, хто правильно охарактеризував речення
И.4 Шукаємо в тексті непоширені речення
И.3 Утворюємо поширене речення
И.5 Доповнюємо речення додатком
И.6 Шукаємо означення в реченнях
О.3 Вибираємо речення без граматичної помилки
И.7 Шукаємо речення, які поширені обставиною
О.5 Створюємо граматично правильне речення
И.8 Сортуємо непоширені та поширені речення
О.2 Допомагаємо героям підібрати слова
О.8 Гра «Працюємо редактором»
Й.9 Розрізняємо означено-особові речення
Й.12 Утворюємо безособове речення
Т.3 Гра «Юні археологи»

Дев'ятий клас

Д.6 Розрізняємо речення за будовою
Д.8 Розрізняємо прості речення за емоційним забарвленням
Е.1 Визначаємо граматичну основу в простому реченні
Д.10 Розрізняємо поширені та непоширені реченні
Є.3 Досліджуємо способи вираження головного члена означено-особових речень
З.4 Розділові знаки в реченнях із прямою мовою
З.8 Лапки в реченнях із цитатами
Ї.10 Розрізняємо види складнопідрядних речень
Ї.3 Розрізняємо засоби зв’язку в складнопідрядному реченні
Ї.6 Розставляємо розділові знаки в складнопідрядному реченні.
Ї.8 Досліджуємо речення з підрядними з'ясувальними
Б.1 Розрізняємо частини мови
Б.36 Розрізняємо прислівники і співзвучні частини мови
К.1 Вибираємо складне речення з різними видами зв'язку
Ї.14 Досліджуємо складнопідрядні речення з кількома підрядними
Д.1 Вирізняємо словосполучення серед інших синтаксичних одиниць
Ї.2 Досліджуємо засоби зв’язку між частинами складнопідрядного речення
Д.2 Вибираємо словосполучення, які відповідають схемам
К.7 Вибираємо правильний аналіз речення
И.8 Пунктуація частин складного речення з пропущеним присудком

Курси ЗНО з Української мови та літератури

Є.13 Граматичні помилки при утворенні речень з дієприслівниковими зворотами
Ї.1 Речення за метою висловлювання та емоційним забарвленням
Ї.2 Речення за граматичною основою
З.6 Розрізнення сполучників та омонімічних частин мови
Ї.4 Речення за наявністю другорядних членів речення
Ї.5 Речення за наявністю всіх членів речення
Ї.6 Речення за наявністю ускладнювальних членів речення
Р.1 Вирізняємо безсполучникове речення
П.3 Складнопідрядне речення з підрядним означальним
К.2 Прикладка як різновид означення
К.3 Додаток
К.5 Порівняльний зворот
Л.2 Узагальнено-особові речення
Л.3 Неозначено-особові речення
Л.4 Безособові речення
Л.5 Називні речення
М.1 Однорідні члени речення
М.2 Розставляємо розділові знаки в реченнях з однорідними членами речення
М.3 Вставні слова, словосполучення, речення
М.4 Розставляємо розділові знаки в реченнях зі вставними словами, словосполученнями, реченнями
М.5 Відокремлені члени речення
М.7 Звертання
Н.1 Вирізняємо складне речення